ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед №24 ОА-388-19.02.2024г. за допускане на ПУП-ПР за УПИ II – жил.стр., кв.20 по плана на кв. „Христо Ботев-север“, гр. Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.124 Б АЛ.2 ОТ ЗУТ
СЪС ЗАПОВЕД № 24 ОА-388 от 19.02.2024г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Е ДОПУСНАТО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПР ЗА УПИ II-жилищно строителство, КВ. 20 ПО ПЛАНА НА КВ. ”ХРИСТО БОТЕВ-СЕВЕР”, ГР. ПЛОВДИВ, КАТО СЕ ОБРАЗУВАТ ДВА НОВИ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ: УПИ ІІ-жилищно строителство и УПИ XI-531.1542, жилищно строителство.
В ОБХВАТ: УПИ II-жилищно строителство, КВ. 20 ПО ПЛАНА НА КВ. ”ХРИСТО БОТЕВ-СЕВЕР”, ГР. ПЛОВДИВ
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й чрез Район „Южен“-Община Пловдив пред Административен съд Пловдив.
29.02.2024г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ за длъжността – Директор на дирекция/Главен инженер

СПИСЪК

НА  ДОПУСНАТИ  И НЕДОПУСНАТИ  ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ

за длъжността – Директор на дирекция/Главен инженер в „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 2 от 29.02.2024 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 24Ю-РОА-105 от 02.02.2024 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Директор на дирекция/Главен инженер в „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура”  в район „Южен” реши:

І.  Допуска до „Интервю“ следният кандидат постигнал резултат над минималния:

 1. Мариела Пеева Стойнова – 30 (тридесет) точки.

Кандидатът да се яви за следващия етап от конкурса – „Интервю“ на 29.02.2024 г., от  14:00 часа в сградата на район „Южен“ – гр. Пловдив,  ул. „Македония“ №73А – Заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………………………………

Николай Арабаджиев – Заместник-кмет на район „Южен“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА за длъжността – Старши експерт „Пътно строителство“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

за длъжността – Старши експерт „Пътно строителство“ в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура”  в район „Южен”

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол №1, конкурсната комисия назначена със Заповед № 24Ю-РОА-106 от 02.02.2024 г. на Кмета на Район „Южен” информира допуснатите до конкурса кандидати за следното:

Вторият етап от конкурса – „Решаване на тест“ ще се проведе на 07.03.2024 г. от 10:30 часа  в сградата на Район „Южен“, ул. „Македония“ №73А, ет.ІІ, Заседателна зала.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да носят документ за самоличност и син химикал. При решаването на теста няма да се допуска ползването на нормативни актове.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста:

 1. Закон за устройство на територията;
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закон за административните нарушения и наказания;
 5. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 6. Закон за административно-териториалното устройство на Република България;
 7. Закон за териториалното деление на Столична община и големите градове;
 8. Закон за общинската собственост;
 9. Кодекс за поведението на служителите в държавната администрация
 10. Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив;
 11. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ на територията на Община Пловдив;
 12. Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на Община Пловдив;
 13. Устройствен правилник на Район „Южен“ – Община Пловдив.

 

Следващият етап от конкурсната процедура „Интервю“ ще се проведе на същата дата  – 07.03.2024 г. от 14:00 часа в сградата на Район „Южен“, ул. „Македония“ №73А, ет.ІІ, Заседателна зала.

В изпълнение на чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС комисията е длъжна не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането на конкурса да обяви на интернет страницата на Район „Южен“ системата за определяне на резултатите.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../п/…………………….

Н. Арабаджиев – Заместник-кмет на район „Южен“

Кметът на район „Южен“ – Атанас Кунчев oбявява конкурс по случай  146 години от Освобождението на България от османско иго

Кметът на район „Южен“ – Атанас Кунчев oбявява конкурс по случай  146 години от Освобождението на България от османско иго

Кметът на район „Южен“ – Атанас Кунчев oбявява конкурс по случай  146 години от Освобождението на България от османско иго:

– За ученици 1-4 клас – рисунка на тема „Моята България – моята гордост“

– За ученици 7 -12 клас – есе на тема „ Българин да се наричам“

Творбите ще се приемат до 29.02.2024 г. в Административната сграда на ул. „Македония“ 73 А и ще бъдат оценени от компетентно жури.

Предвидени са награди.

Победителите ще бъдат обявени на 5 Март 2024 година, а награждаването ще бъде на 14 Март 2024 година от 11.00 часа в залата на административната сграда.

 

 

СИСТЕМА за определяне на резултатите от провеждане на конкурса за длъжността – Директор на дирекция/Главен инженер

 СИСТЕМА

за определяне на резултатите от провеждане на конкурса за длъжността – Директор на дирекция/Главен инженер в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура” в район „Южен”

І. Конкурсът за заемане на длъжността Директор на дирекция/Главен инженер в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура” в район „Южен”, се провежда чрез решаване на тест и интервю (чл.33, ал.1, т.1, във връзка с чл.34, ал.1 от НПКПМДС).

