ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ  във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка!

С Решение № 20-РД-157 от 19.10.2020 г. на Областен кризисен щаб (ОКЩ) на област Пловдив, Ви информираме за предприемане на действия, свързани с овладяване на епидемичната ситуация на територията на област Пловдив.

В тази връзка следва всички физически, юридически лица и ЕТ на територията на област Пловдив да са запознати и да спазват приетите мерки и ограничения, описани в Заповеди №№ РД 01 603  И РД 01 604 /13.10.2020  на Министъра на Здравеопазването относно въвеждане на противоепидемични мерки считано от 14.10. до 30.11.2020 г. и Решение № 20-РД-157/19.10.2020 г. на Областен управител – област Пловдив

Приложено в прикачени файлове Заповеди №№ РД 01 603  и РД 01 604 /13.10.2020 г.  на Министъра на Здравеопазването и Решение № 20-РД-157/19.10.2020 г. на Областен управител – област Пловдив, за сведение и изпълнение.

№ РД 01 603/13.10.2020

№ РД 01 604/13.10.2020

Решение № 20-РД-157/19.10.2020

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ”ЮЖЕН”  ОБЯВЯВА

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ”ЮЖЕН” ОБЯВЯВА

Във връзка с чл. 9 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, приета с Решение №71, взето с Протокол №3 от 25.02.2016г., изменена и допълнена с Решение №329, взето с Протокол №17 от 28.09.2017г. на Общински съвет Пловдив и Заповед №20Ю-РОА-447/09.10.2020г., следната одобрена схема по чл.56 от ЗУТ:

  1. За разполагане на СПО- за обществено хранене в УПИ I-комплексно застрояване, кв. 34 по плана на кв.„Въстанически”-север, гр. Пловдив, /кръстовището на ул. „Пере Тошев” и ул.“Скопие/ с размери на обекта 5,00/4,00 м или върху площ от 20 кв.м., представляващ терен частна общинска собственост.

Заявленията на кандидатите се подават в 7- дневен срок от деня следващ деня на публикуването на обявата в деловодството на район „Южен“, ул.“Македония“ №73а.

За справки: тел. 032/ 276-117.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ”ЮЖЕН”  ОБЯВЯВА

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Медицинска сестра

О  Б  Я  В  А

 

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор  и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 20Ю-РОА-448/09.10.2020 г. на Кмета на район „Южен“

 

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“, СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, ОУ „Яне Сандански“, ОУ „Стоян Михайловски“, дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Завършено медицинско образование – бакалавър или специалист със следните специалности: медицинска сестра или фелдшер;
  2. Минимален професионален опит – 1 година.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено образование ;
  4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и др./;

 

Документите за участие се приемат от  12.10.2020г. до 15:00 часа на 21.10.2020 год. в деловодството на район „Южен”;

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 10:00 часа на 26.10.2020 г. на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73А и на официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.  Резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 26.10.2020 г. след 16:00 часа.

Лице за контакти: Ел. Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107;

Покана по случай 4-ти октомври – Международен ден за защита на животните

Покана по случай 4-ти октомври – Международен ден за защита на животните

От 1931 г.,  4-ти октомври се отбелязва като Международен ден за защита на животните. Началото е поставено на Международния конгрес на привържениците на движението за защита на природата във Флоренция, Италия, като е припомнено, че ние сме отговорни както за планетата, на която живеем, така и за всяко живо същество. Световната общественост е призована да опазва средата, която обитават животните, и да повиши активността си в тяхна защита.

В традиция се превърна тържественото отбелязване на този ден от Община Пловдив, съвместно със служителите от Зооветеринарен комплекс, доброволци към приюта за безстопанствени кучета, Киноложко дружество – Пловдив, ученици, неправителствени организации и много приятели на животните.

И през белязаната със строги епидемични мерки 2020 г., Община Пловдив организира интересна инициатива, която ще се проведе на 4-ти октомври на територията на общинския приют за безстопанствени кучета – 4-ти километър „Пазарджишко шосе“.

В неделния ден, посветен на празника, вратите на приюта ще бъдат отворени за всеки, който желае да посети обекта, да се запознае с дейността на комплекса, да разгледа настанените в него животни, да одомашни безстопанствено куче, или просто да разгледа галерията от винили, които показват снимки запечатали щастливи моменти от новия живот на одомашнени от приюта кучета, както и  много мили моменти от работата на служители и доброволци към приюта.

За 10:30 часа е обявено началото на демонстрационно представяне на интересен спорт с кучета – АДЖИЛИТИ. Представянето на непопулярния у нас спорт, ще направят представители на Киноложки клуб „Бордър коли“. Гостите в приюта ще наблюдават как добре дресирани кучета /породисти и непородисти/ ще преодоляват различни препятствия, напътствани от своите собственици единствено от добре усвоени от животните  мимически жестове и звуци.

По случай празника, дарителски жест към животните в приюта ще направи „Роял Канин България“, които ще зарадват настанените в приюта кучета с над 400 кг. висококачествена храна. А всеки одомашнил куче от приюта в периода от 4-ти до 10-ти октомври включително, ще получи комплимент от служителите на Зооветеринарен комплекс – аксесоар или играчка за новия домашен любимец.