ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА НИКОЛАЙ ПЕТРЯНИН ИВАНОВ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

ОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА

НИКОЛАЙ ПЕТРЯНИН ИВАНОВ, РОДЕН НА 23.03.1943 г.,

 БЕЗ ДРУГИ ДАННИ

 

На основание Определение по гр. дело № 13375/2020 г. по описа на Районен съд Пловдив, VII гр. състав, съда е постановил да бъде извършено разгласяване на молбата на Иван Шейтанов и Найден Шейтанов за обявяване смъртта на Николай Петрянин Иванов, за когото няма вест от 1943 г., но същият не е обявен за отсъстващ по надлежния ред.

Молителите Иван Шейтанов и Найден Шейтанов искат да се обяви смъртта на Николай Петрянин Иванов и да се постанови съставянето на надлежен Акт за гражданско състояние за този факт.

Лицето Николай Петрянин Иванов е роден на 23.03.1943г., без други данни.

Настоящото Извлечение от Молбата за обявяване на смъртта на Николай Петрянин Иванов е на основание чл.550, ал.2 от ГПК.

 

 

 

 

Ст. експерт ГР:   /п/

/ инж. Петя Караджова – Стоянова /

 

 

Гл. юрисконсулт:  /п/

/Елена Абрашева/