В район „Южен“ наградиха победителите, участвали в конкурс на тема: „Текстилният отпадък е полезен“ с медали и грамоти

В район „Южен“ наградиха победителите, участвали в конкурс на тема: „Текстилният отпадък е полезен“ с медали и грамоти

Днес Зам.-Кметът на район „Южен“ г-н Панко Енев награди победителите в конкурса на тема „Текстилният отпадък е полезен“ обявен във връзка с отбелязване седмицата за намаляване на отпадъците, организиран съвместно с МКБППМН.

Акцентът в тазгодишния конкурс беше върху рециклирането на текстилните отпадъци „Отпадъците не са на мода да ги рециклираме“.

„Децата ни изпратиха уникални произведения изработени от парченца плат. Имаше духчета, джуджета, елфи, снежни човеци, елхички, чанти изработени от дънкови джобове, поставки за цветя, коледен венец, тиква цялата обвита с парченца плат, картички и кашпа за саксия. Благодарим на всички участници за труда, който са положили съвместно с родителите и учителите си! Надяваме се, че с общи усилия можем да допренесем за намаляването на отпадъците на планетата Земя.“ – сподели Зам.-Кметът Панко Енев.

От всички 120 участници бяха определени: 15 първи, 15 втори и 15 трети места, наградени с медали, а всички останали получиха своята грамота за участие.

ПРОТОКОЛ

Авария на водопровод на ул.“Стефан Стамболов“ № 53

Авария на водопровод на ул.“Стефан Стамболов“ № 53

Във връзка с възникнала авария на водопровод на адрес: гр. Пловдив, ул.“Стефан Стамболов“ № 53, Ви уведомяваме, че за отстраняване на аварията е необходимо да бъде извършено разкопаване на ул. „Стефан Стамболов“. Във връзка с това Ви уведомяваме, че ремонтните дейности по отстраняване на аварията ще се извършат на 27.11.2022 г. (неделя) от 9.00ч. до 17.00 ч.

Снимка: pixabay

Продължават срещите с гражданите в район „Южен“ във връзка с Процедурата „Мерки за подобряване качеството на атмосферният въздух

Продължават срещите с гражданите в район „Южен“ във връзка с Процедурата „Мерки за подобряване качеството на атмосферният въздух

Днес се проведе среща в клуба на инвалидите в район „Южен“, на която се разясни отново процедурата по подмяната на старите печки с ново екологично отопление.
На срещата присъстваха зам.кмета на район „Южен“ г-жа Атанаска Тунтова и инж. Евтимия Първанова – главен експерт „Екология“. Раздадоха се диплянки и комплект документи на всички присъстващи.
„Нека всички помогнем за чистият въздух на Пловдив, като сменим своите стари печки с нови екологични отоплителни устройства. Сега е момента, че не само да искаме от другите да се случва разни неща, а и да дадем своя принос за чистият въздух на Пловдив“ – сподели г-жа Тунтова.
През следващата седмица са планувани още две срещи с Пенсионерските клубове в район „Южен“.

 

З А П О В Е Д  № 22Ю-РОА-617/17.11.2022г.

З А П О В Е Д  № 22Ю-РОА-617/17.11.2022г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 във връзка с  чл. 8а, ал. 1, чл.18а, ал.1 и следващите от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБС-47-01 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС, ул. „ Стефан Стамболов“ № 49 и 51; ул. „Петър Стоев“ № 26, 28, 30, 32, 34, 36 и 36а и ул. „Петър Васков“ № 31, 33, 35, 37 и 39, Заповед № 22Ю-РОА-139/15.04.2022г. на Кмета на Район „Южен“ и  Протокол на Комисия, назначена със Заповед № 22Ю-РОА-139/15.04.2022г.  на Кмета на Район „Южен“, одобрен от Кмета на Район „Южен“

Като взе предвид Протокол на Комисия, назначена със Заповед № 22Ю-РОА-139/15.04.2022г., в който е установено, че по одобрена план – схема № ПХБС-47-01 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС за 8 /осем/ от местата има подадени повече от едно заявления за едно място, както следва:

 

