СПИСЪК НА   ДОПУСНАТИТЕ  И НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Младши експерт „Административно обслужване“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

Въз основа на Протокол №1 от 03.04.2024 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 24Ю-РОА-214/13.03.2024 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидатите:

 1. Симеон Георгиев Танчев
 2. Цветомира Илкова Виденова
 3. Нелина Маринова Ковачева
 4. Рени Йорданова Кърпачева
 5. Мария Пешева Биджурова
 6. Петя Стоянова Маргаритова
 7. Василена Кръстева Паскалева
 8. Атанаска Филипова Парпулева
 9. Дилияна Георгиева Дъвкова
 10. Адриана Георгиева Стоянова
 11. Ирина Иванова Василева
 12. Петя Красимирова Палигорова
 13. Мая Стефанова Николова
 14. София Вангелова Сотирова
 15. Ана Кръстева Бойчева-Димчева
 16. Магдалена Василева Георгиева
 17. Христо Ангелов Недев
 18. Деница Пламенова Димитрова

 

Не допуска до събеседване кандидатите:

 1. Симона Генчева Йорданова
 2. Зоя Стоянова Ватахова

Не са представили документи  по т.4 от ІІ. Необходими документи.

 

Допуснатите до участие в конкурса кандидати, трябва да се явят на събеседване на 08.04.2024 г. от 10:30 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – Заседателна зала (2-ри етаж).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……/П/……………

А. Господинова