Във връзка със Заявление с вх.№ 23Ю-ОП-761/14.08.23г. от „БЕЛМЕКС“ ЕООД с искане за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 56784.530.2271, който попада в

УПИ IVкомплексно застрояване в кв.167, кв.168, кв.169 и кв.170 по плана на кв.“Въстанически“–юг, гр.Пловдив, както и на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че в сградата на администрацията на Район „Южен“ на 28.08.23г. от 13:00 до 15:00 часа ще се проведе обществено обсъждане.

Район „Южен“

OBIAVA PUP