ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

За длъжността – Старши специалист „Деловодство“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Съгласно Протокол -2 от 14.06.2023 г. на комисията назначена със Заповед № 23Ю-РОА-293 от 26.05.2023 г. на Кмета на Район „Южен” за провеждане на конкурса за Старши специалист „Деловодство“, комисията класира кандидата:

 

Първо място – Добринка Стоянова Димитрова.

Комисията предлага на Кмета на Район „Южен” да назначи г-жа Добринка Стоянова Димитрова на длъжността – Старши специалист „Деловодство“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………/п/…………

Ат. Тунтова

 

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. ………/п/…………………

П. Енев

  1. ………/п/…………………

М. Дойчев

  1. ………/п/…………………

Ел. Абрашева

  1. ………/п/…………………

Ел. Стоянова