О  Б  Я  В  А

 

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 23Ю-РОА-687 от 10.11.2023 г. на Кмета на район „Южен“

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“ в дирекция  „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

  

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

  1. Завършено висше образование, степен – бакалавър

– специалност – инженер-геодезист

  1. Минимален професионален опит – 2 години;

Б/ Допълнителни изисквания:

  1. Предимство е професионален опит в районна, общинска или областна администрация;
  2. Компютърна грамотност.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено висше образование, специалност „Инженер-геодезист“;
  4. Копие на трудова/служебна книжка.
  5. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 780 лева.

Документите за участие се приемат от 10.11.2023 г. до 16,00 часа на 08.12.2023 год. в деловодството на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73А;

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 16,00 часа на 12.12.2023 г. на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73А.

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.

 

 

ЕС/ЕС