Днес – 8 юни 2021 /вторник/ от 16.30 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус

Днес – 8 юни 2021 /вторник/ от 16.30 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус

Днес – 8 юни 2021 /вторник/ от 16.30 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус

В тази връзка, районната администрация ще преустанови работа след 16.20 часа.

Хубав детски празник организираха вчера от Район „Южен“ Община Пловдив в парк „Райчо Кирков“

Хубав детски празник организираха вчера от Район „Южен“ Община Пловдив в парк „Райчо Кирков“

По повод международния ден на детето – Първи юни, кметът на Район „Южен“ г-н Костадин Язов с подкрепата на танцова школа „Ненси Денс“ организира голям детски празник. Тържеството се проведе в парк „Райчо Кирков“ /Студенец/ от 10:00 часа и се превърна за няколко часа в запазена територия за празнично настроение, забавление и много подаръци както за участниците, така и за всички които присъстваха. Много музика, танци, настроение и изненади бяха подготвили организаторите от Район „Южен“, „Ненси Денс“, „Арт Войс“ , „Музика Нова“ и мюзикхолен театър – Пловдив.

Лакомствата и напитките бяха осигурени от СИМИД – АГРО и ФИЛИКОН 97.

Малчуганите показаха на всички присъстващи колко е прекрасно детството и ги дариха с много усмивки и весел детски смях.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО Н-ЦИ НА ЛАВРЕН ЙОЗОВ ЗЕХТИНСКИ Н-ЦИ НА ИВАН НИКОЛОВ ГРУЕВ Н-ЦИ НА КОСТАДИН РАНГЕЛОВ КОСТЕНОВ ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА – ФАНОВА

Изх. № 21Ю-ОП-421

…………………………………

 

 

 

ДО

Н-ЦИ НА ЛАВРЕН ЙОЗОВ ЗЕХТИНСКИ

Н-ЦИ НА ИВАН НИКОЛОВ ГРУЕВ

Н-ЦИ НА КОСТАДИН РАНГЕЛОВ КОСТЕНОВ

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА – ФАНОВА

ГР. ПЛОВДИВ

ПОРАДИ ЛИПСА НА ДАННИ

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпил проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І 1030165, жсоод, кв.96 по плана на кв. „Остромила – Беломорски“ и нов ПУП-ПРЗ за северозападната част от ПИ с ид. 56784.533.45 по КК на гр. Пловдив, местност „Остромила – Бозлюк“, одобрен със Заповед №21ОА-939 /08.04.2021г. на Кмета на Община Пловдив, за съобщаване на заинтересованите лица по чл. 129,  ал. 2 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в  14-дневен срок от деня на получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите лица могат да се запознаят и обжалват проекта със заповедта относно законосъобразността й, чрез Район “Южен” – Община Пловдив пред Административен Съд – Пловдив с приложен документ за собственост.

Проектът е изложен в Район “Южен”, ет. 2, стая № 34, ул. “Македония” №73а.

Приемно време: Вторник от 10,15 до 12,00 часа.

                                           Четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

 Павлина Георгиева                                                                               

Гл. специалист Преписки:

ПУП-ПРЗ кв.96-ОБ – заповед – сайт

Заповед № 21Ю-РОА-278/04.06.2021 г. относно определяне на комисия за извършване на проверка за спазване изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес.

ЗАПОВЕД

 

21Ю-РОА-278

 

Пловдив, 04.06.2021 г.

 

На основание чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес на лицето Ж. Д. М. по подаден писмен сигнал с вх.        № 21Ю-ЖС-48/31.03.2021 г., в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Стефанова – Заместник-кмет район „Южен“ – община Пловдив

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
  2. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
  3. Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
  4. Миглена Гъркова – Старши юрисконсулт – Областна администрация Пловдив;
  5. Димитрия Ганчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
  6. Христо Иванов – Полицейски инспектор към Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Николай Стоев – Юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;

Мария Найденова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Красимира Попова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

 

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

 

III. Комисията да се събере на 08.06.2021 г. от 09.30 часа в заседателната зала на район „Южен“ – ул. „Македония 73А, ет. 2 – гр. Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

КОСТАДИН ЯЗОВ               /п/

Кмет на Район „Южен“

 

Съгласувал:                             /п/

Елена Абрашева,

Главен юрисконсулт

Изготвил:                                /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО

заповед комисия 99б