ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ № 3 от 01.03.2023 г. ЗА  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността – Главен експерт „Гражданска регистрация“

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ № 3 от 01.03.2023 г. ЗА  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ  за длъжността – Главен експерт „Гражданска регистрация“ в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“, в Район „Южен”

 

По т. IV. Окончателни резултати и класиране.

Съгласно чл. 42, ал.1 от НПКПМДСл Комисията формира окончателните резултати, получени при провеждането на конкурса – решаване на тест и интервю, умножени съответно с коефициент „3” и коефициент „5”, съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл и утвърдената Система за определяне на резултатите от провеждане на конкурса:

 

Име, презиме

и фамилия на

кандидата

Резултат

от начина

по чл. 33

Коефи-

циент

 

Резултат

от интервюто

Коефи-

циент

 

Окончателен

резултат

1. Петя Райчева Караджова-Стоянова 29 т. 3 24.58 т. 5 209.90 т.
2. Нели Николаева Джакова Не се явил

 

Съгласно чл. 44, ал.1 от НПКПМДСл, Комисията класира кандидатите, както следва:

Първо място: Петя Райчева Караджова-Стоянова – 209.90 т.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  …………………/П/……………………….

Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на Район „Южен“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ за длъжността – Главен експерт „Гражданска регистрация“

СПИСЪК

НА  ДОПУСНАТИ  И НЕДОПУСНАТИ  ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ

за длъжността – Главен експерт „Гражданска регистрация“ в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Район „Южен”

Въз основа на Протокол № 2 от 01.03.2023 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед №23Ю-РОА- 68 от 31.01.2023 г. на Кмета на Район „Южен за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Главен експерт „Гражданска регистрация“ в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Район „Южен” реши:

І. Допуска до „Интервю“ следният кандидат постигнал резултат над минималния:

 1. Петя Райчева Караджова-Стоянова – 29 (двадесет и девет) точки.

Кандидатът да се яви за следващия етап от конкурса – „Интервю“ на 01.03.2023 г., от  14:00 часа в сградата на Район „Южен“ – гр. Пловдив,  ул. „Македония“ №73А – Заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ………………/П/…………………

Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на Район „Южен“

СИСТЕМА за определяне на резултатите от провеждане на конкурса за длъжността – Главен експерт „Гражданска регистрация“

СИСТЕМА за определяне на резултатите от провеждане на конкурса за длъжността – Главен експерт „Гражданска регистрация“ в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“  в Район „Южен”

І. Конкурсът за заемане на длъжността Главен експерт „Гражданска администрация“ в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Район „Южен“, се провежда чрез решаване на тест и интервю (чл.33, ал.1, т.1, във връзка с чл.34, ал.1 от НПКПМДС).

Конкурсната комисия е изготвила и одобрила три различни варианта на тест със затворени въпроси  с един възможен верен отговор. За решаването на теста конкурсната комисия осигурява подпечатани с печата на администрацията на Район „Южен“ тестове. Решените тестове се поставят в плик – голям формат, а в плик – малък формат всеки кандидат запечатва попълнен формуляр със своето име. Отварянето на плика – малък формат, става, след като тестът бъде оценен от проверяващите, и срещу името на кандидата се отбелязва резултата.

Продължителността на провеждане на теста е 1 (един) астрономически час.(чл.34, ал.6 от НПКПМДС), като началото и краят се обявяват от председателя на комисията.

Определяне на коефициенти при формиране резултата от конкурса (чл.34, ал.5 НПКПМДС):

 • За теста – коефициент 3;
 • За интервюто – коефициент – 5.

 

ІІ. Начин па провеждане и формиране на резултатите от конкурса.

 Тест съгласно чл.36 от НПКПМДС.

 1. Брой на въпросите в теста – 30 (тридесет) затворени;

1.1. Всеки въпрос има само по един верен отговор;

1.2. Всеки верен отговор носи по 1 точка;

1.3. Липса на отговор и грешен отговор – не носят точки;

1.4. Тестът се анулира при:

1.4.1. Поставянето на знаци и/или всякакви отбелязвания по теста извън ограждането на 1 (един) верен отговор за всеки въпрос.

1.4.2. Ограждането на повече от един отговор на въпрос.

1.5. Минималният резултат, при който се смята че тестът е издържан, е 21 точки

(т.е. 21 верни отговора);

По време на решаване на теста не се разрешава ползване на нормативни материали.

