НАЧАЛО / АДМИНИСТРАЦИЯ / КОНТАКТИ И РАБОТНО ВРЕМЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ

От 08.30 до 17.00 часа

Всеки работен ден

Община Пловдив – Дирекция „Местни данъци и такси“

Всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа; Почивки: 10.00-10.15 часа, 12.00-12.30 часа, 15.00-15.30 часа

КОНТАКТИ И ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Длъжност

Име и фамилия

Етаж – стая

Телефон

Ръководство

Кмет

Е-mail: info@south-plovdiv.bg

Костадин Язов

II – 1

032/276110

Заместник-кмет

Атанаска Тунтова

II – 26

032/276112

Заместник-кмет

Екатерина Стефанова

II – 4

032/276160

Заместник-кмет

Павел Милушев

II – 2

032/276101

Заместник-кмет

Панко Енев

II – 2

032/276170

Секретар

Росица Теменугова

II – 3

032/276102

Главен архитект

арх. Димитър Бахчеванов

II – 29

032/276105

Обща Администрация

Дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“ (АПИО СБ ЧР СД)

Директор дирекция (Главен счетоводител)

Мирослав Дойчев

II – 7

032/276103

Звено „Счетоводство и бюджет“

Е-mail: acc@south-plovdiv.bg

Главен експерт „Бюджет и финанси“

Христина Зисова

II – 7

032/276143

Старши експерт-счетоводител

Антоанета Узунова

II – 23

032/276111

Старши счетоводител

Ана Паунова

II – 5

032/276168

Старши специалист „Приходи“

Фанка Адамова

I – 3

032/276171

Касиер „Такси“

Светла Аршинкова

I – 3

032/276121

Домакин

Галина Неделчева

II – 12

032/276114

Звено „Правно обслужване“

Е-mail: jurist@south-plovdiv.bg

Главен юрисконсулт

Елена Абрашева

II – 9

032/276142

Юрисконсулт

Николай Стоев

II – 9

032/276116

Технически сътрудник „Правно обслужване“

Владислав Попиванов

II – 9

032/276156

Звено Човешки ресурси“

Е-mail: hr@south-plovdiv.bg

Главен експерт „Човешки ресурси“

Елена Стоянова

II – 6

032/276107

Главен специалист „Човешки ресурси“

Рена Караколева

II – 6

032/276130

 

Звено „Стопански дейности“

Е-mail: economic@south-plovdiv.bg

Главен инспектор „Стопански дейности“

инж. Мая Ташева

II – 8

032/276122

Главен инспектор „Стопански дейности“

инж. Чавдар Митовски

II – 8

032/276104

Главен инспектор „Стопански дейности“

инж. Стела Събева

II – 8

032/276119

Инспектор „Стопански дейности“

Николай Арабаджиев

II – 8

032/276120

 

Звено „Административно обслужване и деловодство“

Е-mail: info@south-plovdiv.bg

Младши експерт „Административно обслужване“

Ива Дешева

II – 1

032/276110

Главен експерт „Административно обслужване“

Малина Станилчева

I – 3

032/276113

Специалист „Деловодство“

Елиана Кьосева

I – 3

032/276109

Технически сътрудник – деловодител

Добринка Димитрова

I – 3

032/276149

Шофьор

Любен Дунков

II – 12

032/276141

 

Звено „Информационно обслужване“

Е-mail: admin@south-plovdiv.bg

Главен експерт

„Системен администратор“

инж. Мирена Илчева

II – 24

032/276108

 

Специализирана Администрация

Дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“ (УТ УС Е ЗСДОК)

Директор дирекция (Главен инженер)

инж. Константин Георгинов

II – 27

032/276106

 

