Съобщение по проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 56784.382.202 по КК на гр. Пловдив, местност  „Бялата воденица“, гр. Пловдив, одобрен със Заповед №21ОА-940/08.04.2021г. на Кмета на Община Пловдив, за съобщаване на заинтересованите лица по чл. 129,  ал. 2 от ЗУТ

Изх. № 20Ю-ОП-381

……………………………..

 ДО

НАСЛЕДНИЦИ НА

РАНГЕЛ АТАНАСОВ КРУШКОВ

ПОРАДИ ЛИПСА НА ДАННИ В НБД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпил проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 56784.382.202 по КК на гр. Пловдив, местност  „Бялата воденица“, гр. Пловдив, одобрен със Заповед №21ОА-940/08.04.2021г. на Кмета на Община Пловдив, за съобщаване на заинтересованите лица по чл. 129,  ал. 2 от ЗУТ.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта, изложен в Район “Южен”, етаж втори, стая №34, ул. „Македония” №73а. При необходимост могат да направят писмени възражения, искания и предложения по проекта до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез деловодството на  район “Южен” Община Пловдив с приложен документ за собственост.

Приемно време: Вторник от 10,15 до 12,00 часа.

Четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

Павлина Георгиева

Гл. специалист Преписки:

ВРЪЧВАНЕ НА ЛЮБА ЛУКОВА И СТЕФАН ЛУКОВ ПО РЕДА НА ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЮЖЕН

ПРОИЗВОДСТВО № 21Ю-Ф-19 / 06.01.2021 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ВРЪЧВАНЕ НА ЛЮБА ЛУКОВА И СТЕФАН ЛУКОВ ПО РЕДА НА ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК – ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ТАБЛОТО ЗА ОБЯВЛЕНИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА СРОК ОТ 7 ДНИ.

Втора кампания за набиране на преброители и контрольори

Стартира втора кампания за набиране на преброители и контрольори за 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което бе отложено за периода от 7 септември до 3 октомври 2021 г.

В тази връзка и в изпълнение на указания, дадени от Председателя на Националния статистически институт, съобщаваме, втората кампания за набиране на преброители и контрольори ще бъде организирана както следва:

  1. Потвърждаване на участието на лицата, подали заявления в предходния период, което следва да се осъществи от 17 до 25 май 2021 г.;
  2. Втора кампания по набиране на преброители и контрольори – в периода от 25 май до 10 юни 2021 г. (документи за участие се приемат в деловодството на район „Южен“ – община Пловдив, ул. „Македония“ 73А, етаж 1).
Днес от 11 часа пред сградата на Район „Южен“ Община Пловдив се проведе поредната информационна среща по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“

Днес от 11 часа пред сградата на Район „Южен“ Община Пловдив се проведе поредната информационна среща по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“

Днес от 11 часа пред сградата на Район „Южен“ Община Пловдив се проведе поредната информационна среща по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“ касаеща безплатната подмяна на печките на дърва и въглища с по-екологично отопление.

Всички граждани имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат компетентен и изчерпателен отговор. Бяха представени възможностите, които дава проектът на гражданите за безплатна подмяна на отоплителни уреди на дърва и/или въглища с по-екологични.

На 13 май 2021 /четвъртък/ от 16.50 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус

На 13 май 2021 /четвъртък/ от 16.50 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус

На 13 май 2021 /четвъртък/ от 16.50 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус

В тази връзка, районната администрация ще преустанови работа след 16.40 часа.