 

Комисията определя един или няколко от своите членове, които да проверят тестовете, съобразно настоящата Система за определяне на резултатите. След като теста се оцени от проверяващите, се отваря плика – малък формат и срещу името на кандидата се  отбелязва резултата. Тестовете се подписват от проверилите ги членове на комисията.

Кандидатите, които са постигнали резултат над минималния се уведомяват, чрез писмено съобщение или чрез електронна поща, за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто (чл. 37, ал. 2 от НПКПМДС).

 

Интервю съгласно чл.42 от НПКПМДС

Преди провеждане на интервюто, комисията се запознава с длъжностната характеристика, както и с попълненото приложение № 1 от НПКПМДС и формулира въпроси, които се задават на всички кандидати. По време на интервюто комисията задава на всички кандидати, еднакво формулирани въпроси, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

При провеждането на интервюто всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно Приложение № 5 (чл.42, ал.4 от НПКПМДС) – за експертни длъжности. Преди интервюто кандидатите се подписват на формуляра – Приложение №5.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е сбор от средноаритметичните величини от преценките на членовете на конкурсната комисия.

Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 15 точки (чл.42, ал.1 от НПКПМДС).

Окончателен резултат.

Окончателния резултат е сбор от резултатите, получени от теста и от интервюто, умножени с определените по чл.34, ал.3 коефициенти. (чл.43,ал.1 от НПКПМДС)

Резултат Резултат от начина по чл. 33, ал.1, т. 1 Коефициент

 

3

Резултат от интервюто

Точки

Коефициент

 

5

Окончателен резултат
1 2 3 4 5 6
Максимален 30 90 25 125 215
Минимален 21 63 15 75 138

Максимален резултат – 215 точки:

 1. колона № 3 = сумата на точките от индивидуалния тест на кандидата по коефициент 3 = 90 точки.
 2. колона № 5 = сумата на точките от индивидуалния формуляр на кандидата от интервюто, т.е.: 5 точки х 5 брой членове на комисията = 25 точки. 25 точки умножено по коефициент  5 = 125 точки.
 3. Колона № 6 = колона № 3 + колона № 5.

Минимален резултат – 138 точки:

 1. колона № 3 = сумата на точките от индивидуалния тест на кандидата по коефициент 3 = 63 точки.
 2. колона № 5 = сумата на точките от индивидуалния формуляр на интервюто, т. е.: 3 точки х 5 брой членове от комисията = 15 точки. 15 точки умножено по коефициент 5 = 75 точки.
 3. Колона № 6 = колона № 3 + колона № 5.

Окончателните резултати на кандидатите се оформят във формуляр съгласно Приложение № 8 по чл.43, ал.2 от НПКПМДС.

Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, за което съставя протокол. Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.

Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването в 10-дневен срок от провеждането на конкурса. В същия срок класирането на кандидатите от първо до трето място се обявява на интернет страницата на администрацията, а при липса на такава – на общодостъпното място. Класирането е публично до приключването на конкурсната процедура. Всички кандидати се уведомяват по електронна поща или писмено, като им се изпраща извлечение от протокола, който отразява резултатите.

Участвалите в проведения конкурс кандидати, които не са класирани на първо място, в 7-дневен срок от получаването на протокола могат да подадат възражение до органа по назначаването, в което да посочат мотивите за своето несъгласие с преценката на комисията.  Органът по назначаването се произнася с решение в 7-дневен срок, като може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.

Когато органът по назначаването приеме, че възражението е основателно, конкурсната процедура се прекратява и се насрочва нов конкурс.

Ако никой от явилите се кандидати не се представи успешно, комисията отразява това в протокола, като конкурсната процедура приключва без класиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ………………./П/…………………….

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на Район „Южен“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА за длъжността – Главен експерт „Гражданска регистрация“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА за длъжността – Главен експерт „Гражданска регистрация“ в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“, в Община Пловдив – Район „Южен“

 

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол №1, конкурсната комисия назначена със Заповед № 23Ю-РОА-68 от 31.01.2023 г. на Кмета на Район „Южен” информира допуснатите до конкурса кандидати за следното:

Вторият етап от конкурса – „Решаване на тест“ ще се проведе на 01.03.2023 г. от 10:00 часа  в сградата на Район „Южен“, ул. „Македония“ №73А, ет.ІІ, Заседателна зала.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да носят документ за самоличност и син химикал. При решаването на теста няма да се допуска ползването на нормативни актове.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста:

 • Закон за администрацията;
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за гражданската регистрация;
 • Закон за наследството;
 • Кодекс за международното частно право;
 • Семеен кодекс;
 • Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация;
 • Устройствен правилник на Район „Южен“ – Община Пловдив – https://www.south-plovdiv.bg .

