ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА за длъжността – „Старши юрисконсулт“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

за длъжността – „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански

 

Конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-258 от 23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” информира:

І. Допуснатите до конкурса кандидати:

 1. Мариета Йорданова Димитрова;
 2. Несрин Джамал Дуран-Онбашъ;
 3. Николай Каменов Стоев.

 

че трябва да се явят за решаване на тест на 01.08.2022 г. от 10:30 ч. в сградата на район „Южен“ – гр. Пловдив,  ул. „Македония“ №73А – заседателна зала (2-ри етаж).

ІІ. Система за определяне на резултатите.

 1. Брой на въпросите в теста – 30 (тридесет);

1.1. Всеки въпрос има само по един верен отговор;

1.2. Всеки верен отговор носи по 1 точки;

1.3. Липса на отговор и грешен отговор – не носят точки;

1.4. Тестът се анулира при:

1.4.1. Поставянето на знаци и/или всякакви отбелязвания по теста извън ограждането на 1 (един) верен отговор за всеки въпрос.

1.4.2. Ограждането на повече от един отговор на въпрос.

1.5. Минималният резултат, при който се смята, че тестът е издържан, е 21 точки (т.е. 21 верни отговора);

1.6. Определя продължителност за решаване на теста – 1 (един) астрономически час.

По време на решаване на теста не се разрешава ползване на нормативни материали.

 1. Определяне на коефициенти при формиране резултата от конкурса

2.1. За теста – коефициент  3;

2.2. За интервюто – коефициент – 5.

До “Интервю“ ще бъдат допуснати кандидатите успешно издържали „Теста“.

 

ІII. Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста:

 1. Административно процесуалния кодекс;
 2. Закон за администрацията;
 3. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 4. Закон за държавния служител;
 5. Закон за устройство на територията;
 6. Закон за обществените поръчки;
 7. Закон за общинската собственост;
 8. Закон за държавната собственост;
 9. Закон за административните нарушения и наказания;
 10. Закон за гражданската регистрация;
 11. Закон за наследството;
 12. Кодекс за международното частно право;
 13. Кодекс на труда;
 14. Устройствен правилник на Район „Южен“ – Община Пловдив.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../п/…………………….

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

На 27.07. /сряда/ на територията на р-н „Южен“ Община Пловдив специализираните общински екипи от ОП „Дезинфекционна станция“ ще продължат с нощните обработки срещу възрастните форми на комари

На 27.07. /сряда/ на територията на р-н „Южен“  Община Пловдив специализираните общински екипи от ОП „Дезинфекционна станция“ ще продължат с нощните обработки срещу възрастните форми на комари.

За ДДД-обработките ще се използва биоциден препарат, разрешен за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация. При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) ДДД-дейностите ще продължат при следващ работен ден с подходящи за съответната обработка условия.

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.

Специалистите от ОП „Дезинфекционна станция“ препоръчват следните мерки, на които всеки гражданин следва да се обърне внимание:

– Да се избягва задържане на вода в открити съдове или водата да се сменя поне веднъж седмично;
– Празни съдове (кофи, лейки) да се държат обърнати с дъното нагоре;
– Да се почистват улуците на жилищните сгради;
– Да се почистват поилките за животни;
– Да се подновява водата в надуваеми басейни;
– Да не се задържа вода върху брезенти, мушами и др. подобни;
– Редовно косене на тревите в дворовете.

Директна връзка със специализираното Общинско предприятие „Дезинфекционна станция“: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес: dstancia.plovdiv@abv.bg