ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 2 от 27.09.2021 г. на комисията назначена със Заповед № 21ЮРОА-472/14.09.2021 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатът получи следните резултати:

 

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Евгения Бончева Димитрова 5 5 5 20 35 1-во място

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатът:

Първо място – Евгения Бончева Димитрова.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” г-жа  Евгения Бончева Димитрова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ДГ „Осми март“.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../п/………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: ………………/п/…………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 1 от 23.09.2021 г. на конкурсната комисия назначена със Заповед№ 21Ю-РОА-472/14.09.2021 г. на Кмета на район „Южен” реши:

 

Допуска до събеседване следният кандидат:

 

  1. Евгения Бончева Димитрова

 

 

Допуснатият до събеседване кандидат, трябва да се яви на 27.09.2021 г. от 10:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………../п/…………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: ………………../п/…………………………..

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

Кметът на район „Южен“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

О  Б  Я  В  А

 

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор  и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 21Ю-РОА-472/14.09.2021 г. на Кмета на район „Южен“

 

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“, дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Завършено медицинско образование – бакалавър или специалист със следните специалности: медицинска сестра или фелдшер;
  2. Минимален професионален опит – 1 година.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено образование ;
  4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и др./;

 

Документите за участие се приемат от 14.09.2021г. до 12:00 часа на 21.09.2021 год. в деловодството на район „Южен”;

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява след 16:00 часа на 23.09.2021 г. на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73А и на официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.  Събеседването ще се проведе на 27.09.2021 г. от 10:15 часа.  Окончателните резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 27.09.2021 г. след 16,00 часа.

Лице за контакти: Ел. Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ за длъжността – Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно,информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности” в район „Южен”

 

СПИСЪК

НА  НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно,информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 01.09.2021 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 21Ю-РОА-433 от 17.08.2021 г. Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” реши:

 Не се допуска до участие в конкурса следния кандидат:

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
1. Евгения Цветанова Борисова чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

–         Не е представила Решение на ТЕЛК  за трайно намалена работоспособност 50% и над 50% – съгласно т. 2.3. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../п/…………………….

Панко Енев – Заместник-кмет на район „Южен“

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността Медицинска сестра в ОУ „Яне Сандански“

 

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Медицинска сестра в ОУ „Яне Сандански“

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 2 от 26.08.2021 г. на комисията назначена със Заповед № 21ЮРОА-412/06.08.2021 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатите получиха следните резултати:

 

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Надя Славова Атанасова 5 5 5 25 40 1-во място
2. Емилия Николова Петрова 5 5 5 15 35 2-ро място

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатите:

Първо място – Надя Славова Атанасова;

Второ място – Емилия Николова Петрова.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” класираната на 1-во място г-жа  Надя Славова Атанасова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ОУ „Яне Сандански“.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………………………………….

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: …………………………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

 

 

 

 

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността Медицинска сестра в ОУ „Яне Сандански“, дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ОУ „Яне Сандански“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 1 от 24.08.2021 г. на конкурсната комисия назначена със Заповед№ 21Ю-РОА-412/06.08.2021 г. на Кмета на район „Южен” реши:

 

Допуска до събеседване следните кандидати:

 

  1. Надя Славова Атанасова
  2. Емилия Николова Петрова

 

 

Допуснатите до събеседване кандидати, трябва да се явят на 26.08.2021 г. от 10:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../п/………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: ………………../п/…………………………..

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

 

 

 

Допуснати до събеседване Мед.сестра-24.08.20 г.