Звено „Устройство  на територията“

Е-mail: ut@south-plovdiv.bg

Главен експерт „Архитектура и градоустройство“

арх. Петя Великова-Воскресенска

II – 30

032/276123

Старши експерт „Архитектура и устройствено планиране“

арх. Мануела Сарнук

II – 30

032/276128

Старши експерт „Промишлено и гражданско строителство“

инж. Невена Павлова

II – 31

032/276173

Старши експерт „Ел“

инж. Теодора Маринова

II – 32

032/276125

Старши експерт „В и К“

инж. Владислав Стоименов

II – 32

032/276124

Старши експерт „Пътно строителство“

инж. Елена Маргаритова

II – 31

032/276126

Главен специалист „Районен строителен контрол“

Станимир Недялков

II – 36

032/276134

Главен специалист „Кадастър, регулация и вертикална планировка“

инж. Добромир Желев

II – 35

032/276127

Главен специалист „Кадастър, регулация и вертикална планировка“

Димитрийка Телчарова

II – 35

032/276161

Главен специалист „Кадастър, регулация и вертикална планировка“

Мариана Иванова

II – 35

032/276162

Главен специалист „Преписки“

Мария Ставрева

II – 33

032/276166

Главен специалист „Преписки“

Павлина Георгиева

II – 34

032/276133

Главен специалист „Устройство на територията“

Петранка Хрисимова

II – 34

032/276129

 

Звено „Общинска собственост и жилищно настаняване“

Главен експерт „Общинска собственост“

Е-mail: os@south-plovdiv.bg

инж. Нина Пютер

II – 28

032/276117

Главен специалист „Жилищно настаняване“

Е-mail: residence@south-plovdiv.bg

Здравка Паралингова

II – 28

032/276118

Звено „Екология“

Е-mail: ecology@south-plovdiv.bg

Главен експерт „Екология“

инж. Евтимия Първанова

II – 10

032/276131

Главен експерт „Опазване на околната среда“

Веско Михайлов

II – 10

032/276140

Главен специалист „Чистота“

Елена Панчова

II – 10

032/276140

Звено „Здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

Главен експерт „Образование и култура“

Е-mail: edu@south-plovdiv.bg

Петя Шаркова

II – 14

032/276150

Старши експерт „Здравеопазване и социални дейности“

Е-mail: social@south-plovdiv.bg

Ваня Георгиева

II – 13

032/276139

Счетоводство на функция „Здравеопазване“

Главен счетоводител

Анна Попова

II – 11

032/276167

Старши експерт – счетоводител

Величка Севриева

II – 11

032/276147

Касиер

Стоянка Йорданова

II – 11

032/276148

Счетоводство на дейност „Образование“

Старши експерт – счетоводител

Антония Къртева

II – 15

032/276151

Старши експерт – счетоводител

 

II – 18

032/276152

Старши експерт – счетоводител

Надежда Димитрова

II – 18

032/276155

Старши експерт – счетоводител

Нела Тодорова

II – 18

032/276154

Старши експерт – счетоводител

Виктория Червенкова

II – 18

032/276152

Старши счетоводител

Веска Гарова

II – 18

032/276155

Старши счетоводител

Иванка Грозданова

II – 15

032/276153

 

Звено „Отбранително мобилизационна подготовка“ – „Райко Жинзифов“ № 10

Главен специалист „Отбранително мобилизационна подготовка“

Васко Костадинов

 

0889770688

Старши експерт Военно окръжие

Янчо Хистозов

 

032/697110

Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Е-mail: grao@south-plovdiv.bg

Началник отдел

Нина Аврамова

I – 4

032/276135

Старши експерт „Гражданска регистрация“

Петя Караджова – Стоянова

I – 4

032/276136

Старши специалист „Гражданска регистрация“

Галина Ангелова

I – 4

032/276137

Старши специалист „Гражданска регистрация“

Красимира Попова

I – 4

032/276165

Старши специалист „Гражданска регистрация“

Мария Найденова

I – 4

032/276145

Старши специалист „Гражданска регистрация“

Борислава Ропова

I – 4

032/276138

Други дейности към администрацията на район „Южен“

Главен експерт „Предварителен контрол“

Мария Колева

II – 25

032/276158

Секретар „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“

Мая Минчева

II – 16

032/276169

Община Пловдив – Дирекция „Местни данъци и такси“

Касиер „Местни данъци и такси“

Антоанета Христева

I

032/276159

Касиер „Карти за градския транспорт“

Катя Киркова

II – 16

032/276163

Дежурни по сигурността

Дежурни районна служба за сигурност

Ради Дунков, Иван Гаджев, Милчо Димитров, Чари Чернев, Стойо Костанев

 

032/276157

032/697087