ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността – Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“ в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Съгласно Протокол -2 от 23.04.2024 г. на комисията назначена със Заповед № 24Ю-РОА-261 от 26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен” за провеждане на конкурса за Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“, комисията класира кандидатите:

Първо място – инж. Мила Николова Лахтариева – 148 т.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” да назначи класираната на първо място инж. Мила Николова Лахтариева да заеме обявената длъжност Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“  в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“.

.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………../П/………………..

(Н. Арабаджиев)

 

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. ………/П/……….…..

(арх. Д. Бахчеванов)

 

  1. …………/П/………………

(инж. М. Стойнова)

 

  1. …………./П/……………..

(Ел. Абрашева)

 

  1. …………/П/………………

(Ел. Стоянова)