ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ  № 3 от 07.03.2024 г. ЗА  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

 

за длъжността – Старши експерт „Пътно строителство“ в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура”  в Район „Южен”

……………………………………………………………….

По т. IІІ. Окончателни резултати и класиране.

Съгласно чл. 42, ал.1 от НПКПМДСл Комисията формира окончателните резултати, получени при провеждането на конкурса – решаване на тест и интервю, умножени съответно с коефициент „3” и коефициент „5”, съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл и утвърдената Система за определяне на резултатите от провеждане на конкурса:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 33 Коефи-

циент

3

Резултат

от интервюто

Коефи-

циент

5

Окончателен

резултат

1. инж. Елена Йорданова Маргаритова 29 87 24,72 123,60 210,60

 

Съгласно чл.44, ал.1 от НПКПМДСл, Комисията класира кандидатите, както следва:

Първо място: инж. Елена Йорданова Маргаритова – 210,60 т.

……………………………………………………………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……………./п/…………………..

Николай Арабаджиев– Заместник-кмет на район „Южен“