НАЧАЛО / АДМИНИСТРАЦИЯ / КОНТАКТИ И РАБОТНО ВРЕМЕ

КОНТАКТИ И РАБОТНО ВРЕМЕ

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА РЪКОВОДСТВОТО И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЗВЕНА

 

Костадин Язов –

Кмет на район „Южен“

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

Атанаска Тунтова – Зам.-кмет

„Устройство на територията“ и „Екология и стопански дейности“

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

Павел Милушев – Зам.-кмет ЗОСД

„Здравеопазване, образование и социални дейности“

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

Екатерина Стефанова – Зам.-кмет

„Финансово и правно обслужване“  /ФПО/

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

Росица Теменугова – Секретар

 

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

арх. Димитър Бахчеванов – Гл. архитект

 

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

инж. Константин Георгинов – Гл. инженер

 

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

 Устройство на територията

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

Екология

Стопански дейности

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

Здравеопазване

Образование

Социални дейности

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

Жилищно настаняване

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

ГРАО

„Гражданска регистрация

и административно обслужване“

всеки

работен ден

08:30 – 17:00 часа

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

Длъжност

Име и фамилия

етаж-стая

Телефон

РЪКОВОДСТВО

КМЕТ

Костадин Язов

ІІ- 1

032276110

ЗАМ. КМЕТ

Атанаска Тунтова

ІІ-26

032276112

ЗАМ. КМЕТ

Екатерина Стефанова

ІІ-4

032276160

ЗАМ. КМЕТ

Павел Милушев

ІІ-2

032276101

ЗАМ. КМЕТ

Панко Енев

ІІ-2

032276170

СЕКРЕТАР

Рoсица Теменугова

ІІ-3

032276102

Гл. експерт АО

Марияна Бъчварова

ІІ-1

032276110

СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

032276115

Гл. експерт „Предварителен контрол“

Мария Колева

ІІ-25

032276158

Дирекция „Финансово и правно обслужване“

Директор дирекция ФПО

   (главен счетоводител)

Мирослав Дойчев

ІІ- 7

032276103

Главен юрисконсулт

Елена Абрашева

ІІ-9

032276142

Юрисконсулт

Николай Стоев

ІІ-9

032276116

ІІ-9

 

