С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за конкурса за длъжността – Главен специалист „Чистота“

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за конкурса  за длъжността – Главен специалист „Чистота“в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Въз основа на Протокол №1 от 16.04.2024 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 24Ю-РОА-260/26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидатите:

 1. ГАЛИНА ДИМИТРОВА СПАСОВА.

 

Не допуска до събеседване кандидатите:

Няма недопуснати кандидати.

 

 

Кандидатът да се яви на събеседване на 23.04.2024 г.  от 10:30 часа в Заседателна зала на ІІ-ри етаж, в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………………….

(П. Петкова)

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността – Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността –  Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“  в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

Въз основа на Протокол № 1 от 16.04.2024 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 24Ю-РОА-261/26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидата:

 1. инж. МИЛА НИКОЛОВА ЛАХТАРИЕВА.

 

Не допуска до събеседване кандидатите:

Няма.

 

Допуснатият до участие в конкурса кандидат, трябва да се яви на събеседване на 23.04.2024 г. от 14:00 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – Заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………..

Н. Арабаджиев – Заместник-кмет

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за конкурса за длъжността – Главен специалист „Стопански дейности“

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за конкурса  за длъжността – Главен специалист „Стопански дейности“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Въз основа на Протокол №1 от 16.04.2024 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 24Ю-РОА-259/26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидатите:

 1. ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА;
 2. МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КИРОВА.

 

Не допуска до събеседване кандидатите: Няма.

 

Кандидатите да се явят на събеседване на 22.04.2024 г.  от 14:00 часа в Заседателна зала на ІІ-ри етаж, в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………………….

(Н. Арабаджиев)

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за конкурса за длъжността – Старши инспектор „Стопански дейности“

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за конкурса  за длъжността – Старши инспектор „Стопански дейности“  в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Въз основа на Протокол №1 от 16.04.2024 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 24Ю-РОА-258/26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидатите:

 1. ЕЛЕНА ТОДОРОВА КОВАЧЕВА;
 2. МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КИРОВА.

 

Не допуска до събеседване кандидатите: Няма.

 

Кандидатите да се явят на събеседване на 22.04.2024 г.  от 10:30 часа в Заседателна зала на ІІ-ри етаж, в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………………….

(Н. Арабаджиев)

Кметът на район „Южен”, ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Старши юрисконсулт“

О Б Я В А

 

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1 и ал. 2,  и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 24Ю-РОА-320 от 12.04.2024 г. на Кмета на район „Южен”,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция АПИО СБ ЧР СД, при следните изисквания:

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на тази длъжност:

А) Нормативни изисквания:

 1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.;
 2. Минимална степен на завършено образование – Магистър, по специалност –Право;
 3. Минимален професионален опит – 1 (една) година.

Б) Специфични изисквания:

 1. Юридическа правоспособност – Удостоверение за правоспособност, издадено от Министерство на правосъдието, за завършен стаж и издържан практико-теоретичен изпит за придобита юридическа правоспособност.

 

ІІ. Съгласно длъжностната характеристика – Оказване правна помощ за законосъобразното изпълнение на функциите на районната администрация. Даване на консултации, мнения, становища, юридически съвети и справки по правни въпроси в рамките на предоставените му правомощия. Осъществяване на процесуално представителство на Района по съдебни дела.

ІІІ. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 933 лева.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.

 

ІV. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю.

 

 1. Кандидатите да представят следните документи:
 2. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
 3. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 4. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 5. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
 7. Копия на други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

VІ. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) в деловодството на район „Южен”, ул.”Македония” 73а  до 22.04.2024 г. включително, от 8:30 до 16:30 часа. По електронен път на електронна поща: hr@south-plovdiv.bg, като заявлението и декларациите трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

VІІ. Списъците на допуснатите до участие кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

За информация: тел. 032/276 – 107 – Гл. експерт „Човешки ресурси”

Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 НПКПМДСл

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДСл