УСЛУГИ / СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А
Телефон за връзка: 032/276 104
Приемни дни:
Вторник – 10:15 – 12:00 часа
Четвъртък- 14:00 – 16:00 часа
Адрес на електронна поща: economic@south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 всеки работен ден

Категоризиране на заведения за хранене и развлечения

2088 Категоризиране на заведения за хранене и развлечения

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

Услуга:

Категоризиране на заведения за хранене и развлечения. /процедиране, окомплектоване и изпращане на преписката в община Пловдив/

На основание на:

Чл.12, т.4, чл.128 от Закона за туризма (ЗТ)

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за туризма – чл. 124, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7

Срок за предоставяне:

30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 5 години

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

https://south-plovdiv.bg/economic-activities

Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

ОТДЕЛ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: 032/276122; 276104; 276120;276119

Адрес на електронна поща: Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 Изисквания, процедури, инструкции:

Лицето, което ще извършва ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране.

Необходими документи:

– Заявление – декларация по образец

– Копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стоп.дейност;

–  Копия от документите за собственост;

–  Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че лицето може да извършва съответната дейност в обекта;

– Копие документ, удостоверяващ въвеждането в експлоатация;

– Нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от пълномощник;

– Документ за платена такса за категоризиране;

– Други документи, на които се позовава ползвателят.

Образци:

Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения

Заплащане:

Съгласно закона за туризма

Категоризация на места за настаняване

2047 Категоризация на места за настаняване

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

Услуга:

Категоризиране на места за настаняване. /процедиране, окомплектоване и изпращане на преписката в община Пловдив/

На основание на:

Закон за туризма – чл. 128, т. 1, чл. 129

Срок за предоставяне:

30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 5 години

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

ОТДЕЛ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276122; 276104; 276120; 276119

Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

Изисквания, процедури, инструкции:

Лицето, което ще извършва хотелиерство в местата за настаняване, или  изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма, подава заявление-декларация по образец. Образецът се подписва от законния представител на заявителя, съгласно търговската му регистрация, или от упълномощеното лице. Заявлението-декларация и приложенията към него се подават на български език.

Образецът е със съдържанието, определено като задължително в чл. 129, ал. 1 от Закона за туризма. Чрез него се декларират обстоятелства и се предоставя необходимата за правния режим информация. В тази връзка следва да са вярно попълнени всички реквизити в образеца. 

Необходими документи:

– Заявление – декларация по образец

–  Копия от документите за собственост;

–  Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че лицето може да извършва съответната дейност в обекта;

– Копие документ, удостоверяващ въвеждането в експлоатация;

– Нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от пълномощник;

– Документ за платена такса за категоризиране;

– Други документи, на които се позовава ползвателят.

Образци:

2047 – ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за категоризация на места за настаняване за категоризиране на място за настаняване – клас „А“ и „Б“

3122 – ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости  – клас „В“

Заплащане:

Съгласно закона за туризма

Промяна в обстоятелствата, в Националния туристически регистър

2008 Промяна в обстоятелствата, в Националния туристически регистър

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

Услуга:

Промяна в обстоятелствата, в Националния туристически регистър.

На основание на:

Чл. 168, ал. 2 от Закон за туризма (ЗТ)

Срок за предоставяне:

30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Срокът се запазва, както на първоначално издаденото удостоверение.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

 

ОТДЕЛ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: 032/276122; 276104; 276120; 276119

Адрес на електронна поща:

Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкции:

 При промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър лицето подава заявление по образец за отразяване на промяната в съответните законови срокове от настъпването и.

Необходими документи:

– Заявление – декларация по образец

–  Копия от документите за собственост;

–  Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че лицето може да извършва съответната дейност в обекта;

– Нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от пълномощник;

– Документ за платена такса за категоризиране;

– Други документи, на които се позовава ползвателят.

