С П И С Ъ К

НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за конкурса  за длъжността – Старши специалист „Деловодство“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Въз основа на Протокол №1 от 13.06.2023 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 23Ю-РОА-293/26.05.2023 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидата:

  1. ДОБРИНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА.

 

Допуснатият до участие в конкурса кандидат, трябва да се яви на събеседване на 14.06.2023 г. от 10:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – Заседателна зала (2-ри етаж).

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………/п/…………

Ат.Тунтова

 

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. …………/п/………………

П. Енев

  1. …………/п/……………….

М. Дойчев

  1. …………/п/……………….

Ел. Абрашева

  1. …………/п/……………….

Ел. Стоянова