Район „Южен“ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Старши експерт – счетоводител“

 

 

 

        ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН „ЮЖЕН”

 

 

 

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 9а, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 33, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 22Ю-РОА-648 от 05.12.2022 г. на Кмета на Район „Южен”,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС                                                                                                                  

 за длъжността „Старши експерт – счетоводител“  в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”, при следните изисквания:

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

А) Нормативни изисквания:

 1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
 2. Минимална степен на завършено образование – бакалавър, по специалност –Счетоводство и контрол; Икономика;
 3. Минимален професионален опит – 1 (една) година.

Б) Специфични изисквания:

 1. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50%.

ІІ. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:  Обработване на счетоводни документи и целия документооборот, регламентиращ дейността на счетоводната дейност в Района. Обективно и точно осчетоводяване на първичните и вторичните документи. Вярно и ежедневно отразяване на информацията на хартиен и електронен носител.

ІІІ. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 710 лева.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

ІV. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познанията от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю.

 1. Кандидатите да представят следните документи:
 2. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
 3. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 4. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 5. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Когато дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, към датата на обявяване на конкурса или за присъден ранг;
 7. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50%;
 8. Копия от документи, доказващи служба по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура);
 9. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

 

VІ. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на Район „Южен”, ул.”Македония” 73а  до 16.12.2022 г. включително, от 8:30 до 16:30 часа. По електронен път на електронна поща: hr@south-plovdiv.bg, като заявлението и декларациите трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

VІІ. Списъците на допуснатите до участие кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на Район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на Район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

За информация: тел. 032/276-107 – Гл. експерт „Човешки ресурси”

Документи за изтегляне:

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДСл

Приложение №3 към чл.17, ал.2 НПКПМДСл

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 56784.321.24, 56784.321.26, 56784.320.31, 56784.320.30, 56784.319.43 И 56784.319.41

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – план за обект: “Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „НЕТГАРД“ ООД от съществуваща мрежа в землището на гр. Пловдив до нова шахта на път III-8602 от Републиканската пътна мрежа“.

Трасето е с дължина 4999,8 лин. метра част от землището на Пловдив-юг и землището на Пловдив-запад, Община Пловдив.

Проектът е изложен за запознаване в Община Пловдив, пл. „Централен“ №1, ет. 7, стая №3 .

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в ”Държавен вестник” заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Пловдив чрез Район „Южен”.

Начало на съобщаване: 02.12.2022г.

В район „Южен“ наградиха победителите, участвали в конкурс на тема: „Текстилният отпадък е полезен“ с медали и грамоти

В район „Южен“ наградиха победителите, участвали в конкурс на тема: „Текстилният отпадък е полезен“ с медали и грамоти

Днес Зам.-Кметът на район „Южен“ г-н Панко Енев награди победителите в конкурса на тема „Текстилният отпадък е полезен“ обявен във връзка с отбелязване седмицата за намаляване на отпадъците, организиран съвместно с МКБППМН.

Акцентът в тазгодишния конкурс беше върху рециклирането на текстилните отпадъци „Отпадъците не са на мода да ги рециклираме“.

„Децата ни изпратиха уникални произведения изработени от парченца плат. Имаше духчета, джуджета, елфи, снежни човеци, елхички, чанти изработени от дънкови джобове, поставки за цветя, коледен венец, тиква цялата обвита с парченца плат, картички и кашпа за саксия. Благодарим на всички участници за труда, който са положили съвместно с родителите и учителите си! Надяваме се, че с общи усилия можем да допренесем за намаляването на отпадъците на планетата Земя.“ – сподели Зам.-Кметът Панко Енев.

От всички 120 участници бяха определени: 15 първи, 15 втори и 15 трети места, наградени с медали, а всички останали получиха своята грамота за участие.

ПРОТОКОЛ

Авария на водопровод на ул.“Стефан Стамболов“ № 53

Авария на водопровод на ул.“Стефан Стамболов“ № 53

Във връзка с възникнала авария на водопровод на адрес: гр. Пловдив, ул.“Стефан Стамболов“ № 53, Ви уведомяваме, че за отстраняване на аварията е необходимо да бъде извършено разкопаване на ул. „Стефан Стамболов“. Във връзка с това Ви уведомяваме, че ремонтните дейности по отстраняване на аварията ще се извършат на 27.11.2022 г. (неделя) от 9.00ч. до 17.00 ч.

Снимка: pixabay

Продължават срещите с гражданите в район „Южен“ във връзка с Процедурата „Мерки за подобряване качеството на атмосферният въздух

Продължават срещите с гражданите в район „Южен“ във връзка с Процедурата „Мерки за подобряване качеството на атмосферният въздух

Днес се проведе среща в клуба на инвалидите в район „Южен“, на която се разясни отново процедурата по подмяната на старите печки с ново екологично отопление.
На срещата присъстваха зам.кмета на район „Южен“ г-жа Атанаска Тунтова и инж. Евтимия Първанова – главен експерт „Екология“. Раздадоха се диплянки и комплект документи на всички присъстващи.
„Нека всички помогнем за чистият въздух на Пловдив, като сменим своите стари печки с нови екологични отоплителни устройства. Сега е момента, че не само да искаме от другите да се случва разни неща, а и да дадем своя принос за чистият въздух на Пловдив“ – сподели г-жа Тунтова.
През следващата седмица са планувани още две срещи с Пенсионерските клубове в район „Южен“.