Конкурсната комисия е изготвила и одобрила три различни варианта на тест със затворени въпроси  с един възможен верен отговор. За решаването на теста конкурсната комисия осигурява подпечатани с печата на администрацията на Район „Южен“ тестове. Решените тестове се поставят в плик – голям формат, а в плик – малък формат всеки кандидат запечатва попълнен формуляр със своето име. Отварянето на плика – малък формат, става, след като тестът бъде оценен от проверяващите, и срещу името на кандидата се отбелязва резултата.

Продължителността на провеждане на теста е 1 (един) астрономически час.(чл.34, ал.6 от НПКПМДС), като началото и краят се обявяват от председателя на комисията.

Определяне на коефициенти при формиране резултата от конкурса (чл.34, ал.5 НПКПМДС):

 • За теста – коефициент 3;
 • За интервюто – коефициент – 5.

 

ІІ. Начин па провеждане и формиране на резултатите от конкурса.

Тест съгласно чл.36 от НПКПМДС.

 1. Брой на въпросите в теста – 30 (тридесет) затворени;

1.1. Всеки въпрос има само по един верен отговор;

1.2. Всеки верен отговор носи по 1 точка;

1.3. Липса на отговор и грешен отговор – не носят точки;

1.4. Тестът се анулира при:

1.4.1. Поставянето на знаци и/или всякакви отбелязвания по теста извън ограждането на 1 (един) верен отговор за всеки въпрос.

1.4.2. Ограждането на повече от един отговор на въпрос.

1.5. Минималният резултат, при който се смята че тестът е издържан, е 21 точки

(т.е. 21 верни отговора);

По време на решаване на теста не се разрешава ползване на нормативни материали.

 

Комисията определя един или няколко от своите членове, които да проверят тестовете, съобразно настоящата Система за определяне на резултатите. След като теста се оцени от проверяващите, се отваря плика – малък формат и срещу името на кандидата се  отбелязва резултата. Тестовете се подписват от проверилите ги членове на комисията.

Кандидатите, които са постигнали резултат над минималния се уведомяват, чрез писмено съобщение или чрез електронна поща, за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто (чл. 37, ал. 2 от НПКПМДС).

Интервю съгласно чл.42 от НПКПМДС

Преди провеждане на интервюто, комисията се запознава с длъжностната характеристика, както и с попълненото Приложение № 1 от НПКПМДС и формулира въпроси, които се задават на всички кандидати. По време на интервюто комисията задава на всички кандидати, еднакво формулирани въпроси, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

При провеждането на интервюто всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно Приложение № 6 (чл.42, ал.4 от НПКПМДС) – за експертни длъжности. Преди интервюто кандидатите се подписват на формуляра – Приложение №6.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е сбор от средноаритметичните величини от преценките на членовете на конкурсната комисия.

Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 15 точки (чл.42, ал.1 от НПКПМДС).

 

Окончателен резултат.

Окончателния резултат е сбор от резултатите, получени от теста и от интервюто, умножени с определените по чл.34, ал.3 коефициенти. (чл.43,ал.1 от НПКПМДС)

Резултат Резултат от начина по чл. 33, ал.1, т. 1 Коефициент

 

3

Резултат от интервюто

Точки

Коефициент

 

5

Окончателен резултат
1 2 3 4 5 6
Максимален 30 90 25 125 215
Минимален 21 63 15 75 138

 

Максимален резултат – 215 точки:

 1. колона № 3 = сумата на точките от индивидуалния тест на кандидата по коефициент 3 = 90 точки.
 2. колона № 5 = сумата на точките от индивидуалния формуляр на кандидата от интервюто, т.е.: 5 точки х 5 брой членове на комисията = 25 точки. 25 точки умножено по коефициент  5 = 125 точки.
 3. Колона № 6 = колона № 3 + колона № 5.

Минимален резултат – 138 точки:

 1. колона № 3 = сумата на точките от индивидуалния тест на кандидата по коефициент 3 = 63 точки.
 2. колона № 5 = сумата на точките от индивидуалния формуляр на интервюто, т. е.: 3 точки х 5 брой членове от комисията = 15 точки. 15 точки умножено по коефициент 5 = 75 точки.
 3. Колона № 6 = колона № 3 + колона № 5.

Окончателните резултати на кандидатите се оформят във формуляр съгласно Приложение № 8 по чл.43, ал.2 от НПКПМДС.

 

Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, за което съставя протокол. Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.

Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването в 10-дневен срок от провеждането на конкурса. В същия срок класирането на кандидатите от първо до трето място се обявява на интернет страницата на администрацията, а при липса на такава – на общодостъпното място. Класирането е публично до приключването на конкурсната процедура. Всички кандидати се уведомяват по електронна поща или писмено, като им се изпраща извлечение от протокола, който отразява резултатите.

Участвалите в проведения конкурс кандидати, които не са класирани на първо място, в 7-дневен срок от получаването на протокола могат да подадат възражение до органа по назначаването, в което да посочат мотивите за своето несъгласие с преценката на комисията.  Органът по назначаването се произнася с решение в 7-дневен срок, като може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.

Когато органът по назначаването приеме, че възражението е основателно, конкурсната процедура се прекратява и се насрочва нов конкурс.

Ако никой от явилите се кандидати не се представи успешно, комисията отразява това в протокола, като конкурсната процедура приключва без класиране.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……………./П/……………………….

Н. Арабаджиев – Заместник-кмет на Район „Южен“