Район „Южен“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА за Провеждане на конкурс чрез подбор по документи за длъжността Старши експерт „Водоснабдяване и канализация“

О  Б  Я  В  А

 

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 21Ю-РОА-293 от 10.06.2021 г. на Кмета на район „Южен“

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи за длъжността Старши експерт „Водоснабдяване и канализация“ в дирекция  „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

  1. Завършено висше образование – бакалавър, със специалност – „Водоснабдяване и канализация“;
  2. Минимален професионален опит – 1 година, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

Б/ Допълнителни изисквания:

  1. Предимство е професионален опит в сферата на инвестиционния процес, по възможност разнородно – в проектирането, в строителството, както и в инвеститорския контрол и контрол на качеството.
  2. Компютърна грамотност

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“;
  4. Копие на трудова/служебна книжка.
  5. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 710 лева.

 

 

Документите за участие се приемат от 11.06.2021 г. до 16,00 часа на 25.06.2021 год. в деловодството на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73А;

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 16,00 часа на 29.06.2021 г. на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73А.

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.

ЕС/ЕС

Обява ВиК

Днес – 8 юни 2021 /вторник/ от 16.30 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус

Днес – 8 юни 2021 /вторник/ от 16.30 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус

Днес – 8 юни 2021 /вторник/ от 16.30 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус

В тази връзка, районната администрация ще преустанови работа след 16.20 часа.

Хубав детски празник организираха вчера от Район „Южен“ Община Пловдив в парк „Райчо Кирков“

Хубав детски празник организираха вчера от Район „Южен“ Община Пловдив в парк „Райчо Кирков“

По повод международния ден на детето – Първи юни, кметът на Район „Южен“ г-н Костадин Язов с подкрепата на танцова школа „Ненси Денс“ организира голям детски празник. Тържеството се проведе в парк „Райчо Кирков“ /Студенец/ от 10:00 часа и се превърна за няколко часа в запазена територия за празнично настроение, забавление и много подаръци както за участниците, така и за всички които присъстваха. Много музика, танци, настроение и изненади бяха подготвили организаторите от Район „Южен“, „Ненси Денс“, „Арт Войс“ , „Музика Нова“ и мюзикхолен театър – Пловдив.

Лакомствата и напитките бяха осигурени от СИМИД – АГРО и ФИЛИКОН 97.

Малчуганите показаха на всички присъстващи колко е прекрасно детството и ги дариха с много усмивки и весел детски смях.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО Н-ЦИ НА ЛАВРЕН ЙОЗОВ ЗЕХТИНСКИ Н-ЦИ НА ИВАН НИКОЛОВ ГРУЕВ Н-ЦИ НА КОСТАДИН РАНГЕЛОВ КОСТЕНОВ ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА – ФАНОВА

Изх. № 21Ю-ОП-421

…………………………………

 

 

 

ДО

Н-ЦИ НА ЛАВРЕН ЙОЗОВ ЗЕХТИНСКИ

Н-ЦИ НА ИВАН НИКОЛОВ ГРУЕВ

Н-ЦИ НА КОСТАДИН РАНГЕЛОВ КОСТЕНОВ

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА – ФАНОВА

ГР. ПЛОВДИВ

ПОРАДИ ЛИПСА НА ДАННИ

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпил проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І 1030165, жсоод, кв.96 по плана на кв. „Остромила – Беломорски“ и нов ПУП-ПРЗ за северозападната част от ПИ с ид. 56784.533.45 по КК на гр. Пловдив, местност „Остромила – Бозлюк“, одобрен със Заповед №21ОА-939 /08.04.2021г. на Кмета на Община Пловдив, за съобщаване на заинтересованите лица по чл. 129,  ал. 2 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в  14-дневен срок от деня на получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите лица могат да се запознаят и обжалват проекта със заповедта относно законосъобразността й, чрез Район “Южен” – Община Пловдив пред Административен Съд – Пловдив с приложен документ за собственост.

Проектът е изложен в Район “Южен”, ет. 2, стая № 34, ул. “Македония” №73а.

Приемно време: Вторник от 10,15 до 12,00 часа.

                                           Четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

 Павлина Георгиева                                                                               

Гл. специалист Преписки:

ПУП-ПРЗ кв.96-ОБ – заповед – сайт