СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ за длъжността – Старши юрисконсулт

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности” в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 08.07.2022 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-258 от 23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности” в район „Южен” реши:

Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Диана Юлиева Топалова

чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

– Представеният образец на Декларация по чл.7, ал. 2 от ЗДСл не съдържа пълна информация относно пречките за назначаване, съгласно т.1.3. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

2.

Димитър Ганчев Кочанов

чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

– Не е представил Удостоверение за юридическа правоспособност – съгласно т.1.4. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата и т. 2.3. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ……………../П/………………….

Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

Списък недопуснати-Ст.юрисконсулт

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ за длъжността – Старши юрисконсулт

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности” в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 08.07.2022 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-258 от 23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности” в район „Южен” реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Мариета Йорданова Димитрова;

2. Несрин Джамал Дуран-Онбашъ;

3. Николай Каменов Стоев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: …………./П/……………………..

Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

Списък допуснати-Ст.юрисконсулт

окончателни резултати за длъжността Мл. експерт АО

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

За длъжността Младши експерт „Административно обслужване“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

Съгласно Протокол -2 от 13.07.2022 г. на комисията назначена със Заповед № 22Ю-РОА-257 от 23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен” за провеждане на конкурса за Младши експерт „Административно обслужване“, комисията класира кандидата:

Първо място – Ива Костадинова Дешева.

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” да назначи г-жа Ива Костадинова Дешева на длъжността Младши експерт „Административно обслужване“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/П/…………

Ат.Тунтова

и ЧЛЕНОВЕ:

1. …………/П/………………

П.Енев

2. …………/П/………………

М.Дойчев

3. …………/П/………………

Ел. Абрашева

4. …………/П/………………

Ел. Стоянова

Окончателни резултати – Мл.експерт АО

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността – Младши експерт „Административно обслужване“

  С П И С Ъ К  

НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Младши експерт „Административно обслужване“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Въз основа на Протокол №1 от 08.07.2022 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-257/23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидата:

  1. ИВА КОСТАДИНОВА ДЕШЕВА.

 

Допуснатият до участие в конкурса кандидат, трябва да се яви на събеседване на 13.07.2022 г. от 10:30 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – СТАЯ №4 (2-ри етаж).

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……/П/……………

Ат.Тунтова

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. ………/П/…………………

М.Дойчев

  1. ………/П/………………….

Ел. Абрашева

  1. ………/П/………………….

Ел. Стоянова

  1. ………/П/………………….

Н.Стоев

Списък допуснати за Мл.експерт АО

 

СЪОБЩЕНИЕ по Изх. № 22Ю-ОП-539

Изх. № 22Ю-ОП-539

……………………………..

 ПОРАДИ ЛИПСА НА ДАННИ ЗА

СОБСТВЕНОСТ НА ПИ С ИД.567874.532.58

ГР. ПЛОВДИВ

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е одобрен комплексен проект  за  инвестиционна инициатива:

  • Заповед №22ОА-1267 /21.06.2022г. за одобряване на изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ ІІ-532.296, за жил. стр. кв.6 по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив.
  • Разрешение за строеж №153 /21.06.2022г. за технически инвестиционен проект за обект: „Жилищна многофамилна сграда” в УПИ ІІ-532.296, за жил. стр. кв.6 по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в  14-дневен срок от деня на получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите лица могат да се запознаят и обжалват проекта със заповедта относно законосъобразността й, чрез Район “Южен” – Община Пловдив пред Административен Съд – Пловдив с приложен документ за собственост.

Проектът е изложен в Район “Южен”, ет. 2, стая № 34, ул. “Македония” №73а.

Приемно време: Вторник от 10,15 до 12,00 часа.

                                           Четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.                   

                Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

Павлина Георгиева                                                                                  

Гл. специалист Преписки: