Сигнали

Анонимни жалби, предложения и сигнали не се регистрират и по тях не се образува административно производство. Получени по телефона жалби не се регистрират.

Ако Вашето съобщение включва един или повече файлове за прикачане, моля изпратете ни заявлението по пощата на адрес:

signal@south-plovdiv.bg

Всички полета от контактната форма са задължителни за попълване.

 Важно:

І. При подадени по e-mail сигнал, жалба или предложение, в които липсват трите имена, пълен и точен адрес и телефон за обратна връзка, както и при съмнение за автентичността на посочените обстоятелства и изявления, служителят, до когото е резолиран докуменът, преди да стартира процедура по него, е длъжен да извърши проверка по отношение на автентичността на подателя и/или на истинността на посочените изявления, която може да включва:

1.1. Искане за потвърждаване, изпратено на e-mail на подателя, в което да се потвърдят и/или предоставят  коректни, точни и автентични данни;

1.2. Прозвъняване по телефона, ако е посочен такъв, за потвърждение на описаното или за предоставяне на допълнителни данни;

1.3. В случай че не бъде установен контакт по e-mail или телефон, и има посочени три имена, може да се поиска служебно справка от отдел ГРАО – съществува ли такова лице, както и точният му адрес.

ІІ. При невъзможност да се установи автентичността на документа и легитимността на подателя, този сигнал, жалба или предложение да се считат за анонимни и да не се предприема процедура по тях.

КОНТАКТНА ФОРМА

Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност

8 + 15 =

АНКЕТА