Облепиха със стикери 25 излезли от употреба коли в район „Южен“

Облепиха със стикери 25 излезли от употреба коли в район „Южен“

Районната администрация на район „Южен“ извършва акция по облепване със стикери на излезли от употреба МПС.

Според измененията в Наредбата за управление на отпадъците  се облепят коли, които не са в движение през последните 3 месеца и са ситуирани на общински терени. Собствениците на облепените коли могат в 3-месечен срок да приведат колите в техническо изправно състояние, да ги преместят на  частен терен или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирани компании.

„Благодарим на жителите  на район „Южен“, които подават сигнали в администрацията. С тяхна помощ заедно можем да улесним отчасти паркирането на МПС-та в предблоковите пространства, което става все по-трудно, като отчитаме и увеличението на жителите в  района ни“- уточни кметът Язов.

Още веднъж напомняме, че гражданите на район „Южен“ могат да подават  сигнали за изоставени коли на тел. 032 / 276-140 и 032/276-131.

Продължават обработките срещу кърлежи

Продължават обработките срещу кърлежи

От общинското предприятие „Дезинфекционна станция” информират, че при благоприятни метеорологични условия, в периода от 2 до 12 май ще се проведе акция по третиране на тревни площи в градските паркове, градини и междублокови пространства по следния предварително изготвен работен график:

 

02 май – р-н „Северен“ и „Западен“;

03 май – р-н „Северен“, „Централен“ и „Западен“;

04 май – р-н „Централен“ и „Западен“;

05 май – р-н „Централен“ и „Тракия“;

09 май – р-н „Южен“;

10 май – р-н „Южен“;

11 май – р-н „Източен“;

12 май – обособени площадки за свободно разхождане на домашни кучета на територията на шестте административни района.

 

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), дезакаризацията ще продължи при следващ работен ден с подходящи за обработките условия.

 

Ще се използват биоциди, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

 

Пресцентър на Община Пловдив

ЗАПОВЕД № 23Ю-РОА-247

ЗАПОВЕД

 

23Ю-РОА-247

 

Пловдив, 27.04.2023 г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на настоящ адрес на лицето Н. Г. Т. с настоящ  адрес гр. Пловдив, ул. „Енисей“ № 21, ет. 2, ап. 5 по искане на собственик на горепосочения имот и подадено искане с вх. № 23Ю-П-997/24.04.2023 г., в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“ – община Пловдив

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
 2. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
 3. Петя Караджова-Стоянова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
 4. Мирослава Камчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
 5. Мариана Кискинова – Главен експерт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
 6. Николай Ценов – Полицейски инспектор – Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Николай Стоев – Старши юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;

Мария Найденова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Галина Ангелова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

 

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

 

III. Комисията да се събере на 03.05.2023 г. от 14.00 часа в заседателната зала на район „Южен“ – ул. „Македония 73А, ет. 2 – гр. Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ              /п/

Кмет на Район „Южен“

 

Съгласувал:                            /п/

Елена Абрашева,

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:                               /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО

З А П О В Е Д № 23Ю-РОА-240/24.04.2023

З А П О В Е Д

 

№ 23Ю-РОА-240/24.04.2023.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБЮ-103-01 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС по чл.4 от НРУИРПМОСТОП в УПИ VI –жилищно строителство, кв. 103 по плана на кв. „Христо Ботев“ – юг, гр. Пловдив, бул.“Александър Стамболийски“ № 36-52, одобрена на 16.11.2017 г. от Гл. архитект на Район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 236/20.11.2017 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от Гл. архитект на район „Южен“, влязло в сила на 11.12.2017г.

 

                                                      Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на район „Южен”

Членове:

 1. инж. Чавдар Митовски – Гл. инспектор СД;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;

 

Резервни членове на комисията:

 1. Николай Арабаджиев – Ст. инспектор СД;
 2. Николай Стоев – Юрисконсулт;

 

 1. Определям зона от територията на Район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБЮ-103-01, с обхват следните административни адреси, а именно:

– бул.“Александър Стамболийски“ № 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 и 52;

 

III. Броят на местата общинска собственост за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в одобрена план – схема № ПХБЮ-103-01, е 8 броя.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– място № 1, № 35, № 36, № 39, № 40, № 41, № 44, № 67;

 

 1. Срокът, за който се издават разрешенията за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБЮ-103-01, е 5 /пет/ години.

 

 1. Лицата, имащи право да ползват място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, са физически лица – собствениците на жилището или техните роднини по права линия, ползвателите на жилището или техните роднини по права линия, както и наемателите на жилището, в определената в настоящата заповед зона.

В план – схема № № ПХБЮ-103-01, за едно жилище, се полага ползване на едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

Изключение се допуска в случай на налични свободни места в план-схемата и липса на интерес от други правоимащи.