 1. За място № 25 са подадени следните заявления:
 2. Катерина Ангелова Христева, Заявление № 22Ю-П-1426/04.05.2022г.;
 3. Янко Минчев Георгиев, Заявление № 22Ю-П-1473/05.05.2022г.;

 

 1. За място № 26 са подадени следните заявления:
 2. Стойчо Василев Стоев, Заявление № 22Ю-П-1420/04.05.2022г.;
 3. Мария Борисова Пепеларова, Заявление № 22Ю-П-1484/05.05.2022г.;

 

 1. За място № 29 са подадени следните заявления:
 2. Стоянка Ангелова Димитрова, Заявление № 22Ю-П-1414/04.05.2022г.;
 3. Филчо Атанасов Димитров, Заявление № 22Ю-П-1490/09.05.2022г.;

 

 1. За място № 44 са подадени следните заявления:
 2. Николай Алексиев Иванов, Заявление № 22Ю-П-1469/05.05.2022г.;
 3. Спас Геров Овнаров, Заявление № 22Ю-П-1494/09.05.2022г.;

 

 1. За място № 45 са подадени следните заявления:
 2. Иванка Спасова Генова, Заявление № 22Ю-П-1458/04.05.2022г;
 3. Димитър Христов Димитров, Заявление № 22Ю-П-1425/04.05.2022г;
 4. Пенка Василева Василева – Чепишева, Заявление № 22Ю-П-1562/13.05.2022г;

 

 1. За място № 46 са подадени следните заявления:
 2. Минка Генова Кумчева, Заявление № 22Ю-П-1457/04.05.2022г;

2.Донка Димитрова Балимезова, Заявление № 22Ю-П-1431/04.05.2022г;

3.Емил Аргиров Андонов, Заявление № 22Ю-П-1508/09.05.2022г;

4.Жоро Александров Живков, Заявление № 22Ю-П-1578/16.05.2022г;

 

 1. За място № 52 са подадени следните заявления:
 2. Никола Милчев Кавръков, Заявление № 22Ю-П-1572/13.05.2022г;
 3. Пенка Рангелова Пейчинова, Заявление № 22Ю-П-1439/04.05.2022г;

 

 1. За място № 57 са подадени следните заявления:
 2. Борис Николов Буров, Заявление № 22Ю-П-1588/16.05.2022г;
 3. Димитър Антонов Добрев, Заявление № 22Ю-П-1408/04.05.2022г;

 

      Комисията е разгледала постъпилите заявления и е констатирала, че и кандидатите за място № 25, място № 26, място № 29, място № 44, място № 45, място № 46, място № 52 и за място № 57 отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Съгласно чл.18а, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), определянето на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в случаите при повече от един кандидат за едно място, се осъществява чрез провеждане на публичен конкурс.

На основание гореизложеното

 

                                                      Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на Район „Южен”

Членове:

 1. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;
 2. инж. Чавдар Митовски – Гл. инспектор СД;
 3. Резервни членове на комисията:
 4. Николай Арабаджиев – Ст. инспектор СД
 5. Николай Стоев – Юрисконсулт;

 

Със следните задачи: да извърши оценка на участниците, участващи в конкурса за определяне на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБС-47-01, а именно:

 

 1. За място № 25:
 2. Катерина Ангелова Христева, Заявление № 22Ю-П-1426/04.05.2022г.;
 3. Янко Минчев Георгиев, Заявление № 22Ю-П-1473/05.05.2022г.;
 4. За място № 26:
 5. Стойчо Василев Стоев, Заявление № 22Ю-П-1420/04.05.2022г.;
 6. Мария Борисова Пепеларова, Заявление № 22Ю-П-1484/05.05.2022г.;
 7. За място № 29:
 8. Стоянка Ангелова Димитрова, Заявление № 22Ю-П-1414/04.05.2022г.;
 9. Филчо Атанасов Димитров, Заявление № 22Ю-П-1490/09.05.2022г.;
 10. За място № 44:
 11. Николай Алексиев Иванов, Заявление № 22Ю-П-1469/05.05.2022г.;
 12. Спас Геров Овнаров, Заявление № 22Ю-П-1494/09.05.2022г.;
 13. За място № 45:
 14. Иванка Спасова Генова, Заявление № 22Ю-П-1458/04.05.2022г;
 15. Димитър Христов Димитров, Заявление № 22Ю-П-1425/04.05.2022г;
 16. Пенка Василева Василева – Чепишева, Заявление № 22Ю-П-1562/13.05.2022г;
 17. За място № 46:
 18. Минка Генова Кумчева, Заявление № 22Ю-П-1457/04.05.2022г;