Следващият етап от конкурсната процедура „Интервю“ ще се проведе на същата дата  – 01.03.2023 г. от 14:00 часа в сградата на Район „Южен“, ул. „Македония“ №73А, ет.ІІ, Заседателна зала.

В изпълнение на чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС комисията е длъжна не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането на конкурса да обяви на интернет страницата на Район „Южен“ системата за определяне на резултатите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../п/…………………….

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността Гл.експерт ГР

СПИСЪК

НА  НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Главен експерт ГР в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”  в Район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 15.02.2023 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 23Ю-РОА-68 от 31.01.2023 г. на Кмета на Район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността- Главен експерт ГР в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”  в Район „Южен” реши:

 Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

  Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Ивелина Петрова Гавазова чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

– Представената диплома за висше образование не отговаря на минимално изискуемата за заемане на длъжността степен – бакалавър, съгл. т. 2.1. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

2. Божидар Стефанов Паунов чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

– Представения стаж не отговаря на минималния, който се изисква за длъжността-2 години, съгл. т. 2.2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……………../П/………………….

 Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

СПИСЪК

НА  ДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Главен експерт ГР в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”  в Район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 15.02.2023 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 23Ю-РОА-68 от 31.01.2023 г. на Кмета на Район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността – Главен експерт ГР в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”  в Район „Южен” реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Петя Райчева Караджова-Стоянова;
 2. Нели Николаева Джакова.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………./П/……………………..

Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на Район „Южен“

Район „Южен” Община Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Главен експерт „Гражданска регистрация“

ОБЯВА

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1 и ал. 2,  и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 23Ю-РОА-68 от 31.01.2023 г. на Кмета на Район „Южен”,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Главен експерт „Гражданска регистрация“ в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“, в Община Пловдив – Район „Южен“

 

Нормативни изисквания:

Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.

А) Минимални изисквания:

 1. Минимална степен на завършено образование – Бакалавър;
 2. Минимален професионален опит – 2 (две) години или придобит ІV младши ранг.

 

Кратко описание на длъжността:

Гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние; Поддържа архивен и електронен картотечен регистър и попълва в база данни на ЕСГРАОН; Обработва, заверява, консултира и осъществява регистрацията на населението по постоянен и настоящ адрес на територията на Района; Съставя актове за раждане и подписва същите с квалифициран електронен подпис, припознаване, осиновяване, разсиновяване, промени на имена и други; Издава дубликати и многоезични преписи от актове по гражданско състояние; Издава многоезични стандартни удостоверения към официални документи; Издава всички видове удостоверения, съгласно Наредба № РД-02-20-6 и утвърдената технология на работа на ЕСГРАОН; Легализира документи  за чужбина; Изготвя преписки за даване на единен граждански номер на лица, подлежащи на вписване в регистъра на населението; Извършва справки и предоставя информация на всички отдели и служби на Районната  администрация, съдебни, следствени, данъчни власти, прокуратура и други институции; Обработва документи по признаване и допускане на промени във връзка с гражданското състояние на лицата, постановени от чуждестранен съдебен или местен орган по реда на Кодекса за международно частно право;

 

Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно Приложение №1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация: 780 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в Община Пловдив-Район „Южен“, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

 

Начин за провеждане на конкурса:

След подбора по документи, конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:

 1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
 2. Интервю.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 3. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 4. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
 6. Копия на други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на Район „Южен”, ул.”Македония” 73а. По електронен път на електронна поща: hr@south-plovdiv.bg, като заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите за участие в конкурса е до 16:30 часа на  10.02.2023 г., включително.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител се предоставят на кандидатите – лично или чрез пълномощник при подаване на документите за участие в конкурса, а в случаите на кандидатстване по електронен път, се изпращат на кандидатите на посочения от тях електронен адрес.

 

Място, на което ще се обявяват списъците и друга информация относно конкурса.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на Район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на Район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

 

За информация: тел. 032/276 – 107 – Гл. експерт „Човешки ресурси”

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДСл

Приложение №3 към чл.17, ал.2 НПКПМДСл