ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

 

за длъжността Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Съгласно Протокол -2 от 23.04.2024 г. на комисията назначена със Заповед № 24Ю-РОА-260 от 26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен” за провеждане на конкурса за Главен специалист „Чистота“, комисията класира кандидатите:

Първо място – Галина Димитрова Спасова – 119 т.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” да назначи класираната на първо място г-жа Галина Димитрова Спасова на длъжността Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………./П/……………

П. Петкова

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. …………/П/………………

Инж. М. Стойнова

  1. …………/П/………………

Инж. Евт. Първанова

  1. …………/П/………………

Ел. Абрашева

  1. …………/П/………………

Ел. Стоянова