ЗАПОВЕД

 

24Ю-РОА-180

 

Пловдив, 05.03.2024 г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 1-3 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с постъпили писмени заявления с: вх. № 24Ю-П-605/28.02.2024 г., вх. № 24Ю-П-608/28.02.2024г., вх. № 24Ю-П-609/28.02.2024 г., вх. № 24Ю-П-612/29.02.2024 г., вх. № 24Ю-П-614/29.02.2024 г.,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на:

– постоянен и настоящ адрес на лицето Р. В. П. и постоянен адрес на лицето Е. Г. С. със съответни адреси гр. Пловдив, ул. „Славееви гори“ № 52, ет. 4, ап. 11 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-605/28.02.2024 г.;

– постоянен адрес на лицето В. А. К. с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Карлъка“ № 4 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-608/28.02.2024 г.;

– настоящ адрес на лицето Х. А. Д. с настоящ адрес гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ № 3, вх. Б, ет. 5, ап. 25 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-609/28.02.2024 г.;

– настоящ адрес на лицето П. Г. Ц. с настоящ адрес гр. Пловдив, ул. „Тарас Шевченко“ № 3, ет. 3, ап. 12 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-612/29.02.2024 г.;

– постоянен и настоящ адрес на лицето В. С. с постоянен и настоящ адрес гр. Пловдив, ул. „Георги Кирков“ № 9, ет. 2 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-614/29.02.2024 г.

в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив

 

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
  2. Петя Караджова-Стоянова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
  3. Мирослава Камчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
  4. Мариана Кискинова – Главен експерт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
  5. Васил Лилянов – Полицейски инспектор – Първо Районно управление – Пловдив.

 

 

 

Резервни членове:

Боян Бонев – Старши юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;

Екатерина Стефанова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Галина Ангелова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Красимира Попова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Борислава Ропова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

 

  1. Комисията да се събере на 12.03.2024 г. от 14.00 часа в заседателната зала на район „Южен“ – ул. „Македония“ № 73А, ет. 2 – гр. Пловдив, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

За Кмет:

НИКОЛАЙ АРАБАДЖИЕВ                   /п/

Заместник-кмет на район „Южен“

Оправомощен със Заповед № 24Ю-РОА-179

от 05.03.2024 г.

 

Съгласувал:                            /п/

Елена Абрашева,

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:                               /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО