ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА за длъжността – „Старши юрисконсулт“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

за длъжността – „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански

 

Конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-258 от 23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” информира:

І. Допуснатите до конкурса кандидати:

 1. Мариета Йорданова Димитрова;
 2. Несрин Джамал Дуран-Онбашъ;
 3. Николай Каменов Стоев.

 

че трябва да се явят за решаване на тест на 01.08.2022 г. от 10:30 ч. в сградата на район „Южен“ – гр. Пловдив,  ул. „Македония“ №73А – заседателна зала (2-ри етаж).

ІІ. Система за определяне на резултатите.

 1. Брой на въпросите в теста – 30 (тридесет);

1.1. Всеки въпрос има само по един верен отговор;

1.2. Всеки верен отговор носи по 1 точки;

1.3. Липса на отговор и грешен отговор – не носят точки;

1.4. Тестът се анулира при:

1.4.1. Поставянето на знаци и/или всякакви отбелязвания по теста извън ограждането на 1 (един) верен отговор за всеки въпрос.

1.4.2. Ограждането на повече от един отговор на въпрос.

1.5. Минималният резултат, при който се смята, че тестът е издържан, е 21 точки (т.е. 21 верни отговора);

1.6. Определя продължителност за решаване на теста – 1 (един) астрономически час.

По време на решаване на теста не се разрешава ползване на нормативни материали.

 1. Определяне на коефициенти при формиране резултата от конкурса

2.1. За теста – коефициент  3;

2.2. За интервюто – коефициент – 5.

До “Интервю“ ще бъдат допуснати кандидатите успешно издържали „Теста“.

 

ІII. Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста:

 1. Административно процесуалния кодекс;
 2. Закон за администрацията;
 3. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 4. Закон за държавния служител;
 5. Закон за устройство на територията;
 6. Закон за обществените поръчки;
 7. Закон за общинската собственост;
 8. Закон за държавната собственост;
 9. Закон за административните нарушения и наказания;
 10. Закон за гражданската регистрация;
 11. Закон за наследството;
 12. Кодекс за международното частно право;
 13. Кодекс на труда;
 14. Устройствен правилник на Район „Южен“ – Община Пловдив.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../п/…………………….

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

На 27.07. /сряда/ на територията на р-н „Южен“ Община Пловдив специализираните общински екипи от ОП „Дезинфекционна станция“ ще продължат с нощните обработки срещу възрастните форми на комари

На 27.07. /сряда/ на територията на р-н „Южен“  Община Пловдив специализираните общински екипи от ОП „Дезинфекционна станция“ ще продължат с нощните обработки срещу възрастните форми на комари.

За ДДД-обработките ще се използва биоциден препарат, разрешен за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация. При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) ДДД-дейностите ще продължат при следващ работен ден с подходящи за съответната обработка условия.

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.

Специалистите от ОП „Дезинфекционна станция“ препоръчват следните мерки, на които всеки гражданин следва да се обърне внимание:

– Да се избягва задържане на вода в открити съдове или водата да се сменя поне веднъж седмично;
– Празни съдове (кофи, лейки) да се държат обърнати с дъното нагоре;
– Да се почистват улуците на жилищните сгради;
– Да се почистват поилките за животни;
– Да се подновява водата в надуваеми басейни;
– Да не се задържа вода върху брезенти, мушами и др. подобни;
– Редовно косене на тревите в дворовете.

Директна връзка със специализираното Общинско предприятие „Дезинфекционна станция“: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес: dstancia.plovdiv@abv.bg

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.129, АЛ.1 ОТ ЗУТ

Изх. № 22Ю-ОП-573/   /……………………………………..

 

    О Б Я В Л Е Н И Е   ПО ЧЛ.129,  АЛ.1  ОТ ЗУТ

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, Община Пловдив съобщава на заинтересуваните лица, че С РЕШЕНИЕ №141, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №11/09.06.2022г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ Е ОДОБРЕН ПРОЕКТ  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП /Подробен устройствен план/ – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на кв.16 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.19 по плана на ЮИЗ); кв.17 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.19 по плана на ЮИЗ); част от кв.18 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.8 по плана на ЮИЗ), гр. Пловдив и улици с идентификатори 56784.536.964, 56784.536.965 и 56784.536.1852 по КК на гр. Пловдив, като се заличава улица по регулация между о.т. 155 и о.т. 156; заличава се част от улица по регулация между о.т. 152, о.т. 156, о.т. 157, о.т. 158, о.т. 159 и о.т. 160; заличават се о.т. 156, о.т. 157, о.т. 158 и о.т. 159; създава се нова о.т. 156; от кв.16 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.19 по плана на ЮИЗ); кв.17 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.19 по плана на ЮИЗ); част от кв.18 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.8 по плана на ЮИЗ), гр. Пловдив и улици с идентификатори 56784.536.964, 56784.536.965 и 56784.536.1852 по КК на гр. Пловдив се образува кв.18-нов по  ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ ( кв.8, кв19 и кв.19а-стари по плана на ЮИЗ), гр. Пловдив и нови УПИ.

        

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящото Решение подлежи на обжалване чрез Общ. съвет – Пловдив пред Административен съд – Пловдив  в 30 /тридесет/- дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

Проектът е изложен за запознаване в сградата на район „Южен“- Община Пловдив.

ОБЯВЛЕНИЕТО Е ПУБЛИКУВАНО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 56 от 19.07.2022г.

                                       

        

 

 

19.07.2022г.

 

Район „Южен“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА за Провеждане на конкурс чрез подбор по документи за длъжността Главен специалист „Чистота“

О  Б  Я  В  А

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 22Ю-РОА-305 от 15.07.2022 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 Провеждане на конкурс чрез подбор по документи за длъжността Главен специалист „Чистота“ в дирекция  „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

 1. Завършено средно образование;
 2. Минимален професионален опит – 2 /две/ години.

Б/ Допълнителни изисквания:

-да познава нормативните актове, касаещи длъжността.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено средно образование;
 4. Копие на трудова/служебна книжка;
 5. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 710 лева.

Документите за участие се приемат от 18.07.2022 г. до 16,30 часа на 29.07.2022 год. в деловодството на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73А;

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и на официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 11,00 часа на 02.08.2022 г.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 04.08.2022 г. от  10:30 часа.

Резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 04.08.2022 г. след 16,00 часа.

 

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.