УСЛУГИ / УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А
Адрес на електронна поща: ut@south-plovdiv.bg

Главен архитект: арх. Димитър Бахчеванов
Телефон за връзка: 032/276 105
Директор дирекция (главен ннженер): инж. Константин Георгинов
Телефон за връзка: 032/276 106

Приемни дни:
Вторник – 10:15 – 12:00 часа
Четвъртък- 14:00 – 16:00 часа
Работно време: от 08:30 до 17:00 всеки работен ден

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

1989 – Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

/Разглеждане, одобряване /съгласуване/ и процедиране на инвестиционни проекти по чл. 56 от ЗУТ и издаване на разрешение за поставяне/

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 56

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Кмет на Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А,

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №30, 33, 34, тел.: 032/276 123, 032/ 276 128,

032/ 276 166, 032/ 276 129, 032/ 276 133;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на поземления имот;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Одобрена схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ;
 • Проект по чл. 56 от ЗУТ;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;
 • Документ за платнена такса за адм. техн. услуга – 100лв. за разглеждане на РЕСУТ

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

В зависимост от функционалното предназначение и терена, върху който се поставя преместваемият обект.

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни
 • ТАКСА за одобряване: 100 лв.
 • ТАКСА за издаване на разрешение за поставяне: 100 лв.
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

1990 – Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

/Заверяване на протокол за определяне на строителна линия и ниво – акт обр. №2/

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 157, ал. 2; чл. 158, ал. 1

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А,

Дирекция „УТ УС Е ЗСДОК“ /Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура/

Звено  „Устройство на територията“

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №36, тел.: 032/276 134;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролираните нива;
 • Разрешение за строеж;
 • Договор за авторски надзор;
 • Договор за строителство;
 • Удостоверение от КСБ за съответна категория строеж;
 • Договор за строителен надзор или договор/заповед за технически ръководител (категория 5);
 • Удостоверение от ДНСК за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или диплома за завършено образование на техническия ръководител;
 • ПБЗ или декларация по чл.9, ал.2, т.3 при условията на чл.12, ал.1, т.1 и 2 от Наредба №2 от22.03.2004г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 • ПУСО при сгради с РЗП ≥ 700кв.м и при линейни обекти с дължина ≥ 1500м.;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 7 дни
 • ТАКСА: 30лв.
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

1991 – Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

/Разглеждане, одобряване /съгласуване/ и процедиране на инвестиционни проекти и издаване на удостоверение във връзка с доброволна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект по чл. 202 от ЗУТ/

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 202

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Главен архитект на Район „Южен“–община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул.„Македония“ №73А,

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №30, 33, 34 тел.: 032/276 128, 032/276 129, 032/276 133, 032/276 166;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на сградата и/или обекта или части от тях;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица/схема на имота от СГКК – Пловдив;
 • Инвестиционен проект за делба с конкретно посочени обособени дялове и/или части от сградата или жилището;
 • Нотариално заверени декларации от всички съсобственици в сградата и/или обекта;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;
 • Документ за платнена такса за адм. техн. услуга – 2лв./м2 РЗП, но не по-малко от 250лв. за разглеждане на РЕСУТ

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни
 • ТАКСА: 100лв. /за издаване на удостоверение/
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2018 – Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

/Издаване на удостоверение за актуален/нов административен адрес на недвижим имот/

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за кадастъра и имотния регистър – §. 4, във връзка с; чл. 27, ал. 1, т. 1; §. 1, т. 10

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Кмет на Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №35, тел.: 032/276 127, 032/276 161,

032/276 162;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на поземления имот;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата(за нов административен адрес) или:
 • разрешение за строеж
 • протокол обр. 2 за откриване на стр. площадка;
 • акт обр. 3 за установяване съответствието на строежа, заверен от общинска администрация;
 • акт обр. 14 за приемане на конструкцията;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни за актуален административен адрес; За нов административен адрес след получаване на заповед от Община Пловдив;
 • ТАКСА: 20 лв.;
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2023 – Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

/Разглеждане, одобряване /съгласуване/ и процедиране на идейни инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж, когато това е поискано в заявлението/

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 142, чл. 143, чл. 144, чл. 145, чл. 148

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Главен архитект на Район „Южен“–община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул.„Македония“ №73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №29, 30, 31, 32, 33, 34, тел.: 032/276 105, 032/276 128, 032/276 124, 032/276 125, 032/276 173, 032/ 276 166, 032/ 276 129, 032/ 276 133;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на поземления имот;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Издадена скица-виза за проучване и проектиране – оригинал;
 • Инвестиционен проект в обхват и съдържание, отговарящ на всички действащи нормативни уредби, комплектуван по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ с/без внесен комплексен доклад за съответствие.
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;
 • Документ за платнена такса за адм. техн. услуга – 2лв./м2 РЗП, но не по-малко от 250лв. за разглеждане на РЕСУТ