Гл. експерт „Системен администратор“

инж. Мирена Илчева

ІІ-24

032276108

Гл. експерт „Човешки ресурси“

Елена Стоянова

ІІ-6

032276107

Гл. специалист „Човешки ресурси“

Рена Караколева

ІІ-6

032276130

Финанси, бюджет, счетоводство

Гл. експерт „Бюджет и финанси“

Христина Зисова

ІІ- 7

032276143

Мл. експерт-счетоводител

Елена Димитрова

ІІ- 5

032276144

Ст. счетоводител

Ана Паунова

ІІ- 5

032276168

Ст. експерт – счетоводител

Антоанета Узунова

ІІ- 23

032276111

Касиер „Такси“

Светла Аршинкова

І- 3

032276121

Ст. специалист „Приходи“

Фанка Адамова

І- 3

032276171

Деловодство, домакинство, канцелария

Главен експерт АО

Малина Станилчева

І-3

032276113

Специалист „Деловодство“

Елиана Кьосева

І-3

032276109

Технически сътрудник – деловодител

Добринка Димитрова

І-3

032276149

Гл. специалист „Жилищно настаняване“

Здравка Паралингова

ІІ- 28

032276118

Шофьор

Любен Дунков

ІІ-12

032276141

Домакин

Галина Неделчева

ІІ-12

032276114

Отдел „Устройство на територията“

Главен архитект

арх. Димитър Бахчеванов

ІІ-29

032276105

Началник отдел

инж. Константин Георгинов

ІІ-27

032276106

Гл. експерт „Архитектура и градоустройство“

арх. Петя Великова – Воскресенска

ІІ-30

032276128

Мл. експерт „Архитектура и благоустройство“

арх. Сашка Христова

II-30

032276123

Ст. експерт ПГС

инж. Невена Павлова

ІІ-31

032276173

Ст. експерт ПС

инж. Елена Маргаритова

ІІ-31

032276126

Гл. експерт РСК

инж. Любомир Славчев

II-31

032276126

Ст. експерт АУП

арх. Мануела Сарнук

ІІ-30

032276128

Ст. експерт В и К

инж. Веселин Власев

ІІ-32

032276124

Ст. експерт ЕЛ

инж. Теодора Маринова

ІІ-32

032276125

Гл. специалист „Преписки“

Мария Ставрева

ІІ-33

032276166

Гл. специалист „Преписки“

Павлина Георгиева

ІІ-34

032276133

Гл. специалист УТ

Петрана Хрисимова

ІІ-34

032276129

Гл. експерт КРВП

инж. Димитър Кацаров

ІІ-35

032276127

Гл. специалист КРВП

Димитрийка Телчарова

ІІ-35

032276161

Гл. специалист КРВП

Мариана Иванова

ІІ-35

032276162

Гл. специалист РСК

Станимир Недялков

ІІ-36

032276134

Гл. експерт „Общинска собственост“

инж. Нина Пютер

ІІ- 28

032276117

Отдел  „Екология и стопански дейности“

Началник отдел ЕСД

инж. Евтимия Първанова

ІІ-10

032276131

Гл. експерт „Опазване на околната среда“

Веско Михайлов

ІІ-10

032276140

Стопански дейности

Гл. инспектор СД

инж. Чавдар Митовски

ІІ- 8

032276104

Гл. инспектор СД

инж. Стела Събева

ІІ- 8

032276119

Гл. инспектор СД

инж. Мая Ташева

ІІ-8

032276122

Инспектор СД

Николай Арабаджиев

ІІ- 8

032276120

Отдел „Здравеопазване, образование и социални дейности“

Ст. експерт

„Здравеопазване и социални дейности“

Ваня Илиева

ІІ-13

032276139

Гл. експерт „Образование и култура“

Петя Шаркова

ІІ-14

032276150

Гл. специалист „Чистота“

Манно Митева

ІІ-10

032276140

Секретар МКБППМН

Мая Минчева

ІІ-16

032276169

Други дейности по образованието

Ст. експерт счетоводител

Емилия Лисова

ІІ-18

032276152

Ст. експерт счетоводител

Надежда Димитрова

ІІ-18

032276155

Ст. експерт счетоводител

Антония Къртева

ІІ-15

032276151

Ст. експерт счетоводител

Нела Тодорова

ІІ-18

032276154

Ст. счетоводител

Иванка Грозданова

ІІ-15

032276153

Ст. счетоводител

Веска Гарова

ІІ-18

032276155

Ст. експерт-счетоводител

Виктория Червенкова

ІІ-18

032276152

Функция „Здравеопазване“- счетоводство

Гл. счетоводител „Здравеопазване“

Анна Попова

ІІ-11

032276167

Гл. специалист „Ремонти“

Асен Чолаков

ІІ-11

032276146

Ст. експерт – счетоводител

Величка Севриева

ІІ-11

032276147

Касиер „Здравеопазване“

Стоянка Йорданова

ІІ-11

032276148

Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Началник отдел

Нина Аврамова

І-4

032276135

Ст. експерт ГР

инж. Петя Караджова-Стоянова

І-4

032276136

Ст. специалист ГР

Галина Ангелова

І-4

032276137

Ст. специалист ГР

Мария Найденова

І-4

032276145

Ст. специалист ГР

Красимира Попова

І-4

032276165

Специалист ГР

Борислава Ропова

І-4

032276138

Дежурни по район

Дежурни РСС

Ради Дунков, Иван Гаджев, Милчо Димитров, Чари Чернев, Димитър Сулинаджиев

Партер

032276157
032697087

Община Пловдив – Дирекция „Местни данъци и такси“

КАСА – Местни данъци и такси

Антоанета Христева

 

032276159

КАСА – Карти за градския транспорт

Катя Киркова

ІІ-36

032276163

Административна сграда – ул. „Райко Жинзифов“ № 10

Главен специалист ОМП и ГЗ

Васко Костадинов

 

0889 770 688

Старши експерт Военно окръжие

 Емил Попов

 

032697110