Обявление на Решение № 262 взето с протокол № 15 от 07.09.2023 година на Общински съвет Пловдив за допускане на проект частично изменение на общ устройствен план на Община Пловдив и изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на част от кв. 41б-нов по плана на кв. „Въстанически-юг“, гр. Пловдив

Обявление на Решение № 262 взето с протокол № 15 от 07.09.2023 година на Общински съвет Пловдив за допускане на проект частично изменение на общ устройствен план на Община Пловдив и изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на част от кв. 41б-нов по плана на кв. „Въстанически-юг“, гр. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД № 24Ю-РОА-604

ЗАПОВЕД

 

24Ю-РОА-604

 

Пловдив, 05.07.2024 г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 1-3 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с постъпили писмени заявления с: вх. № 24Ю-П-1800; 1801; 1802; 1803; 1804; 1805; 1806 /02.07.2024 г., вх. № 24Ю-НЕТ-487/09.05.2024 г., вх. № 24Ю-П-1816; 1817; 1818/03.07.2024 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на постоянен и/или настоящ адрес на лицата:

– А. И. Д. с постоянен и настоящ адрес: гр. Пловдив, ул. „Горно Броди“ № 7, ет. 4, ап. 6 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-1800/02.07.2024 г.;

– А. Б. П., Е. П. Ч. и А. Л. Ч. с постоянен и настоящ адрес: гр. Пловдив, ул. „Радовиш“ № 24 и Л. С. Ч. и С. Л. Ч. с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Радовиш“ № 24 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-1801/02.07.2024 г.;

– Д. Н. А., Н. Д. А., И. П. А., С. И. В. и П. П. М. с постоянен и настоящ адрес гр. Пловдив, ул. „Чорлу“ № 38 и М. А. А. с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Чорлу“ № 38 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-1802/02.07.2024 г.;

– К. Б. и М. К. Г. с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Чорлу“ № 48, ет. 3, ап. 5 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-1803/02.07.2024 г.;

– П. О. П. с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Павел Калпакчиев“ № 9 по искане на собственици на посочения имот и подадени заявления с вх. № 24Ю-П-1804; 1805/02.07.2024г.;

 • Н. А. Р., А. И. Д., А. Н. Р., М. Н. Р. и А. Н. Р. с постоянен и настоящ адрес: гр. Пловдив, ул. „Лазо войвода“ № 11, ет. 6, ап. 18 по собствено искане и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-1806/02.07.2024г.;
 • М. Х. Т. с постоянен и настоящ адрес и Л. М. Т. с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Колхида“ № 12А по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-НЕТ-487/09.05.2024 г.;
 • Й. Б. Й. с постоянен и настоящ адрес: гр. Пловдив, ул. „Даме Груев“ № 20, ет. 3, ап. 9 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-1816/03.07.2024 г.;
 • Т. И. В. с постоянен и настоящ адрес: гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 48, ет. 6, ап. 16 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-1817/03.07.2024 г.;
 • П. С. П. с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Димо Хаджидимов“ № 17, ет. 5, ап. 14 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-1818/03.07.2024г.

 

в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Абрашева – Секретар – район „Южен“ – община Пловдив

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
 2. Петя Караджова-Стоянова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
 3. Мирослава Камчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
 4. Мариана Кискинова – Главен експерт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
 5. Илия Пенкин – Полицейски инспектор – Първо Районно управление – Пловдив.

 

Резервни членове:

Мария Найденова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Красимира Попова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

 

 1. Комисията да се събере на 11.07.2024 г. от 14.00 часа в заседателната зала на район „Южен“ – ул. „Македония“ № 73А, ет. 2 – гр. Пловдив, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

АТАНАС КУНЧЕВ            /п/

Кмет на район „Южен“

 

Съгласувал:                           /п/

Елена Абрашева,

Секретар

 

Изготвил:                               /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО

СЪОБЩЕНИЕ за изработен проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив за част от кв.41б-нов по плана на кв. „Въстанически-юг“, гр. Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ за изработен проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив за част от кв.41б-нов по плана на кв. „Въстанически-юг“, гр. Пловдив

obiavlenie_obsh_obsajdane

 

 

Конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Старши експерт счетоводител

О  Б  Я  В  А

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 24Ю-РОА-548 от 20.06.2024 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Старши експерт счетоводител в дейност „389-Други дейности по образованието“ в район “Южен”

 І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

 1. Завършено висше образование, степен – бакалавър

– специалност – счетоводство и контрол, финанси, икономика или друга икономическа специалност;

 1. Минимален професионален опит – 1 години;

Б/ Допълнителни изисквания:

 1. Познаване на Нормативната уредба.
 2. Компютърна грамотност.
 3. Предимство е професионален опит в районна, общинска или областна администрация;

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено висше образование;
 4. Копие на трудова/служебна книжка.
 5. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 933 лева.

 

Документите за участие се приемат до 16:00 часа на 23.07.2024 год. в деловодството на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73А;

Списъците на допуснатите до участие кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на таблото за информация на Район „Южен”, ул.”Македония” 73А и на официалната страница на Район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 16:00 часа на 26.07.2024 г.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 30.07.2024 г. от  10:30 часа.

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.

 

ЕС/ЕС

Изплащане на възнагражденията на участниците в СИК

СЪОБЩЕНИЕ

От 24.06.2024г. /понеделник/ ще започне изплащането в брой на възнагражденията на участниците в СИК от избори за членове на ЕП и народни представители, проведени на 09.06.2024г.

Плащания ще се извършват всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа, в административната сграда на район „Южен“, ул. „Македония“ № 73а, в стая №23 на етаж 2.

Плащанията по банков път ще се извършат на 21.06.2024г.