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Одобреният проект губи правно действие, когато в едногодишен срок от одобряването му възложителят не направи искане за получаване на разрешение за строеж.
 • Разрешението за строеж губи правно действие, когато:
 • В продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството;
 • В продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;
 • В продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни без доклад / 14 дни с доклад.
 • ТАКСА:

В зависимост от вида, предназначението и РЗП на обекта – 50% от цената по общия ред за одобряване

За издаване на Разрешение за строеж – 100лв.;

 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

РДНСК

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Подаване на възражение/жалба в законоустановения срок

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

РДНСК или административен съд

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2054 – Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

/Разглеждане, одобряване /съгласуване/ и процедиране на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж, когато това е поискано в заявлението/

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 142, чл. 143, чл. 144, чл. 145, чл. 148

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Главен архитект на Район „Южен“–община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул.„Македония“ №73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №29, 30, 31, 32, 33, 34, тел.: 032/276 105, 032/276 128, 032/276 124, 032/276 125, 032/276 173, 032/ 276 166, 032/ 276 129, 032/ 276 133;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на поземления имот;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Издадена скица-виза за проучване и проектиране – оригинал;
 • Инвестиционен проект в обхват и съдържание, отговарящ на всички действащи нормативни уредби, комплектуван по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ с/без внесен комплексен доклад за съответствие.
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;
 • Документ за платнена такса за адм. техн. услуга – 2лв./м2 РЗП, но не по-малко от 250лв. за разглеждане на РЕСУТ

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Одобреният проект губи правно действие, когато в едногодишен срок от одобряването му възложителят не направи искане за получаване на разрешение за строеж.
 • Разрешението за строеж губи правно действие, когато:
 • В продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството;
 • В продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;
 • В продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни без доклад / 14 дни с доклад.
 • ТАКСА:

За одобряване – в зависимост от вида, предназначението и РЗП на обекта,

За издаване на Разрешение за строеж – 100лв.

 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

РДНСК

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Подаване на възражение/жалба в законоустановения срок

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

РДНСК или административен съд

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2061 – Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

/Разглеждане, одобряване /съгласуване/ и процедиране на инвестиционни проекти и издаване на Заповед за допълване на разрешение за строеж/

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 154

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Главен архитект на Район „Южен“–община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул.„Македония“ №73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №29, 30, 31, 32, 33, 34, тел.: 032/276 105, 032/276 128, 032/276 124, 032/276 125, 032/276 173, 032/ 276 166, 032/ 276 129, 032/ 276 133;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на поземления имот;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Издадена скица-виза за проучване и проектиране – оригинал;
 • Инвестиционен проект в обхват и съдържание, отговарящ на всички действащи нормативни уредби, комплектуван по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ с/без внесен комплексен доклад за съответствие.
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;
 • Документ за платнена такса за адм. техн. услуга – 2лв./м2 РЗП или 1 лв./л.м., но не по-малко от 250лв. за разглеждане на РЕСУТ (без доклад)

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен, до промяна в обстоятелствата

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни без доклад / 14 дни с доклад.
 • ТАКСА – В зависимост от вида, предназначението и РЗП на обекта;
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

РДНСК

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Подаване на възражение/жалба в законоустановения срок

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

РДНСК или административен съд

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2062 – Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 177, ал. 3

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Главен архитект на Район „Южен“–община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул.„Македония“ №73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес , електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №32, тел.: 032/276 125;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до главния архитект от всички възложители за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация;
 • Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот;
 • Окончателен доклад на лицето упражняващо строителен надзор;
 • Одобрен проект, Заверена екзекутивна документация, Разрешение за строеж;
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверки на достигнатите контролни нива;
 • Aкт Образец № 3;
 • Акт Образец № 7;
 • Акт Образец № 12 за скрити работи;
 • Акт Образец № 14 за приемане на конструкцията;
 • Акт Образец № 15;
 • Протоколи от ел. измервания от лицензирана лаборатория;
 • Документ от СГКК, че обектът е нанесен в кадастралния план на град Пловдив;
 • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите за техническата инфраструктура;
 • Декларации за съответствие на вложените материали;
 • Технически паспорт;
 • Енергиен сертификат;
 • Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на обекта.

 

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 7 дни
 • ТАКСА:
 • 0,25 лв./м2 РЗП бруто, но не по-малко от 200 лв.
 • По 350лв./започнат км. – за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
 • По 350лв./на обект – за сгради и съоръжения на техническата инфраструктура
 •  
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ КОСТАДИН ЯЗОВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2063 – Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 181, ал. 2

Закон за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 3

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А,

Дирекция „УТ УС Е ЗСДОК“ /Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура/

Звено  „Устройство на територията“

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес , електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №27, тел.: 032/276 106;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица от СГКК – Пловдив – копие;
 • Разрешение за строеж №..…./…………. г., издадено от ………….;
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролираните нива;
 • Констативен акт обр. 3 за съответствие на строежа с издадените стр. книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването;
 • Акт обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементите на строителната конструкция;
 • Акт обр. 14 за приемане на конструкцията – при завършен груб строеж;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

