Сигнали

Анонимни жалби, предложения и сигнали не се регистрират и по тях не се образува административно производство. Получени по телефона жалби не се регистрират.

Попълни АНКЕТНА КАРТА

Попълни Бланка жалба – сигнал

 

Ако Вашето съобщение включва един или повече файлове за прикачане, моля изпратете ни заявлението по пощата на адрес:

signal@south-plovdiv.bg

Всички полета от контактната форма са задължителни за попълване.

 Важно:

І. При подадени по e-mail сигнал, жалба или предложение, в които липсват трите имена, пълен и точен адрес и телефон за обратна връзка, както и при съмнение за автентичността на посочените обстоятелства и изявления, служителят, до когото е резолиран докуменът, преди да стартира процедура по него, е длъжен да извърши проверка по отношение на автентичността на подателя и/или на истинността на посочените изявления, която може да включва:

1.1. Искане за потвърждаване, изпратено на e-mail на подателя, в което да се потвърдят и/или предоставят  коректни, точни и автентични данни;

1.2. Прозвъняване по телефона, ако е посочен такъв, за потвърждение на описаното или за предоставяне на допълнителни данни;

1.3. В случай че не бъде установен контакт по e-mail или телефон, и има посочени три имена, може да се поиска служебно справка от отдел ГРАО – съществува ли такова лице, както и точният му адрес.

ІІ. При невъзможност да се установи автентичността на документа и легитимността на подателя, този сигнал, жалба или предложение да се считат за анонимни и да не се предприема процедура по тях.

КОНТАКТНА ФОРМА

Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност

13 + 13 =

АНКЕТА