СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

за длъжността –  Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“  в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

Въз основа на Протокол № 1 от 12.12.2023 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 23Ю-РОА-687/10.11.2023 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидата:

  1. инж.БОРИС ГЕОРГИЕВ МАНЕВ.

 

Допуснатият до участие в конкурса кандидат, трябва да се яви на събеседване на 14.12.2023 г. от 14,00 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – Заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/……………..

Арх. Д.Бахчеванов, Главен архитект

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

за длъжността –  Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“  в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

Въз основа на Протокол № 1 от 12.12.2023 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 23Ю-РОА-687/10.11.2023 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Не допуска до събеседване кандидата:

  1. БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ.

 

Основание за недопускане на кандидата: Не отговаря на нормативните изисквания за специалност: „Инженер-геодезист“

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………./П/.……………

Арх. Д.Бахчеванов, Главен архитект