Провеждане на конкурс чрез подбор по документи за длъжността Младши експерт „Административно обслужване“ в дирекция  „Административно обслужване“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

  1. Завършено висше образование – професионален бакалавър,
  2. Минимален професионален опит – не се изисква, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

Б/ Допълнителни изисквания:

  • да познава нормативните актове, регламентиращи дейността на администрацията.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено висше образование;
  4. Копие на трудова/служебна книжка;
  5. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 933 лева.

Документите за участие се приемат до 16:30 часа на 29.03.2024 год. в деловодството на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73А;

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и на официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 11,00 часа на 03.04.2024 г.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 08.04.2024 г. от  10:30 часа.

 

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.