ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

За длъжността – Старши специалист „Архитектура, строителство и ремонти“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Съгласно Протокол -2 от 02.11.2023 г. на комисията назначена със Заповед № 23Ю-РОА-629 от 19.10.2023 г. на Кмета на Район „Южен” за провеждане на конкурса за Старши специалист „Архитектура, строителство и ремонти“, комисията класира кандидатите:

 

Първо място – Илияна Ангелова Николова -98 т.

Второ място – Елена Георгиева Димитрова – 66 т.

Комисията предлага на Кмета на Район „Южен” да назначи г-жа Илияна Ангелова Николова на длъжността – Старши специалист „Архитектура, строителство и ремонти“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………/п/…………

Ат. Тунтова

 

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. ………/п/…………………

Инж. К. Георгинов

  1. ………/п/…………………

Арх. П. Великова-Воскресенска

  1. ………/п/…………………

Ел. Абрашева

  1. ………/п/…………………

Ел. Стоянова