ДО

БОЯН ЕНЧЕВ НИКОЛОВ

ИЛИЯ ЕНЧЕВ НИКОЛОВ

ИРИНА ЕНЧЕВА НИКОЛОВА

ГР.ПЛОВДИВ

                                          

 

                                                       

                                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпил проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56784.325.12 и 56784.325.13  по КККР на гр. Пловдив,район „Южен“,  местност “Динките”, с промяна предназначение на земеделска земя за складови, обслужващи и търговски дейности , разгледан с Протокол №35, т.13 от  01.12.2023 г. на ЕСУТ при Община Пловдив, за съобщаване на заинтересуваните страни, съгласно чл. 128,  ал. 3 от ЗУТ.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта, изложен в Район “Южен”, етаж втори, стая №34, ул. „Македония” №73а. При необходимост могат да направят писмени възражения, искания и предложения по проекта до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез деловодството на  район “Южен” Община Пловдив с приложен документ за собственост.

 

Проектът е изложен в Район „Южен“, ет.2, стая №34, ул.“Македония“ №73а.

Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

 

                Приемно време:  Вторник  от 10,15 до 12,00 часа.

Четвъртък   от 14,00 до 16,00 часа.

 

ПЕТРАНКА ХРИСИМОВА                                                                                         

Гл. специалист “УТ”