 

 1. Срокът за подаване на заявления е от 09.05.2023 г. до 12.05.2023 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 17:00 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на Район „Южен“, в административната сграда в гр. Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявленията трябва да бъдат подадени в посочения срок.

Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за собственост на жилище /когато заявителят е собственик на жилището или негов роднина по права линия/, нотариален акт за учредено право на ползване /когато заявителят е ползвател на жилището или негов роднина по права линия / или договор за наем за жилище /когато заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената в настоящата заповед зона.

 1. 2. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. 3. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

4.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. 5. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

VII.  Съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, за ползване на място общинска собственост по смисъла на чл. 72 – чл. 80 от ЗМДТ се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ, определена с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

 

VIII.  Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

 

–  Комисията да обяви настоящата заповед най-малко 14 дни преди началната дата за подаване на заявления  чрез публикуване на сайта на район „Южен“ – www.south-plovdiv.bg. и поставяне на таблото за обяви и съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А, както и чрез поставяне на входните врати на жилищните сгради, които попадат в зоната определена в настоящата заповед.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления и да изготви протокол за извършената работа.

 

 1. В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се издава разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   Определянето на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в случаите при повече от един кандидат за едно място, се осъществява чрез провеждане на публичен конкурс.

–  В случай, че конкурсната комисия оцени двама или повече кандидати по един и същи начин, за един и същи предмет на конкурса, се провежда наддаване между тях, като наддаването е явно и започва от началния размер на таксата.

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ /п/

Кмет на Община Пловдив – Район „Южен”

 

 

 

Изготвил: /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт на район “Южен“

 

З А П О В Е Д № 23Ю-РОА-236/24.04.2023

З А П О В Е Д

 

№ 23Ю-РОА-236/24.04.2023.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПВСЮ-42-02 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС в УПИ XVII – Комплексно застрояване, кв. 42 по регулационния план на кв. „Въстанически“ – юг, гр. Пловдив, ул.“Бугариево“ № 43-47, одобрена на 24.01.2019 г. от Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 22/24.01.2019 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС, изд. от Гл. архитект на район „Южен“ и влязло в сила на 14.02.2019г.

                                                      Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на район „Южен”

Членове:

 1. инж. Чавдар Митовски – Гл. инспектор СД;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;

 

Резервни членове на комисията:

 1. Николай Арабаджиев – Ст. инспектор СД;
 2. Николай Стоев – Юрисконсулт;

 

 1. Определям зона от територията на Район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСЮ-42-02, с обхват следните административни адреси, а именно:

–  ул.“ Бугариево“ № 43, 45 и 47;

 

III. Броят на местата общинска собственост за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в одобрена план – схема № ПВСЮ-42-02, е 12 броя.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– от място № 1 до място № 3 включително;

– от място № 5 до място № 8 включително;

– от място № 14 до място № 16 включително;

– място № 12 и място № 18;

 

 1. Срокът, за който се издават разрешенията за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСЮ-42-02, е 5 /пет/ години.

 

 

 

 1. Лицата, имащи право да ползват място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, са физически лица – собствениците на жилището или техните роднини по права линия, ползвателите на жилището или техните роднини по права линия, както и наемателите на жилището, в определената в настоящата заповед зона.

В план – схема № № ПВСЮ-42-02, за едно жилище, се полага ползване на едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

Изключение се допуска в случай на налични свободни места в план-схемата и липса на интерес от други правоимащи.

 

 1. Срокът за подаване на заявления е от 09.05.2023 г. до 12.05.2023 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 17:00 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на Район „Южен“, в административната сграда в гр. Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявленията трябва да бъдат подадени в посочения срок.

Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за собственост на жилище /когато заявителят е собственик на жилището или негов роднина по права линия/, нотариален акт за учредено право на ползване /когато заявителят е ползвател на жилището или негов роднина по права линия / или договор за наем за жилище /когато заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената в настоящата заповед зона.

 1. 2. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. 3. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

4.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. 5. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

VII.  Съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, за ползване на място общинска собственост по смисъла на чл. 72 – чл. 80 от ЗМДТ се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ, определена с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

 

VIII.  Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

 

–  Комисията да обяви настоящата заповед най-малко 14 дни преди началната дата за подаване на заявления  чрез публикуване на сайта на район „Южен“ – www.south-plovdiv.bg. и поставяне на таблото за обяви и съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А, както и чрез поставяне на входните врати на жилищните сгради, които попадат в зоната определена в настоящата заповед.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления и да изготви протокол за извършената работа.

 

 1. В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се издава разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   Определянето на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в случаите при повече от един кандидат за едно място, се осъществява чрез провеждане на публичен конкурс.

–  В случай, че конкурсната комисия оцени двама или повече кандидати по един и същи начин, за един и същи предмет на конкурса, се провежда наддаване между тях, като наддаването е явно и започва от началния размер на таксата.

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ /п/

Кмет на Община Пловдив – Район „Южен”

 

 

 

Изготвил: /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт на район “Южен“