ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ За длъжността Главен специалист „Чистота“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

За длъжността Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Съгласно Протокол -2 от 04.08.2022 г. на комисията назначена със Заповед № 22Ю-РОА-305 от 15.07.2022 г. на Кмета на Район „Южен” за провеждане на конкурса за Главен специалист „Чистота“, комисията класира кандидата:

 

Първо място – Елена Любенова Панчова.

Комисията предлага на Кмета на Район „Южен” да назначи г-жа Елена Любенова Панчова на длъжността Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  …………………

Ат. Тунтова

 

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. …………………………

К. Георгинов

  1. …………………………

Евт. Първанова

  1. …………………………

Ел. Абрашева

  1. …………………………

Ел. Стоянова

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 3 от 01.08.2022 г. ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ № 3 от 01.08.2022 г.

ЗА  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

 

……………………………………………

 

По т. IV. Окончателни резултати и класиране.

Съгласно чл. 42, ал.1 от НПКПМДСл Комисията формира окончателните резултати, получени при провеждането на конкурса – решаване на тест и интервю, умножени съответно с коефициент „3” и коефициент „5”, съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл и утвърдената Система за определяне на резултатите от провеждане на конкурса:

 

Име, презиме

и фамилия на

кандидата

Резултат

от начина

по чл. 33

Коефи-

циент

 

Резултат

от интервюто

Коефи-

циент

 

Окончателен

резултат

1. Николай Каменов Стоев 28 т. 3 167 т. 5 919 т.
2. Несрин Джамал Дуран-Онбашъ 17 т. 3
Недопуснат до интервю (под 21 точки на теста)
Некласиран
3. Мариета Йорданова Димитрова Не се явил

 

 

Съгласно чл. 44, ал.1 от НПКПМДСл, Комисията класира кандидатите, както следва:

Първо място: Николай Каменов Стоев – 919 т.

…………………………………..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  …………………/П/……………………….

 Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на Район „Южен“

 

 

„SOS! Здраве“ в район „Южен“

„SOS! Здраве“ в район „Южен“

В парк „Белите брези“ в Район „Южен“ се проведе  акция „SOS! Здраве“. Тя бе ориентирана към възрастните хора и съставляваше премерване на кръвно налягане и тегло, както и диалог с психолог. Акцията е организирана от Български червен кръст (БЧК) – Пловдив, посредством стратегия Мобилни обществени екипи, взаимно с Община Пловдив.