ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността Медицинска сестра в ОУ „Яне Сандански“

 

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Медицинска сестра в ОУ „Яне Сандански“

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 2 от 26.08.2021 г. на комисията назначена със Заповед № 21ЮРОА-412/06.08.2021 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатите получиха следните резултати:

 

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Надя Славова Атанасова 5 5 5 25 40 1-во място
2. Емилия Николова Петрова 5 5 5 15 35 2-ро място

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатите:

Първо място – Надя Славова Атанасова;

Второ място – Емилия Николова Петрова.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” класираната на 1-во място г-жа  Надя Славова Атанасова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ОУ „Яне Сандански“.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………………………………….

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: …………………………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 Г

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 Г

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Информираме Ви, че във връзка с Преброяване на населението и жилищния фонд 2021  ще бъде проведено обучение на преброители и контрольори в район „Южен“ –  община Пловдив   на 02.09.2021г. (четвъртък)

от 16:00 часа до 18:00 часа

в НЧ „ Христо Ботев–1905“ Пловдив, ул. Даме Груев №1 (бившето кино „Въстаник“). Обучението ще се проведе в следния ред:

–          Общи указания

–          Преброителни участъци, схеми

–          Попълване на преброителна карта

–          Попълване на ПНЖ 2

–          Приемане  на работата  на преброителя от контрольора

 

Всички, които присъстват на обучението, ще подпишат граждански договор  на по-късен етап.

Моля да потвърдите Вашето присъствие на обучението с обратен отговор с двете си имена на имейл: ichoineva@nsi.bg или на телефони: +35932658738, +3592658728, +359895532406

 

За спазване на противоепидемични мерки е задължително носенето на предпазна маска и спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

 

 

С уважение:

Общинска преброителна комисия район Южен – община Пловдив

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността Медицинска сестра в ОУ „Яне Сандански“, дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ОУ „Яне Сандански“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 1 от 24.08.2021 г. на конкурсната комисия назначена със Заповед№ 21Ю-РОА-412/06.08.2021 г. на Кмета на район „Южен” реши:

 

Допуска до събеседване следните кандидати:

 

 1. Надя Славова Атанасова
 2. Емилия Николова Петрова

 

 

Допуснатите до събеседване кандидати, трябва да се явят на 26.08.2021 г. от 10:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../п/………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: ………………../п/…………………………..

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

 

 

 

Допуснати до събеседване Мед.сестра-24.08.20 г.

З А П О В Е Д   № 21Ю-РОА-438 Пловдив, 20.08.2021  г.

 З А П О В Е Д

 № 21Ю-РОА-438
Пловдив, 20.08.2021  г.

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБС-18-02 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС по чл.4 от НРУИРПМОСТОП в УПИ I – жилищно строителство, зеленина, кв. 18 по плана на кв. „Христо Ботев“ – север, гр. Пловдив, ул.“Софлу“ № 24-28, одобрена на 18.10.2018г. от Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 234/18.10.2018г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от Гл. архитект на район „Южен“ и влязло в сила на 08.11.2018г.

                                                      Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на район „Южен”

Членове:

 1. инж. Чавдар Митовски – гл. инспектор СД;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;

 

Резервни членове на комисията:

 1. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 2. Николай Стоев – Юрисконсулт;

 

 1. Определям зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБС-18-02, с обхват следните административни адреси, а именно:

–  ул.“Софлу“ № 24, 26 и 28 (блок 1323);

–  ул.“Лазар Маринчешки“ № 1;

 

III. Броят на местата общинска собственост за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в одобрена план – схема № ПХБС-18-02, е 23 броя, като две  от местата са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– от място № 1 до място № 6 включително;

– от място № 8 до място № 17 включително;

– от място № 19 до място № 25 включително;

Място № 8 и място № 21 са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

 

 

 

 

 

 1. Срокът, за който се издават разрешенията за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБС-18-02, е 5 /пет/ години.

 

 1. Лицата, имащи право да ползват място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, са физически лица – собствениците на жилището или техните роднини по права линия, ползвателите на жилището или техните роднини по права линия, както и наемателите на жилището, в определената в настоящата заповед зона.

В план – схема № № ПХБС-18-02, за едно жилище, се полага ползване на едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

Изключение се допуска в случай на налични свободни места в план-схемата и липса на интерес от други правоимащи.

 

 1. Срокът за подаване на заявления е от 07.09.2021 г. до 24.09.2021 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 17:00 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на Район „Южен“, в административната сграда в гр. Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявленията трябва да бъдат подадени в посочения срок.

Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за собственост на жилище /когато заявителят е собственик на жилището или негов роднина по права линия/, нотариален акт за учредено право на ползване /когато заявителят е ползвател на жилището или негов роднина по права линия / или договор за наем за жилище /когато заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената в настоящата заповед зона.

 1. 2. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. 3. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

4.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. 5. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

VII.  Съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, за ползване на място общинска собственост по смисъла на чл. 72 – чл. 80 от ЗМДТ се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ, определена с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

 

VIII.  Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

 

–  Комисията да обяви настоящата заповед най-малко 14 дни преди началната дата за подаване на заявления  чрез публикуване на сайта на район „Южен“ – www.south-plovdiv.bg. и поставяне на таблото за обяви и съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А, както и чрез поставяне на входните врати на жилищните сгради, които попадат в зоната определена в настоящата заповед.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления и да изготви протокол за извършената работа.

 

 1. В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се издава разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   Определянето на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в случаите при повече от един кандидат за едно място, се осъществява чрез провеждане на публичен конкурс.

–  В случай, че конкурсната комисия оцени двама или повече кандидати по един и същи начин, за един и същи предмет на конкурса, се провежда наддаване между тях, като наддаването е явно и започва от началния размер на таксата.

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ  /п/

Кмет на Община Пловдив – район „Южен”

 

 

 

Изготвил: /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт на район “Южен“

Заповед ПХБС 18-02 Софлу 2021