ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ П Р О Т О К О Л № 3 от 21.12.2023 г. ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността – „Старши юрисконсулт“

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ П Р О Т О К О Л  № 3 от 21.12.2023 г.

ЗА  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността – „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

 

……………………………………………………………………

 

По т. IІІ. Окончателни резултати и класиране.

Съгласно чл. 42, ал.1 от НПКПМДСл Комисията формира окончателните резултати, получени при провеждането на конкурса – решаване на тест и интервю, умножени съответно с коефициент „3” и коефициент „5”, съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл и утвърдената Система за определяне на резултатите от провеждане на конкурса:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 33 Коефи-

циент

Резултат

от интервюто

Коефи-

циент

Окончателен

резултат

1. Деница Димитрова Бяндова-Пенева Не се явил.
2. Боян Василев Бонев 28 т. 3 24,14 т. 5 204,70 т.
3. Георги Петров Киков Не се явил.

 

 

Съгласно чл.44, ал.1 от НПКПМДСл, Комисията класира кандидатите, както следва:

Първо място: Боян Василев Бонев – 204,70 т.

……………………………………………………………

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……………./П/…………………..

Петя Петкова– Заместник-кмет на район „Южен“