На 01.07.2022 г. дезинсекция срещу комари на територията на район „Южен“

На 01.07.2022 г. дезинсекция срещу комари на територията на район „Южен“

При подходящи метеорологични условия  на 01.07.2022 г на територията на район „Южен“ в Пловдив ще се извърши ларвицидна обработка на биотопите на комари като същевременно с това специализираните общински екипи от ОП „Дезинфекционна станция“ ще продължат и с нощните обработки срещу възрастните форми на комари. За ДДД-обработките ще се използва биоциден препарат, разрешен за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация. При възникнала необходимост, в посочения период ще се осъществят и растителнозащитни дейности по декоративните дървесни и храстови насаждения.

Растителнозащитните мероприятия ще бъдат отразени и на електронна платформа на БАБХ- ЕПОРД.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) ДДД-дейностите и РЗ-обработките ще продължат при следващ работен ден с подходящи за съответната обработка условия.

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.

Директна връзка със специализираното общинско предприятие „Дезинфекционна станция“: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес: dstancia.plovdiv@abv.bg

ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН „ЮЖЕН” ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Младши експерт „Административно обслужване“

О  Б  Я  В  А

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 22Ю-РОА-257 от 23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 Провеждане на конкурс чрез подбор по документи за длъжността Младши експерт „Административно обслужване“ в дирекция  „Административно обслужване“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

 1. Завършено висше образование – професионален бакалавър,
 2. Минимален професионален опит – не се изисква, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

Б/ Допълнителни изисквания:

 • да познава нормативните актове, регламентиращи дейността на администрацията.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено висше образование;
 4. Копие на трудова/служебна книжка;
 5. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 710 лева.

Документите за участие се приемат от 24.06.2022 г. до 16,30 часа на 07.07.2022 год. в деловодството на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73А;

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и на официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 11,00 часа на 12.07.2022 г.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 13.07.2022 г. от  10:30 часа.

Резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 13.07.2022 г. след 16,00 часа.

 Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107

Обява Мл.експерт АО

 

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН „ЮЖЕН” ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Старши юрисконсулт

 

 

 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН „ЮЖЕН”

 

 

 

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1 и ал. 2,  и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 22Ю-РОА-258 от 23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен”,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция АПИО СБ ЧР СД, при следните изисквания:

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на тази длъжност, съгласно нормативните изисквания:

А) Нормативни изисквания:

 1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.;
 2. Минимална степен на завършено образование – Магистър, по специалност –Право;
 3. Минимален професионален опит – 1 (една) година.

Б) Специфични изисквания:

 1. Юридическа правоспособност – Удостоверение за правоспособност, издадено от Министерство на правосъдието, за завършен стаж и издържан практико-теоретичен изпит за придобита юридическа правоспособност.

ІІ. Съгласно длъжностната характеристика – Оказване правна помощ за законосъобразното изпълнение на функциите на районната администрация. Даване на консултации, мнения, становища, юридически съвети и справки по правни въпроси в рамките на предоставените му правомощия. Осъществява процесуално представителство на Района по съдебни дела.

ІІІ. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 710 лева.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

ІV. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю.

 1. Кандидатите да представят следните документи:
 2. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
 3. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 4. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 5. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
 7. Копия на други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

VІ. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на район „Южен”, ул.”Македония” 73а  до 06.07.2022 г. включително, от 8:30 до 16:30 часа. По електронен път на електронна поща: hr@south-plovdiv.bg, като заявлението и декларациите трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

VІІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

За информация: тел. 032/276 – 107 – Гл. експерт „Човешки ресурси”

Декларация по чл. 7, ал. 2 от ЗДСл

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДСл

Приложение №3 към чл.17, ал.2 НПКПМДСл(1)

Обява Ст.юрисконсулт(1)

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.124 Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е   ПО ЧЛ.124 Б  АЛ.2  ОТ ЗУТ

 

 

С РЕШЕНИЕ №169, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №9/12.05.2022Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  –  ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ 382.1085, автоцентър /ПИ С ИД. 56784.382.1085 ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ/ УПИ 382.1306, жил. застр. и общ. обсл. д-ти /ПИ С ИД. 56784.382.1306 ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ/, М-Т „БЯЛАТА ВОДЕНИЦА“, С ПРОМЕНЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Пловдив пред Административен съд Пловдив в 14-дневен срок от съобщението по чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

23.06.2022г.

Дезинсекция срещу комари в район „Южен“ на 23.06.2022 г.

Дезинсекция срещу комари в район „Южен“ на 23.06.2022 г.

Продължава пръскането срещу комари

 При подходящи метеорологични условия през следващата седмица специализираните общински екипи от ОП „Дезинфекционна станция“ ще продължат с нощните обработки срещу комари на територията на Община Пловдив. Ще се работи по следния график:

23.06.2022 г. – Дезинсекция срещу комари в район „Южен“;

За обработките ще се използва биоциден препарат, разрешен за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) ДДД-дейностите ще продължат при следващ работен ден с подходящи за съответната обработка условия.

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.

Директна връзка със специализираното Общинско предприятие „Дезинфекционна станция“: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес:  dstancia.plovdiv@abv.bg