2.Донка Димитрова Балимезова, Заявление № 22Ю-П-1431/04.05.2022г;

3.Емил Аргиров Андонов, Заявление № 22Ю-П-1508/09.05.2022г;

4.Жоро Александров Живков, Заявление № 22Ю-П-1578/16.05.2022г;

 1. За място № 52:
 2. Никола Милчев Кавръков, Заявление № 22Ю-П-1572/13.05.2022г;
 3. Пенка Рангелова Пейчинова, Заявление № 22Ю-П-1439/04.05.2022г;
 4. За място № 57:
 5. Борис Николов Буров, Заявление № 22Ю-П-1588/16.05.2022г;
 6. Димитър Антонов Добрев, Заявление № 22Ю-П-1408/04.05.2022г;

 

II.При повече от един кандидат за едно място за местодомуване на леко МПС изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките, като определям следната методика за оценка:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС, декларирано в Община Пловдив – 3 т.;
 2. Собствено (на заявителя) леко МПС, недекларирано в Община Пловдив – 2 т.;
 3. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг, декларирано в Община Пловдив – 2 т.;
 4. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг, недекларирано в Община Пловдив-1т.;
 5. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на Район „Южен“– 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на Район „Южен“– 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната на правоимащите, определена със заповедта – 2 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната на правоимащите, определена със заповедта – 1 т.

10.Когато заявителят е собственик на жилището или е на негови роднини по права линия или когато заявителят е ползвател на жилището или е на негови  роднини по права линия -2 т.;

 1. Наемател на жилището – 1 т.
 2. Липса на задължения към община Пловдив – 3т. (установява се служебно)

 

Ш. В случай, че конкурсната комисия оцени и кандидатите за място № 25, място № 26, място № 29, място № 44, място № 45, място № 46, място № 52 и за място № 57  по един и същи начин, Комисията да уведоми участниците за резултатите, както и за деня, часа и мястото на провеждане на наддаването между тях / уведомяването следва да бъде удостоверено /. Наддаването е явно и започва от началния размер на таксата.

 

 1. Определям начална такса в размер на 16.67 лв. / шестнадесет лева, шестдесет и седем стотинки / без ДДС на месец и стъпка за наддване 5 / пет / лева.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви на сайта на Район „Южен“ и да се постави на таблото за обяви в административната сграда на Район „Южен“.

 

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ

Кмет на Община Пловдив – Район „Южен”

 

 

Изготвил:

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт

“ОТПАДЪЦИТЕ НЕ СА НА МОДА, ДА ГИ РЕЦИКЛИРАМЕ!”

“ОТПАДЪЦИТЕ НЕ СА НА МОДА, ДА ГИ РЕЦИКЛИРАМЕ!”

Европейска седмица за намаляване на отпадъците в район “Южен”

“ОТПАДЪЦИТЕ НЕ СА НА МОДА, ДА ГИ РЕЦИКЛИРАМЕ!”

Кметът на Район “Южен“ д-р Костадин Язов кани всички училища на територията на  Район “Южен” да вземат участие в конкурс на тема: “Текстилният отпадък е полезен”.

Учениците могат да участват в конкурса с  изработка на изделие или макет от отпадъчни текстилни материали.

Ще бъдат определени 1, 2 и 3 място за всяка възрастова група от 1-12 клас.

Необходимо е на всяка творба да има три имена, училище и клас.

Крайният срок за получаване на изделията или макетите е  22.11.2022 г. в Екологията на район “Южен”- стая № 10.

Награждаването ще бъде на 25.11.2022 г.  от 13.00 ч. в административната сграда на Район “Южен”

Покажете ни Вашата креативност и творчески идеи, за да направим света по-чист и по-екологичен!

Заедно можем повече!