Утре изтична крайният срок за подаване на заявление за гласуване на друго място, по настоящ адрес или в подвижна урна

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за 47 Народно събрание на 14.11.2021г., община Пловдив уведомява, че 30.10.2021г. (събота) е крайният срок, когато избирателите могат да подадат:

Заявление за гласуване в подвижна избирателна кутия.  Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в общината/района по постоянния им адрес в писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление по образец (Приложение № 39-ПВР-НС) без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК. Заявлението може да бъде подадено в деловодствата на общинската или районните администрации на гр. Пловдив или на електронна поща grao@plovdiv.bg.

Заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, за народни представители за Народно събрание, членовете на ЦИК, РИК и наблюдателите могат да подадат заявления за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до общинската администрация/районната администрация по постоянния им адрес.

Заявление за гласуване по настоящ адрес. Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес в районната администрация по настоящия му адрес. Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес може да бъде подадено и чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Заявленията могат да бъдат подавани и чрез разработените от Държавната агенция „Електронно управление“ електронни услуги на адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/Граждански права/Избори 2021.

Електронните услуги, във връзка с произвеждането на предстоящите избори са достъпни и чрез интернет страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg/ категория ИЗБОРИ 2021 ПВР/НС, както и на интернет страниците на районните администрации в Община Пловдив.

Общинската и районните администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на заявления от граждани и в съботния ден (30.10.2021г.) от 8.30ч. до 18.00ч.

Съобщение във връзка с изборите на 14.11.2021г

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. и изтичането на срока за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (само за кандидатите за президент и вицепрезидент, за народни представители, членовете на ЦИК, РИК и наблюдателите), както и за гласуване с подвижна избирателна кутия – 30.10.2021 г. и на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – 06.11.2021 г.,  район „Южен“ – община Пловдив уведомява избирателите, че на 30.10.2021 г. (събота)  и 06.11.2021 г. (събота) отдел ГРАО на районната администрация ще работи от 08.30 ч. до 18.00 ч.

Изтича срокът за заплащане на втората вноска за данъците и таксите за годината

Изтича срокът за заплащане на втората вноска за данъците и таксите за годината

Община Пловдив напомня, че наближава  01.11.2021 г., когато изтича срокът за заплащане на втората вноска от задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021 г.

Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2021 г. са както следва:

Срок за плащане на две равни вноски:

Първа вноска – до 30.06.2021 г.

Втора вноска – до 01.11.2021 г.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие. Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:

 • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

 РАЙОН                                           АДРЕС                                                                            РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН”                  ул. „Радецки” №18А                                                                08.00 ч. – 17.30 ч.

„ЮЖЕН”                            бул.”Македония” №73А                                                          08.30 ч. – 16.30 ч.

„СЕВЕРЕН”                        бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А                              08.30 ч. – 16.30 ч.

„ЗАПАДЕН”                      ул.”Вечерница”№ 1А                                                                08.30 ч. – 16.30 ч.

„ИЗТОЧЕН”                       бул.”Шести септември” № 274                                             08.30 ч. – 16.30 ч.

„ТРАКИЯ”                          бул.”Освобождение” № 63                                                    08.30 ч. – 17.00 ч.

 

 • Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

Данък върху недвижимите имоти и лихви                                                                  442100

Такса за битови отпадъци и лихви                                                                              442400

Данък върху превозните средства и лихви                                                                 442300

 •  По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;
 •  На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;
 • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници „Инвестбанк“ АД, Банка ДСК ЕАД, ОББ АД и ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД;
 • По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони: Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928; Отдел „Приходи”: 032/276940; 032/276947; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ В РАЙОН „ЮЖЕН“   В изпълнение на чл.7, ал.6 от ЗУЕС е необходимо да предоставите информация в писмен вид до Кмета на район „Южен“ до 31.10.2021 г.

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ В РАЙОН „ЮЖЕН“ В изпълнение на чл.7, ал.6 от ЗУЕС е необходимо да предоставите информация в писмен вид до Кмета на район „Южен“ до 31.10.2021 г.

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ

НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

В РАЙОН „ЮЖЕН“

В изпълнение на чл.7, ал.6 от ЗУЕС е необходимо да предоставите  информация в писмен вид до Кмета на район „Южен“ до 31.10.2021 г. за всички собственици от етажната собственост,  притежаващи  домашни любимци със следните данни:

 1. три имена на собственика
 2. адрес
 3. телефон за контакти
 4. E-mail
 5. име на кучето.
 6. порода на кучето.
 7. пол на кучето.
 8. номер на чипа и датата на поставянето му.

Получената информация ще бъде използвана за поддържане на актуален публичен регистър на домашните кучета, в изпълнение на чл.133, ал.2 от Закона за ветеринарната дейност.