Образци:

Заявление за  промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

Заплащане:

Съгласно закона за туризма

Издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обекти, осъществяващи стопанска дейност на територията на община Пловдив

Издаване на разрешение за удължено работно време  на търговски обекти, осъществяващи стопанска дейност на територията на община Пловдив

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

Услуга:

Издаване на разрешение за удължено работно време  на търговски обекти, осъществяващи стопанска дейност на територията на община Пловдив.

На основание на:

чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за осигуряване на обществения ред

Срок за предоставяне:

30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

1 година

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

ОТДЕЛ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: 032/276122; 276104; 276120; 276119

Адрес на електронна поща:

Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 Изисквания, процедури, инструкции:

Необходими документи:

– Заявление по образец;

– Писмено становище на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/, относно спазване на граничните стойности на показателите за шум по реда на чл. 16б, ал. 2-12 от Закона за защита от шума в околната среда, издадено не по-късно от 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението;

– Решение на общото събрание на собствениците, по реда на чл. 17, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост, за обекти, осъществяващи стопанска дейност на територията на община Пловдив, които се намират в жилищни сгради или сгради със смесено предназначение;

– Други документи, на които се позовава ползвателят.

Образци:

Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обекти, осъществяващи стопанска дейност на територията на община Пловдив

Заплащане:

300 лв. годишна такса

5 лв.-защитен холограмен знак

Издаване на разрешение за ползване на място - общинска собственост за поставяне на преместваем обект за местодомуване на леко МПС – /нов гараж/

Издаване на разрешение за ползване на място –  общинска собственост за поставяне на преместваем обект за местодомуване на леко МПС – /нов гараж/

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

Услуга:

Издаване на разрешение за ползване на място –  общинска собственост за поставяне на преместваем обект за местодомуване на леко МПС – /нов гараж/.

 На основание на:

чл.8 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив

 Срок за предоставяне:

30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

2 години

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

 

ОТДЕЛ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: 032/276119; 276104; 276120; 276119

Адрес на електронна поща:

Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

Изисквания, процедури, инструкции:

Разрешението за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваем обект за местодомуване на леко МПС се издава от районните кметове за срок до реализирането на инвестиционната инициатива, но не по-дълъг от 2 /две/ години на лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в съответния урегулиран поземлен имот, за който е налице одобрена от главен архитект на съответния район схема за поставяне на преместваеми обекти за местодомуване на леко МПС, като за едно жилище се полага ползване на едно място за поставяне на преместваем обект за местодомуване на леко МПС. 

Необходими документи:

 

1 .Заявление по образец до кмета на съответния район.

 1. Копие от документ за самоличност.
 2. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в сграда, попадаща в съответния урегулиран поземлен имот.
 3. Копие от свидетелство за регистрация на МПС.
 4. Договор за лизинг, наем ши заем на лек автомобил.
 5. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 6. Други документи, на които се позовава заявителя.

 Образци:

 

Заплащане:

40 лв. – Разрешение за ползване,

5 лв.-защитен холограмен знак,

50 лв. – Разрешение  за поставяне

Продължаване срока на разрешение за ползване на място - общинска собственост за поставяне на преместваем обект за местодомуване на леко МПС - /продължаване -гараж/

Продължаване срока на разрешение за ползване на място –  общинска собственост за поставяне  на преместваем обект за местодомуване на леко МПС – /продължаване -гараж/

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

Услуга:

Продължаване срока на разрешение за ползване на място –  общинска собственост за поставяне  на преместваем обект за местодомуване на леко МПС – /продължаване -гараж/.

 

Срок за предоставяне:

30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

2 години

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

 

ОТДЕЛ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: 032/276119; 276104; 276120; 276119

Адрес на електронна поща:

Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкции:

 

 

Необходими документи:

– Заявление по образец;

– Копие от нотариален акт или договор за наем за жилище в близост с одобрената схема за разполагане на преместваеми обекти за местодомуване;

– Копие от талона на автомобила;

 

– Копие на лична карта;

 

– Декларация, че ползвателят не притежава друга гаражна клетка;

 

– Копие от решение на ТЕЛК /при наличие на такова/;

 

– Справка за липса на задължения към община Пловдив (изготвя се служебно);

– Други документи, на които се позовава ползвателят.

