СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ за длъжността – Старши юрисконсулт

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности” в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 08.07.2022 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-258 от 23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности” в район „Южен” реши:

Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Диана Юлиева Топалова

чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

– Представеният образец на Декларация по чл.7, ал. 2 от ЗДСл не съдържа пълна информация относно пречките за назначаване, съгласно т.1.3. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

2.

Димитър Ганчев Кочанов

чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

– Не е представил Удостоверение за юридическа правоспособност – съгласно т.1.4. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата и т. 2.3. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ……………../П/………………….

Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

Списък недопуснати-Ст.юрисконсулт

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ за длъжността – Старши юрисконсулт

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности” в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 08.07.2022 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-258 от 23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности” в район „Южен” реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Мариета Йорданова Димитрова;

2. Несрин Джамал Дуран-Онбашъ;

3. Николай Каменов Стоев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: …………./П/……………………..

Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

Списък допуснати-Ст.юрисконсулт

окончателни резултати за длъжността Мл. експерт АО

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

За длъжността Младши експерт „Административно обслужване“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

Съгласно Протокол -2 от 13.07.2022 г. на комисията назначена със Заповед № 22Ю-РОА-257 от 23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен” за провеждане на конкурса за Младши експерт „Административно обслужване“, комисията класира кандидата:

Първо място – Ива Костадинова Дешева.

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” да назначи г-жа Ива Костадинова Дешева на длъжността Младши експерт „Административно обслужване“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/П/…………

Ат.Тунтова

и ЧЛЕНОВЕ:

1. …………/П/………………

П.Енев

2. …………/П/………………

М.Дойчев

3. …………/П/………………

Ел. Абрашева

4. …………/П/………………

Ел. Стоянова

Окончателни резултати – Мл.експерт АО