ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността – Технически сътрудник – „Деловодител“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Съгласно Протокол -2 от 08.04.2024 г. на комисията назначена със Заповед № 24Ю-РОА-213 от 13.03.2024 г. на Кмета на Район „Южен” за провеждане на конкурса за Технически сътрудник – „Деловодител“, комисията класира кандидатите:

 

Първо място – Ангелина Енева Танчева – 120 т.

Второ място – Магдалена Василева Георгиева – 117 т.

Трето място –  Ивелина Любомирова Ямелиева – 115 т.

Четвърто място – Цветомира Илкова Виденова – 115 т.

Пето място – София Йорданова Налбантова – 107 т.

Шесто място – Елена Павлова Станчева – 99 т.

Седмо място – Мария Костадинова Трендафилова – 96 т.

Осмо място – Мариана Георгиева Кирова – 92 т.

Девето място –  Атанаска Филипова Парпулева – 87 т.

Десето място – Петя Красимирова Палигорова – 85 т.

Единадесето място –  Мартина Красимирова Мишева -78 т.

Дванадесето място – Петя Стоянова Маргаритова – 75 т.

 

Комисията предлага на Кмета на Район „Южен” да назначи класираната на първо място г-жа Ангелина Енева Танчева на длъжността – Технически сътрудник – „Деловодител“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“.

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………………………

А. Господинова

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. …………………………

М. Дойчев

  1. …………………………

Хр. Зисова

  1. …………………………

Ел. Абрашева

  1. …………………………

Ел. Стоянова