С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността – Младши експерт „Административно обслужване“

  С П И С Ъ К  

НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Младши експерт „Административно обслужване“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Въз основа на Протокол №1 от 08.07.2022 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-257/23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидата:

  1. ИВА КОСТАДИНОВА ДЕШЕВА.

 

Допуснатият до участие в конкурса кандидат, трябва да се яви на събеседване на 13.07.2022 г. от 10:30 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – СТАЯ №4 (2-ри етаж).

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……/П/……………

Ат.Тунтова

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. ………/П/…………………

М.Дойчев

  1. ………/П/………………….

Ел. Абрашева

  1. ………/П/………………….

Ел. Стоянова

  1. ………/П/………………….

Н.Стоев

Списък допуснати за Мл.експерт АО