ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА НИКОЛАЙ ПЕТРЯНИН ИВАНОВ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

ОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА

НИКОЛАЙ ПЕТРЯНИН ИВАНОВ, РОДЕН НА 23.03.1943 г.,

 БЕЗ ДРУГИ ДАННИ

 

На основание Определение по гр. дело № 13375/2020 г. по описа на Районен съд Пловдив, VII гр. състав, съда е постановил да бъде извършено разгласяване на молбата на Иван Шейтанов и Найден Шейтанов за обявяване смъртта на Николай Петрянин Иванов, за когото няма вест от 1943 г., но същият не е обявен за отсъстващ по надлежния ред.

Молителите Иван Шейтанов и Найден Шейтанов искат да се обяви смъртта на Николай Петрянин Иванов и да се постанови съставянето на надлежен Акт за гражданско състояние за този факт.

Лицето Николай Петрянин Иванов е роден на 23.03.1943г., без други данни.

Настоящото Извлечение от Молбата за обявяване на смъртта на Николай Петрянин Иванов е на основание чл.550, ал.2 от ГПК.

 

 

 

 

Ст. експерт ГР:   /п/

/ инж. Петя Караджова – Стоянова /

 

 

Гл. юрисконсулт:  /п/

/Елена Абрашева/

Район „Южен“ Община пловдив обявява конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

О  Б  Я  В  А

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор  и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 20Ю-РОА-489/05.11.2020 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“, дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Завършено медицинско образование – бакалавър или специалист със следните специалности: медицинска сестра или фелдшер;
  2. Минимален професионален опит – 1 година.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено образование ;
  4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и др./;

Документите за участие се приемат от 20.11.2020г. до 15:00 часа на 27.11.2020 год. в деловодството на район „Южен”;

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 16:00 часа на 01.12.2020 г. на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73А и на официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.  Събеседването ще се проведе на 02.12.2020 г. от 10:15 часа.  Окончателните резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 02.12.2020 г. след 16,00 часа.

Лице за контакти: Ел. Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.

 

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

Съгласно Протокол № 2 от 17.11.2020 г. на комисията назначена със Заповед № 20Ю-РОА-489/05.11.2020 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатите получиха следните резултати:

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Дияна Димитрова Калбурова 5 5 5 25 40 1-во място
2. Светла Кръстева Хаджиева 5 5 5 15 30 2-ро място

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатите:

Първо място – Дияна Димитрова Калбурова;

Второ място – Светла Кръстева Хаджиева.

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” класираната на 1-во място г-жа  Дияна Димитрова Калбурова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ДГ „Осми март“.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../п/………………………………..

П. Милушев – Заместник-кмет на район „Южен“

Изготвил: ………………/п/…………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 1 от 16.11.2020 г. на конкурсната комисия назначена със Заповед № 20Ю-РОА-489/05.11.2020 г. на Кмета на район „Южен” реши:

 

Допуска до събеседване следните кандидати:

 

  1. Светла Кръстева Хаджиева
  2. Дияна Димитрова Калбурова

 

 

Допуснатите до събеседване кандидати, трябва да се явят на 17.11.2020 г. от 10:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………../п/…………………………………..

П. Милушев – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: ………………/п/…………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР