ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

 

за длъжността Главен специалист „Стопански дейности“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Съгласно Протокол -2 от 22.04.2024 г. на комисията назначена със Заповед № 24Ю-РОА-259 от 26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен” за провеждане на конкурса за Главен специалист „Стопански дейности“, комисията класира кандидатите:

Първо място – Женя Димитрова Петкова – 115 т.

Второ място – Мариана Георгиева Кирова – 104 т.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” да назначи класираната на първо място г-жа Женя Димитрова Петкова на длъжността Главен специалист „Стопански дейности“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………./П/……………

Н. Арабаджиев

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. …………/П/………………

М. Дойчев

  1. …………/П/………………

Ч. Митовски

  1. …………/П/………………

Ел. Абрашева

  1. …………/П/………………

Ел. Стоянова