СПИСЪК НА  НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ за длъжността – Старши експерт-счетоводител

СПИСЪК

НА  НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 23.12.2021 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 21Ю-РОА-639 от 08.12.2021 г. Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” реши:

 Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

  Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Даниела Атанасова Петрова чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

–                 Представените документи, не удостоверяват професионален опит за заемане на длъжността – 1 година – съгласно т. 2.2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

2. Станьо Златев Златев чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

– Не е представил Декларация по чл. 7, ал. 2 от ЗСДл- съгласно т.1.3. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата;

–    Представените документи, не удостоверяват професионален опит за заемане на длъжността – 1 година – съгласно т. 2.2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../П/…………………….

Панко Енев – Заместник-кмет на район „Южен“

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 9а, ал. 2 и  чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител и Заповед № 21Ю-РОА-639 от 08.12.2021 г. на Кмета на район „Южен”, ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Старши експерт – счетоводител  в дирекция АПИО СБ ЧР СД

ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН „ЮЖЕН” 

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 9а, ал. 2 и  чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител и Заповед № 21Ю-РОА-639 от 08.12.2021 г. на Кмета на район „Южен”,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Старши експерт – счетоводител  в дирекция АПИО СБ ЧР СД, при следните изисквания:

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на тази длъжност, съгласно нормативните изисквания:

А) Нормативни изисквания:

 1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.;
 2. Минимална степен на завършено образование – бакалавър, по специалност –Счетоводство и контрол; Икономика;
 3. Минимален професионален опит – 1 (една) година.

Б) Специфични изисквания:

 1. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50% .

ІІ. Съгласно длъжностната характеристика – Обработване на счетоводни документи и целия документооборот, регламентиращ дейността на счетоводната дейност в Района. Обективно и точно осчетоводяване на първичните и вторичните документи. Вярно и ежедневно отразяване на информацията на хартиен и електронен носител.

ІІІ. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 710 лева.

ІV. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

 1. Кандидатите да представят следните документи:
 2. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 3. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 4. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 5. Копие от документ за завършено висше образование;
 6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, към датата на обявяване на конкурса или за присъден ранг;
 7. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50%;
 8. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

VІ. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на район „Южен”, ул.”Македония” 73а  до 21.12.2021 г. включително, от 8:30 до 17:00 часа. По електронен път на електронна поща: hr@south-plovdiv.bg, като заявлението и декларациите трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

VІІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

За информация: тел. 032/276 – 107 – Гл. експерт „Човешки ресурси”

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

Съгласно Протокол № 2 от 07.12.2021 г. на комисията назначена със Заповед № 21Ю-РОА-604/19.11.2021 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатите получиха следните резултати:

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Радослава Димитрова Сотирова 5 5 5 25 40 1-во място
2. Любомира Божидарова Войняговска 5 5 5 20 35 2-ро място

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатите:

Първо място – Радослава Димитрова Сотирова.

Второ място – Любомира Божидарова Войняговска.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” г-жа  Радослава Димитрова Сотирова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ДГ „Осми март“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../п/………………………………..

Ат.Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

Изготвил: ………………/п/…………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

Оконч.резултати мед. сестри – 07.12.21 г. -сайт

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността Медицинска сестра

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 1 от 01.12.2021 г. на конкурсната комисия назначена със Заповед № 21Ю-РОА-604/19.11.2021 г. на Кмета на район „Южен” реши:

 

Допуска до събеседване следните кандидати:

 

 1. Любомира Божидарова Войняговска;
 2. Цветелина Запрянова Мечкова;
 3. Радослава Димитрова Сотирова.

 

 

Допуснатите до събеседване кандидати, трябва да се явят на 07.12.2021 г. от 10:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………../п/…………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: ……………./п/………………………………

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 2 от 27.09.2021 г. на комисията назначена със Заповед № 21ЮРОА-472/14.09.2021 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатът получи следните резултати:

 

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Евгения Бончева Димитрова 5 5 5 20 35 1-во място

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатът:

Първо място – Евгения Бончева Димитрова.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” г-жа  Евгения Бончева Димитрова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ДГ „Осми март“.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../п/………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: ………………/п/…………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 1 от 23.09.2021 г. на конкурсната комисия назначена със Заповед№ 21Ю-РОА-472/14.09.2021 г. на Кмета на район „Южен” реши:

 

Допуска до събеседване следният кандидат:

 

 1. Евгения Бончева Димитрова

 

 

Допуснатият до събеседване кандидат, трябва да се яви на 27.09.2021 г. от 10:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………../п/…………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: ………………../п/…………………………..

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР