ИНФОРМАЦИЯ

във връзка с провеждане на конкурса за длъжността – „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол №2, конкурсната комисия назначена със Заповед № 232Ю-РОА-449 от 14.08.2023 г. на Кмета на Район „Южен” информира допуснатите до конкурса кандидати за следното:

 

Вторият етап от конкурса – „Решаване на тест“ ще се проведе на 20.09.2023 г. от 10:30 часа  в Заседателна зала (2-ри етаж), в сградата на Район „Южен“, ул. „Македония“ №73А.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста:

1.Закон за администрацията.

2.Закон за местното самоуправление и местната администрация.

3.Закон за държавния служител.

4.Закон за местните данъци и такси.

5.Закон за счетоводството.

6.Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

7.Закон за публичните финанси.

8.Закон за обществените поръчки.

9.Кодекс на труда.

10.Кодекс за социално осигуряване.

11.Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

12.Наредба за структурата и организацията на работната заплата  (приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г.)

13.Устройствен правилник на Район „Южен“ – Община Пловдив – https://www.south-plovdiv.bg .

 

Следващият етап от конкурсната процедура „Интервю“ ще се проведе на същата дата  – 20.09.2023 г. от 14:00 часа в Заседателна зала (2-ри етаж), в сградата на Район „Южен“, ул. „Македония“ №73А.

В изпълнение на чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС комисията е длъжна не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането на конкурса да обяви на интернет страницата на Район „Южен“ системата за определяне на резултатите.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ………………./П/…………………….

                  Панко Енев – Заместник-кмет на Район „Южен“