На 23.02.2024 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на  „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД-гр. Пловдив, Район „Южен“, ул. „Кукленско шосе“ № 15, се организира среща за ново обществено обсъждане на Втори допълнителен доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:

„Изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми, чрез иновативна безотпадна пиролизна технология 2-ро поколение за получаване на екологично чисто пиролизно масло, карбон, газ и стоманена тел“ в ПИ 56784.536.1034, ПИ 56784.536.1035, ПИ 56784.636.1036 и ПИ 56784.536.1037, Район „Южен“, гр. Пловдив, Община Пловдив, Възложител: „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД

Докладът за ОВОС и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в:

  • Община Пловдив
  • Район „Южен“ – Община Пловдив-стая № 10, звено „Екология“ от 8,30-17,00 ч.
  • РИОСВ –Пловдив
  • и на интернет страницата на РИОСВ Пловдив в ключова тема Превантивна дейност /ОВОС и ЕО/Доклади по ОВОС https://plovdiv.riosv.com/files/_documents/DOVOS_2_Eko_Enerdji.pdf

 

Писмени становища и възражения могат да се предоставят в Община Пловдив; в Район „Южен“-Община Пловдив-деловодтство или E-mail: info@south-plovdiv.bg ; в РИОСВ- Пловдив или на срещата на общественото обсъждане.

За контакти по общиственото обсъждане от страна на Възложителя :

Телефон 0888228353, E-mail: steve-t@sz.techno-link.com

Изтегли в PDF: Еко енерджи