Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември – 3 октомври

Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.

Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на най-мащабното статистическо изследване, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. критичен момент на преброяването.

Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.

Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.

Прочети повече>>

Пловдивският район „Южен“ е с проектна готовност за 2,5 млн. лв.

Пловдивският район „Южен“ е с проектна готовност за 2,5 млн. лв.

Пловдивският район „Южен“ е с проектна готовност за 2,5 млн. лв. Това съобщи в ефира на Дарик радио кметът на района Костадин Язов.

По думите му, колко от проектите обаче ще могат да се изпълнят през новата 2021 година е въпрос – първо на бюджет и второ – на организация.

„Бюджетът на Община Пловдив ще бъде окончателно ясен най-вероятно в последната седмица на март. Дано оставащото време от 8,9 месеца до края на годината стигне за реализацията на това, което сме предвидили за „Южен“ , обясни Костадин Язов.

Очакванията са до края на 2021-ва ВиК да започне дългачакания ремонт на водопроводната мрежа на бул. „Александър Стамболийски“, за да може след това администрацията да стартира с неговото разширение.

След приключване на обжалванията на поръчката за реконструкцията на „Даме Груев“, изпълнението на проекта се очаква да започне през пролетта на тази година.

А изработването на проект и осигуряването на разширението на ул. „Кукуш“ вече е на дневен ред в местната управа.

Чуйте още от интервюто с Костадин Язов на сайта на DARIK радио

 

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

Съгласно Протокол № 2 от 08.01.2021 г. на комисията назначена със Заповед № 20Ю-РОА-544/22.01.2021 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатите получиха следните резултати:

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Мариана Юриева Псома 5 5 5 25 40 1-во място
2. Дарина Тодорова Желева 5 5 5 15 30 2-ро място

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатите:

Първо място – Мариана Юриева Псома;

Второ място – Дарина Тодорова Желева.

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” класираната на 1-во място г-жа  Мариана Юриева Псома да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ДГ „Осми март“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../п/………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

Изготвил: ………………/п/…………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО Н-ЦИ НА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ЛУКОВА ГР.ПЛОВДИВ

Изх. № 48-ОП-1084( 5   )..07.01.2021г.

ДО

Н-ЦИ НА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ЛУКОВА

ГР. ПЛОВДИВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпил проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56784.318.11  по КК на гр. Пловдив,  местност “Плешево”, с промяна предназначението на земеделска земя за складови, търговски и обслужващи дейности , разгледан с Протокол №26, т. 4 от  24.07.2020 г., за съобщаване на заинтересованите страни, съгласно чл. 128,  ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от деня на получаване на настоящето писмо, пряко заинтересованите  лица могат да се запознаят и обжалват проекта със заповедта относно законосъобразността й, чрез Район „Южен“- Община Пловдив пред Административен съд –Пловдив с приложен документ за собственост.

Проектът е изложен в Район „Южен“, ет.2, стая №34, ул.“Македония“ №73а.

Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

 

 

               Приемно време:  Вторник  от 10,15 до 12,00 часа.

Четвъртък   от 14,00 до 16,00 часа.

           

ПЕТРАНКА ХРИСИМОВА                                                                       

Гл. специалист УТ

 

 ВИЖ ДОКУМЕНТА ТУК >>