При необходимост от съдействие може да се обърнете към звено „Екология“ на район „Южен“.

Тел. за контакти: 032/ 276-131, 032/276-140.

 

Важно за собствениците на кучета: Изтича срокът за плащане на годишната такса за домашни любимци

Община Пловдив припомня на пловдивчани, че всеки собственик на домашно куче е длъжен да го декларира и регистрира в районната администрация по местоживеене, както и да заплаща годишна такса, което се изисква по реда на Закона за местни данъци и такси.

Размерът на годишната такса „куче“ за Пловдив е 30.00 лева, а малко над 2000 е броят на собствениците на домашни кучета, които все още не са заплатили дължимия към общината налог за 2021 г.

Община Пловдив поддържа актуален електронен регистър на домашните кучета отглеждани в Пловдив, където всеки може да намери подбрана информация от картотеката на всяко регистрирано куче: http://acc.plovdiv.bg:8086/eDogsmvc/ На сайта всеки заинтересован може да направи проверка за надлежно декларираните кучета в Пловдив, като търсене в базата с данни може да се направи по една или комбинация от няколко ключови думи /име на куче, адрес на отглеждане на кучето, регистрационен номер/.

Също на страницата на общината всеки собственик на куче може да провери дали има задължения по отношение заплащането на такса „куче“. За извършване на справката е необходимо кучето вече да е регистрирано в общината/районното кметство и да се въведе регистрационният номер на индивидуалната му картотека: https://www.plovdiv-dogs.com/

Ако в резултат на справката се окаже, че за кучето има неплатени такси към общината за предходни години, собственикът може да заплати пропуснатите суми на място в касата на районната администрация или по банков път на посочените по-долу банкови сметки при Инвестбанк:

➢ За район „Южен“ – BG15IORT 73753102001600

Като основание за плащането е необходимо да бъдат отбелязани годината/годините, за която/които се заплаща таксата и индивидуалният номер на картона на кучето.

На територията на шестте административни района регулярно се извършват проверки, относно спазване задълженията на собствениците на домашни любимци за административна регистрация и надлежна идентификация на кучето /чипиране/, платена годишна такса, разхождане на кучето на повод и намордник при по-агресивните, почистване след дефекация на кучето.

В духа на „Месеца на животните“, Община Пловдив апелира – „Бъдете отговорни – към домашните любимци, към себе си и обществото!“

На 18 Октомври 2021 на територията на Район „Южен“ ще се извърши канална дератизация. Призоваваме пловдивчани да съдействат за успешното провеждане на мероприятието, като не паркират своите автомобили върху дъждоприемните шахти в часовия диапазон 8:30 – 15:00 часа

На 18 Октомври 2021 на територията на Район „Южен“ ще се извърши канална дератизация. Призоваваме пловдивчани да съдействат за успешното провеждане на мероприятието, като не паркират своите автомобили върху дъждоприемните шахти в часовия диапазон 8:30 – 15:00 часа

През  месец октомври стартира втората за календарната 2021 г. канална дератизация, съобщиха от дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на Община Пловдив.

При благоприятни метеорологични условия в периода от 11 до 19 октомври включително, специализираните екипи към ОП „Дезинфекционна станция“-гр. Пловдив ще извършат зареждане на дъждоприемните  шахти  на територията на шестте административни района в гр. Пловдив с родентицид /препарат за борба срещу гризачи/.

Екипите на Общинско предприятие „Дезинфекционна станция” ще работят по следния график :

–      Район „Централен“ – 11.10. /понеделник/ и 12.10.2021 г./вторник/

–      Район „Източен“  –  13.10.2021 г. /сряда/

–      Район „Северен“ –  14.10.2021 г.  /четвъртък/

–      Район „Тракия“– 15.10.2021 г.  /петък/

–     Район „Южен“ + кв. „Коматево“ – 18.10.2021 г. /понеделник/

–     Район „Западен“  + кв. „Прослав“ – 19.10.2021 г . /вторник/

Призоваваме пловдивчани да съдействат за успешното провеждане на мероприятието, като не паркират своите автомобили върху дъждоприемните  шахти в часовия диапазон 8:30 – 15:00 часа в дните, посочени в работния график.

Директна връзка на телефон 032/64 25 83 или на имейл адрес:  dstancia.plovdiv@abv.bg

 

Важно е да се отбележи, че съгласно НАРЕДБА № 1  от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, Физическите и юридическите лица, стопанисващи и ползващи обектите по чл. 1, т. 1 от наредбата, са длъжни да ги поддържат чисти, в добро санитарно-хигиенно състояние, с ниско ниво на проницаемост за вредителите и да осигуряват извършването на дезинфекции, дезинсекции и дератизации при поява на вредители и следи от присъствието им.