ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – ФАЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пловдив съобщава, че е изработен Предварителен проект за изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив и Екологична оценка към него.

На основание  чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал.1, т. 1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми се организира:

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

и на  Доклад за екологична оценка и Доклад за оценка за съвместимост към него.

Общественото обсъждане ще се проведе в Заседателната зала на Общински Съвет – Пловдив , адрес: гр.Пловдив, ул. “Авксентий Велешки“ №20 по райони , както следва:

  • Район Централен на 26.10.2020гт. год. от 9.30 до 12.00часа
  • Район Северен на 26.10.2020гт. год. от 13.30 до 16.00часа
  • Район Западен на 27.10.2020гт. год. от 9.30 до 12.00часа
  • Район Южен на 27.10.2020гт. год. от 13.30 до 16.00часа
  • Район Източен на 28.10.2020гт. год. от 9.30 до 12.00часа
  • Район Тракия на 28.10.2020гт. год. от 13.30 до 16.00часа

Съобщение за изработен проект за изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив – фаза предварителен проект и провеждане на консултации  по екологична оценка към него е обнародвано на сайта на Община Пловдив  www.plovdiv.bg, Изменение на ОУП на Община Пловдив-фаза Предварителен проект и доклади за ЕО и оценка за степен на въздействие .

Цялата документация е на разположение за разглеждане в периода 21.09.2020г. -21.10.2020г., на сайтовете на Община Пловдив www.plovdiv.bg, Документация ОУП-фаза Предварителен проект и всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа  в сградата на Община Пловдив:  гр.Пловдив, пл.“Централен“ №1 ет.12 , Заседателна сграда, всеки работен ден от 14.00 до 16.30ч.

В посочения срок се приемат становища относно посочените документи в писмен вид в сградата на Община Пловдив, пл.“Централен“ №1 ет.1, Специализирано деловодства на Дирекция „УТ“  или на електронна поща: info@plovdiv.bg.

Всички граждани, които проявяват интерес към разработката, са поканени да присъстват на разглеждането и обсъждането на проекта.