Район „Южен“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА за Провеждане на конкурс чрез подбор по документи за длъжността Главен специалист „Чистота“

О  Б  Я  В  А

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 22Ю-РОА-305 от 15.07.2022 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 Провеждане на конкурс чрез подбор по документи за длъжността Главен специалист „Чистота“ в дирекция  „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

  1. Завършено средно образование;
  2. Минимален професионален опит – 2 /две/ години.

Б/ Допълнителни изисквания:

-да познава нормативните актове, касаещи длъжността.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено средно образование;
  4. Копие на трудова/служебна книжка;
  5. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 710 лева.

Документите за участие се приемат от 18.07.2022 г. до 16,30 часа на 29.07.2022 год. в деловодството на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73А;

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и на официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 11,00 часа на 02.08.2022 г.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 04.08.2022 г. от  10:30 часа.

Резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 04.08.2022 г. след 16,00 часа.

 

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.