Образци:

Заявление за продължаване срока на Разрешение за ползване на място – общинска собственост за местодомуване на леко МПС – /продължаване – гараж/

Заплащане:

10 лв.- /Два броя защитен холограмен знак по 5 лв. /

Прекратяване срока на разрешение за ползване на място - общинска собственост за местодомуване на леко МПС - /прекратяване - гараж/

Наименование на административната услуга.

Прекратяване срока на разрешение за ползване на място –  общинска собственост за местодомуване на леко МПС – /прекратяване – гараж/.

 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Район ,,Южен‘‘ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. ,,Македония‘‘№73 А, отдел ,,Стопански дейности‘‘

Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време.

Гр. Пловдив, ул. ,,Македония‘‘№ 73 А, ет. 1, economic@south-plovdiv.bg

032/276 104; 032/276 119; 032/ 276 120; 032/ 276 122

Всеки работен ден: от 8.30 до 17.00 часа

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Необходими документи:

Заявление по образец;

Оригинали на Разрешение за Поставяне; Разрешение за Ползване;

Пълномощно (в случай, че се подава от пълномощник);

Други документи, свързани със заявлението;

Образци:

Заявление за прекратяване на Разрешение за ползване на място – общинска собственост за местодомуване на леко МПС – /прекратяване – гараж/

 

Начини на заявяване на услугата.

 • Лично;
 • От пълномощник;

Писмено, устно, чрез лицензиран пощенски оператор и по е-поща.

 

 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) ниво на предоставяне на услугата – 3;

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване – 

https://south-plovdiv.bg/economic-activities

в) интернет адрес за служебно заявяване –  economic@south-plovdiv.bg

г) вид на услугата – първична

 

Такса:

Няма

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата.

Ръководство, компетентни институции

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата.

Заповедта за отказ за извършване на категоризация подлежи на обжалване по реда и в сроковете на  Административно процесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

economic@south-plovdiv.bg

Начини на получаване на резултата от услугата.

 • Лично; – От пълномощник

Предметна област, за която се отнася услугата

 ,,Стопански дейности‘‘

Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт

Компетентен съд или институция

Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима.

signal@south-plovdiv.bg

Издаване на разрешение за ползване на място - общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти - маси за открито сервиране

Издаване на разрешение за ползване на място –  общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – маси за открито сервиране

 

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

Услуга:

Издаване на разрешение за ползване на място –  общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – маси за открито сервиране.

 

На основание на:

Чл.7, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място – общинска собственост на територията на община Пловдив

(маси за открито сервиране)

Срок за предоставяне:

30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

1 година

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

 

ОТДЕЛ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: 032/276122; 276104; 276120; 276122

Адрес на електронна поща:

Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

 

Изисквания, процедури, инструкции:

Разрешението за ползване на място се издава въз основа на заявление (образец), подадено лично от заявителя или негов представител с нотариално заверено пълномощно.

Необходими документи:

 1. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ(изисква се само за лица, които са регистрирани по Закона за регистър БУЛСТАТ).

2.Одобрена схема за поставяне на маси за открито сервиране.

3.Копие на удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма /ЗТ/(изисква се само за заведения за хранене и развлечения, подлежащи на категоризиране, съгласно ЗТ).

4.Други документи, на които се позовава ползвателят и които се изискват за извършване на съответния вид дейност.

5.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично от заявителя).

Образци:

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място – общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.7, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място – общинска собственост на територията на община Пловдив (маси за открито сервиране)

ДЕКЛАРАЦИЯ – УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ПРОМЕНИ

Заплащане:

40 лв.

