З А П О В Е Д № 24Ю-РОА-48/15.01.2024г.

З А П О В Е Д

 

№ 24Ю-РОА-48/15.01.2024г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПВСЮ-167-01 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС по чл.4 от НРУИРПМОСТОП в УПИ IV – комплексно застрояване, кв. 167, 168, 169, 170 по регул. план на кв. „Въстанически“ – юг, гр. Пловдив, кв.30 по регул. план на ЮИЗ – III ч., гр. Пловдив, жилищна сграда с административен адрес ул.“Братя Бъкстон“ № 85-89, одобрена на 19.12.2018г. от Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 292/28.12.2018г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от Гл. архитект на Район „Южен“ и влязло в сила на 18.01.2019г.

                                                      Н А Р Е Ж Д А М:

I.Назначавам комисия в състав:

Председател: Николай Арабаджиев – Заместник – кмет на Район „Южен”

Членове:

 1. инж. Чавдар Митовски – Гл. инспектор СД;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;

 

Резервни членове на комисията:

 1. инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД;
 2. Владислав Попиванов – Технически сътрудник „Правно обслужване“

 

 1. Определям зона от територията на Район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСЮ-167-01, с обхват следните административни адреси, а именно:

–  ул.“Братя Бъкстон“ № 85, 87, 89 и 91;

 

III. Броят на местата общинска собственост за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в одобрена план – схема № ПВСЮ-167-01, е 7 броя.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– от място № 6 до място № 12 включително;

 

 1. Срокът, за който се издават разрешенията за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСЮ-167-01, е 5 /пет/ години.

 

 1. Лицата, имащи право да ползват място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, са физически лица – собствениците на жилището или техните роднини по права линия, ползвателите на жилището или техните роднини по права линия, както и наемателите на жилището, в определената в настоящата заповед зона.

В план – схема № № ПВСЮ-167-01, за едно жилище, се полага ползване на едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

Изключение се допуска в случай на налични свободни места в план-схемата и липса на интерес от други правоимащи.

 

 1. Срокът за подаване на заявления е от 05.02.2024 г. до 09.02.2024 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 17:00 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр. Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявленията трябва да бъдат подадени в посочения срок.

Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за собственост на жилище /когато заявителят е собственик на жилището или негов роднина по права линия/, нотариален акт за учредено право на ползване /когато заявителят е ползвател на жилището или негов роднина по права линия / или договор за наем за жилище /когато заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената в настоящата заповед зона.

 1. 2. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. 3. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

4.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. 5. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

VII.  Съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, за ползване на място общинска собственост по смисъла на чл. 72 – чл. 80 от ЗМДТ се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ, определена с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

 

VIII.  Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

 

–  Комисията да обяви настоящата заповед най-малко 14 дни преди началната дата за подаване на заявления  чрез публикуване на сайта на район „Южен“ – www.south-plovdiv.bg. и поставяне на таблото за обяви и съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А, както и чрез поставяне на входните врати на жилищните сгради, които попадат в зоната определена в настоящата заповед.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления и да изготви протокол за извършената работа.

 

 1. В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се издава разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   Определянето на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в случаите при повече от един кандидат за едно място, се осъществява чрез провеждане на публичен конкурс.

–  В случай, че конкурсната комисия оцени двама или повече кандидати по един и същи начин, за един и същи предмет на конкурса, се провежда наддаване между тях, като наддаването е явно и започва от началния размер на таксата.

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

АТАНАС КУНЧЕВ   /П/

Кмет на Район „Южен”- Община Пловдив

 

 

Изготвил:  /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт

Започна сключването на договорите за определяне броя, вида и кратността на обслужването на съдовете за битови отпадъци във връзка с подадени декларации по чл. 19 от НОАМТЦУ

Започна сключването на договорите за определяне броя, вида и кратността на обслужването на съдовете за битови отпадъци във връзка с подадени декларации по чл. 19 от НОАМТЦУ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК >> Бланка договор за отпадъци 2024 г.

обществено обсъждане на Втори допълнителен доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение

На 23.02.2024 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на  „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД-гр. Пловдив, Район „Южен“, ул. „Кукленско шосе“ № 15, се организира среща за ново обществено обсъждане на Втори допълнителен доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:

„Изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми, чрез иновативна безотпадна пиролизна технология 2-ро поколение за получаване на екологично чисто пиролизно масло, карбон, газ и стоманена тел“ в ПИ 56784.536.1034, ПИ 56784.536.1035, ПИ 56784.636.1036 и ПИ 56784.536.1037, Район „Южен“, гр. Пловдив, Община Пловдив, Възложител: „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД

Докладът за ОВОС и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в:

 • Община Пловдив
 • Район „Южен“ – Община Пловдив-стая № 10, звено „Екология“ от 8,30-17,00 ч.
 • РИОСВ –Пловдив
 • и на интернет страницата на РИОСВ Пловдив в ключова тема Превантивна дейност /ОВОС и ЕО/Доклади по ОВОС https://plovdiv.riosv.com/files/_documents/DOVOS_2_Eko_Enerdji.pdf

 

Писмени становища и възражения могат да се предоставят в Община Пловдив; в Район „Южен“-Община Пловдив-деловодтство или E-mail: info@south-plovdiv.bg ; в РИОСВ- Пловдив или на срещата на общественото обсъждане.

За контакти по общиственото обсъждане от страна на Възложителя :

Телефон 0888228353, E-mail: steve-t@sz.techno-link.com

Изтегли в PDF: Еко енерджи

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ П Р О Т О К О Л № 3 от 21.12.2023 г. ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността – „Старши юрисконсулт“

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ П Р О Т О К О Л  № 3 от 21.12.2023 г.

ЗА  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността – „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

 

……………………………………………………………………

 

По т. IІІ. Окончателни резултати и класиране.

Съгласно чл. 42, ал.1 от НПКПМДСл Комисията формира окончателните резултати, получени при провеждането на конкурса – решаване на тест и интервю, умножени съответно с коефициент „3” и коефициент „5”, съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл и утвърдената Система за определяне на резултатите от провеждане на конкурса:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 33 Коефи-

циент

Резултат

от интервюто

Коефи-

циент

Окончателен

резултат

1. Деница Димитрова Бяндова-Пенева Не се явил.
2. Боян Василев Бонев 28 т. 3 24,14 т. 5 204,70 т.
3. Георги Петров Киков Не се явил.

 

 

Съгласно чл.44, ал.1 от НПКПМДСл, Комисията класира кандидатите, както следва:

Първо място: Боян Василев Бонев – 204,70 т.

……………………………………………………………

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……………./П/…………………..

Петя Петкова– Заместник-кмет на район „Южен“