Изтича срокът за заплащане на втората вноска за данъците и таксите за годината

Изтича срокът за заплащане на втората вноска за данъците и таксите за годината

Община Пловдив напомня, че наближава 31.10.2022 г., когато изтича срокът за заплащане на втората вноска от задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2022 г.

Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2022 г. са както следва:

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 30.06.2022 г.

Втора вноска – до 31.10.2022 г.

 

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

– В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

 РАЙОН                                  АДРЕС                                                                РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЮЖЕН”                       бул.”Македония” №73А                                         08.30 ч. – 16.30 ч.

– Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

 Данък върху недвижимите имоти и лихви                                                    442100

Такса за битови отпадъци и лихви                                                                442400

Данък върху превозните средства и лихви                                                    442300

– По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;

– На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;

– На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници „Инвестбанк“ АД, Банка ДСК ЕАД, ОББ АД, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД и „ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС“ АД;

– По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони: Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928; Отдел „Приходи”: 032/276940; 032/276947; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА ГЕОРГИ ИЛИЕВ ВАНГЕЛОВ, РОДЕН НА 14.05.1936г., С ПОСЛЕДНО ИЗВЕСТЕН АДРЕС: ГР.ПЛОВДИВ, УЛ.„МАКЕДОНИЯ“ № 9, ЕТ.3, АП.25

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА ГЕОРГИ ИЛИЕВ ВАНГЕЛОВ, РОДЕН НА 14.05.1936г., С ПОСЛЕДНО ИЗВЕСТЕН АДРЕС: ГР.ПЛОВДИВ, УЛ.„МАКЕДОНИЯ“ № 9, ЕТ.3, АП.25

На основание Определение № 10236/26.09.2022г. по гр. дело № 20225330111408/2022г. VI гр. състав на Районен съд Пловдив е постановил да бъде извършено разгласяване на молбата от Галя Георгиева Трендафилова, Златка Георгиева Славова и Мария Иванова Вангелова за съставяне на акт за смърт на Георги Илиев Вангелов, който е починал на 17.07.2022г. и е погребан на 18.07.2022г., но не е съставен акт за смърт по надлежния ред.

Молителите Галя Георгиева Трендафилова, Златка Георгиева Славова и Мария Иванова Вангелова желаят да се постанови съставянето на надлежен акт за гражданско състояние за факта на смъртта на лицето Георги Илиев Вангелов.

Лицето Георги Илиев Вангелов е роден на 14.05.1936г. е с последно известен постоянен адрес в гр. Пловдив, ул.„Македония“ № 9, ет.3, ап.25. Георги Вангелов е починал на 17.07.2022г. и е погребан на 18.07.2022г., но не е съставен акт за смърт по надлежния ред

В молбата са посочени като предполагаеми наследници Галя Георгиева Трендафилова, Златка Георгиева Славова и Мария Иванова Вангелова.

Настоящото Извлечение от молбата за съставяне на акт за смърт на Георги Вангелов е на основание чл.550, ал.2 от ГПК и следва да бъде връчено на лицата по чл. 549, ал.2 от ГПК.

 

 

 

Ст. експерт ГР:    /п/

/ инж. Петя Караджова – Стоянова /

 

 

Гл. юрисконсулт:  /п/

/Елена Абрашева/

 

 

„ДА ИЗПРАТИМ ЛЯТОТО“ С КОНЦЕРТ В РАЙОН „ЮЖЕН“

„ДА ИЗПРАТИМ ЛЯТОТО“ С КОНЦЕРТ В РАЙОН „ЮЖЕН“

Кметът на Район „Южен“ г-н Костадин Язов и „Биг Бенд  Пловдив“  имат удоволствието да поканят всички жители и гости на квартала и града на импровизиран концерт под надслов „Да изпратим лятото“.

Събитието ще се проведе в парк „Райчо Кирков“, който е най-големият на територията на района на 30.10.2022г. от 16:00 часа.

„Биг Бенд Пловдив“ е създаден в началото на 2000-та година. Изцяло съставен от професионални музиканти, бендът бързо се превръща в една от музикалните емблеми на Пловдив. Основател, ръководител и диригент на оркестъра е Николай Гешев. Лесно разпознаваем, темпераментен на сцената и много обичан от своята възторжена публика – така най-кратко може да се опише присъствието на Биг Бенда.

С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН В  РАЙОН „ЮЖЕН“

С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН В РАЙОН „ЮЖЕН“

По случай МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН – 15.10.2022г., Район „ЮЖЕН“  съвместно с дамите от „Лайънс клуб – Евридика“ и мъжете от „Лайънс клуб – Пловдив“ организираха разяснителна кампания с цел превенция и запознаване на обществеността с проблемите на незрящите хора.

Демонстрация как да разчетем правилно сигналите и да помогнем на незрящ човек в нужда, показаха нашите партньори от „Съюза на слепите в България“.

Бяха раздадени ваучери за безплатни очни прегледи при специалист на нуждаещите се граждани.

Гостите на събитието се насладиха на новоизградената чешма дарена от „Лайънс клуб Евридика“  в парк „Молдавия“, както и на почерпката подсигурена от нашите спонсори.

 

Във връзка с чл. 9 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ”ЮЖЕН”

ОБЯВЯВА

Във връзка с чл. 9 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, приета с Решение №71, взето с Протокол №3 от 25.02.2016г., изменена и допълнена с Решение №32, взето с Протокол №3 от 23.02.2021г. на Общински съвет Пловдив и Заповед №22Ю-РОА-518/11.10.2022г., следните одобрени схеми по чл.56 от ЗУТ:

  1. За разполагане на СПО–„Павилион за продажба на плодове и зеленчуци“, попадащ в Зона за търговия №1, определена с Решение №62, взето с протокол №8/17.03.2011г. на Общински съвет–Пловдив в участъка на кръстовището на ул.“Михалаки Георгиев“ и ул.“Славееви гори“ на изток от УПИ IV-201, кв. 96 по плана на кв.“Хр. Ботев“-юг с площ от 10.50кв.м.
  1. За разполагане на СПО–„Павилион за търговска дейност-продажба на фурнети“ в УПИ V-общинска поликлиника, кв. 30 по плана на кв.“Хр. Ботев“-север на ул.“Георги Кондолов“ №43а с площ от 12.00кв.м.
  2. За разполагане на СПО–„Автосервиз“, попадащ в Зона за търговия №7 в улична регулация по бул.“Цар Борис III-Обединител“ на запад от УПИ V-143, стопанска дейност, кв. 4 по ЮИЗ III-част на площ от 30.00 кв.м.
  3. За разполагане на СПО–„Павилион за копирни услуги и книжарница“ попадащ в Зона за търговия №7 в улична регулация по бул.“Цар Борис III-Обединител“ на запад от УПИ V-143, стопанска дейност, кв. 4 по ЮИЗ III-част на площ от 10.53 кв.м.
  1. За разполагане на СПО–„Павилион за продажба на ядки“, попадащ в Зона за търговия №2, определена с Решение №62, взето с протокол №8/17.03.2011г. на Общински съвет–Пловдив в участъка на кръстовището на ул.“Михалаки Георгиев“ и ул.“Георги Икономов“ на изток от УПИ VI-195, кв. 96 по плана на кв.“Хр. Ботев“-юг с площ от 3.33кв.м.

Заявленията на кандидатите се подават в деловодството на район „Южен“, ул.“Македония“ №73а в 14 /читиринадесет/- дневен срок от деня следващ деня на публикуването на обявата.

За справки: тел. 032/ 276-120, тел. 032/ 276-117.