5 лв.-защитен холограмен знак

Издаване на разрешение за ползване на място - общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – стационарни, мобилни и обекти с кампаниен характер

Издаване на разрешение за ползване на място – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – стационарни, мобилни и обекти с кампаниен характер

 Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

Услуга:

Издаване на разрешение за ползване на място –  общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – маси за открито сервиране.

На основание на:

Чл.5 и чл.6, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място – общинска собственост на територията на община Пловдив (стационарни, мобилни и обекти с кампаниен характер)

Срок за предоставяне:

30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

5 години

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

ОТДЕЛ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: 032/276120; 276122; 276104; 276119

Адрес на електронна поща:

Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкции:

 • Разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на стационарен преместваем обект се издава за срок не по-дълъг от 5 години.
 • Разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на обект с кампаниен характер се издава за площ не по-малка от 2 кв. м.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ (изисква се за лица, които са регистрирани по Закона за регистър БУЛСТАТ);

3.Одобрена схема за разполагане  на преместваемия обект, 4. Разрешение за поставяне (когато е необходимо).

 1. Други документи на които се позовава ползвателят и които се изискват за извършване на съответния вид дейност.
 2. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подова лично от заявителя);
 3. Декларация – уведомяване при промени;
 4. Други документи, на които се позовава ползвателят.

Образци:

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.5 и чл.6 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място – общинска собственост на територията на община Пловдив (стационарни, мобилни и обекти с кампаниен характер)

ДЕКЛАРАЦИЯ – УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ПРОМЕНИ

Заплащане:

40 лв.

5 лв.-защитен холограмен знак

Издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект /паркомясто/

Издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект /паркомясто/

 

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

Услуга:

Издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект /паркомясто/.

На основание на:

Чл.8а, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив  – /паркомясто/.

Срок за предоставяне:

30 дни след подписване на протокола

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

3 години

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

 

ОТДЕЛ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: 032/276104; 276119; 276120; 276122

Адрес на електронна поща:

 Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкции:

За провеждане на процедура за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, кметът на съответния район издава заповед, с която назначава комисия за обявяване, организиране и провеждане на процедурата за определяне на ползватели. Със заповедта се определя зона от територията на района, на която се намират жилищата на имащите право на участие в определянето на ползватели, броя на местата, съобразно одобрената план-схема, началото и края за подаване на заявления за участие. За дейността си комисията съставя протокол, който представя на кмета на района за утвърждаване.
За едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

При повече от един кандидат за едно място в случаите по чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

В случай, че класираните на първо място участници са повече от един и са с еднакъв брой точки, се провежда теглене на жребий по ред, определен от кмета на района.

През периода на действие на разрешението за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, ползвателят е длъжен да полага грижата на добър стопанин за ограничителната скоба/ограничителния елемент. В случай на кражба или унищожаване на ограничителната скоба/ ограничителния елемент той е длъжен да монтира такъв от същия вид и цвят, като първоначално монтирания от съответната районна администрация.Необходими документи:

1 .Заявление по образец до кмета на съответния район.

 1. Копие от документ за самоличност.
 2. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в сграда, попадаща в зоната по ал. 1.
 3. Копие от свидетелство за регистрация на МПС.
 4. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 5. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 6. Други документи, на които се позовава заявителя.

Образци:

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

ДЕКЛАРАЦИЯ – УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ПРОМЕНИ

 

Заплащане:

40 лв.

5 лв.-защитен холограмен знак

Прекратяване на разрешение за паркомясто

Прекратяване на разрешение за паркомясто

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

Услуга:

Прекратяване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект – /прекратяване паркомясто/.

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

ОТДЕЛ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: 032/276104; 276119; 276120; 276122

Адрес на електронна поща:

Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 Изисквания, процедури, инструкции:

Необходими документи:

Образци:

Заявление за прекратяване – паркомясто

Заплащане:

Без такса