УСЛУГИ / Е-УСЛУГИ

 
Район „Южен“ Община Пловдив е присъединен към Системата за сигурно електронно връчване на документи на Държавна агенция „Електронно управление“
 
 

 

Е-Услуги, предоставяни от Район „Южен“ Община Пловдив:

 

Информация за Район „Южен“ Община Пловдив

Често задавани въпроси

Помощен контактен център

 

 Административни услуги „Зелена система“:

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

 

Административни услуги „Контрол по строителството“:

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

 

Административни услуги „Кадастър“:

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

 

Административни услуги „Реклама“:

 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

 

Административни услуги „Селско стопанство и екология“:

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

 

Туризъм: 

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2047 Категоризация на места за настаняване

2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2050 Прекратяване на категория на туристически обект

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне:

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2033 Възстановяване или промяна на име

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2053 Припознаване на дете

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)

 

Административно-технически услуги „Общинска собственост“:

 2105 Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение

 

Административно-технически услуги „Устройство на територията“:

1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти   

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба ​

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083 Издаване на виза за проектиране

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2112 Издаване на разрешение за строеж

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

 

Други административни услуги:

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес:

https://www.nssi.bg

и изберете от главното меню – „Е-услуги“

 

Електронни услуги на НАП

Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:

https://inetdec.nra.bg/eservices.html

 

Регистър на обществените поръчки

Посетете страницата на адрес:

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес:

https://www.ncr.government.bg