СПИСЪК

НА  ДОПУСНАТИ  И НЕДОПУСНАТИ  ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши експерт „Пътно строителство“ в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 2 от 07.03.2024 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 24Ю-РОА-106 от 02.02.2024 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши експерт „Пътно строителство“ в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура”  в район „Южен” реши:

І.  Допуска до „Интервю“ следният кандидат постигнал резултат над минималния:

  1. инж. Елена Йорданова Маргаритова – 29 (двадесет и девет) точки.

Кандидатът да се яви за следващия етап от конкурса – „Интервю“ на 07.03.2024 г., от  14:00 часа в сградата на район „Южен“ – гр. Пловдив,  ул. „Македония“ №73А – Заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ………………./п/………………..

Николай Арабаджиев – Заместник-кмет на район „Южен“