С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО Н-ЦИ НА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ЛУКОВА ГР.ПЛОВДИВ

Изх. № 48-ОП-1084( 5   )..07.01.2021г.

ДО

Н-ЦИ НА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ЛУКОВА

ГР. ПЛОВДИВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпил проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56784.318.11  по КК на гр. Пловдив,  местност “Плешево”, с промяна предназначението на земеделска земя за складови, търговски и обслужващи дейности , разгледан с Протокол №26, т. 4 от  24.07.2020 г., за съобщаване на заинтересованите страни, съгласно чл. 128,  ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от деня на получаване на настоящето писмо, пряко заинтересованите  лица могат да се запознаят и обжалват проекта със заповедта относно законосъобразността й, чрез Район „Южен“- Община Пловдив пред Административен съд –Пловдив с приложен документ за собственост.

Проектът е изложен в Район „Южен“, ет.2, стая №34, ул.“Македония“ №73а.

Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

 

 

               Приемно време:  Вторник  от 10,15 до 12,00 часа.

Четвъртък   от 14,00 до 16,00 часа.

           

ПЕТРАНКА ХРИСИМОВА                                                                       

Гл. специалист УТ

 

 ВИЖ ДОКУМЕНТА ТУК >>

 

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ / НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

Съгласно Протокол № 1 от 07.01.2021 г. на конкурсната комисия назначена със Заповед № 20Ю-РОА-544/22.12.2020 г. на Кмета на район „Южен” реши:

Допуска до събеседване следните кандидати:

  1. Мариана Юриева Псома
  2. Дарина Тодорова Желева

Допуснатите до събеседване кандидати, трябва да се явят на 08.01.2021 г. от 10:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………../п/…………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

Изготвил: ………………/п/…………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

 

С П И С Ъ К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

Съгласно Протокол № 1 от 07.01.2021 г., конкурсната комисия назначена със Заповед № 20Ю-РОА-544/22.12.2020 г. на Кмета на район „Южен” реши:

Не допуска до събеседване следните кандидати:

  1. Лиана Нечева Раева-Ангелова

 

Основание за недопускане на кандидатите: Не отговаря на нормативните изисквания за специалност: „Медицинска сестра“ или „Фелдшер“, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба №3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………../п/…………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

Изготвил: ………………../п/…………………………..

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР