С П И С Ъ К

НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за конкурса  за длъжността – Старши специалист „Архитектура, строителство и ремонти“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Въз основа на Протокол №1 от 01.11.2023 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 23Ю-РОА-629/19.10.2023 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидатите:

  1. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА;
  2. ИЛИЯНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА.

 

Допуснатите до участие в конкурса кандидати, трябва да се явят на събеседване на 02.11.2023 г. от 13:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – Кабинет № 26 (2-ри етаж).

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………/п/…………

Ат.Тунтова

 

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. …………/п/………………

Инж. К. Георгинов

  1. …………/п/……………….

Арх. П. Великова-Воскресенска

  1. …………/п/……………….

Ел. Абрашева

  1. …………/п/……………….

Ел. Стоянова