3 месеца

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни
 • ТАКСА: В зависимост от застроената площ на обекта – цена 0.25лв./кв.м ЗП
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Директор дирекция „УТ УС Е ЗСДОК“

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2082 – Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 16, ал. 6

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Кмет на Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №35, тел.: 032/276 127, 032/276 161,

032/276 162;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

 

 

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни;
 • ТАКСА: 100 лв.;
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ КОСТАДИН ЯЗОВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Издаване на виза за проектиране
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2083 – Издаване на виза за проектиране

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 140

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Главен архитект на Район „Южен“–община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул.„Македония“ №73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №29, тел.: 032/276 105;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на поземления имот;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица от СГКК – Пловдив – оригинал;
 • Актуално Решение на Комисията за земеделските земи за промяна предназначението на земеделска земя;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочно, до промяна в обстоятелствата

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни
 • ТАКСА: 150 лв
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ КОСТАДИН ЯЗОВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Подаване на възражение/жалба в законоустановения срок

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

Район „Южен“

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – § 16 от ПР на ЗУТ/§127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Главен архитект на Район „Южен“–община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул.„Македония“ №73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес , електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №30, тел.: 032/276 123, 032/276 128;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица за имота и сградата от СГКК – Пловдив;
 • Нотариално заверена декларация за годината на завършване строителството на сградата (поне от двама свидетели);
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

 

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни
 • ТАКСА: В зависимост от квадратурата – цена 0.80лв./кв.м РЗП
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ КОСТАДИН ЯЗОВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Главен архитект

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2098 – Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

/Заверяване на акт образец №3/

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 159, ал. 3

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А,

Дирекция „УТ УС Е ЗСДОК“ /Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура/

Звено  „Устройство на територията“

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №35, тел.: 032/276 127, 032/276 161,

032/276 162;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Копие от разрешение за строеж;
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверка ниво изкоп.
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 3 дни
 • ТАКСА: няма

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията, Контрол по строителството

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2100 – Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

/Разглеждане, одобряване /съгласуване/ и процедиране на инвестиционни проекти по чл. 57 от ЗУТ и издаване на разрешение за поставяне/

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 57

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Кмет на Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №30, 33, 34, тел.: 032/276 123, 032/ 276 128,

032/ 276 166, 032/ 276 129, 032/ 276 133;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на поземления имот;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Одобрена схема за поставяне по чл. 57 от ЗУТ;
 • Проект по чл. 57 от ЗУТ;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;
 • Документ за платнена такса за адм. техн. услуга – 100лв. за разглеждане на РЕК

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

За имоти собственост на физически и юридически лица – безсрочно или в зависимост от срока на договора по чл.6, ал.2 и ал.3 от „Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на рекламно – информационни елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив“

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни
 • ТАКСА за одобряване: 100 лв.
 • ТАКСА за издаване на разрешение за поставяне: 100 лв.
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Издаване на разрешение за строеж
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2112 – Издаване на разрешение за строеж

/Издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен инвестиционен проект/

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 148

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Главен архитект на Район „Южен“–община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул.„Македония“ №73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №29, 30, 31, 32, 33, 34, тел.: 032/276 105, 032/276 128, 032/276 124, 032/276 125, 032/276 173, 032/ 276 166, 032/ 276 129, 032/ 276 133;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на поземления имот;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Одобрен инвестиционен проект в обхват и съдържание, отговарящ на всички действащи нормативни уредби, комплектуван по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ с/без внесен комплексен доклад за съответствие.
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;
 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Разрешението за строеж губи правно действие, когато:

 • в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството;
 • в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;
 • в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 7-дневен срок от постъпване на писмено заявление, когато има одобрен инвестиционен проект.
 • ТАКСА – 100 лв.
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

РДНСК

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Подаване на възражение/жалба в законоустановения срок

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

РДНСК или административен съд

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2113Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 153, ал. 3

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Главен архитект на Район „Южен“–община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул.„Македония“ №73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес , електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №33, 34, тел.: 032/276 129, 032/276 133, 032/276 166;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Разрешение за строеж – оригинал;
 • Документ за собственост на поземления имот;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Съгласно чл. 153, ал.6 от ЗУТ

 

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
 • ТАКСА: 50% от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж.
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Одобряване на подробен устройствен план
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2117 – Одобряване на подробен устройствен план

/Процедиране, разглеждане и издаване на заповед за одобряване на работен устройствен план – РУП (план за застрояване и силуетно оформяне)/

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 129, ал. 2

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Кмет на Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №29, 30, 33, 34, тел.:032/ 276 105, 032/ 276 128, 032/ 276 129, 032/ 276 133, 032/ 276 166;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на поземления имот;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица с координати в мащаба на проекта, проектни идентификатори при необходимост, регистър на недвижимите имоти от СГКК – Пловдив;
 • Извлечение от Действащия регулационен план;
 • Проект за ПУП-РУП в 2 екземпляра, отговарящ на всички действащи нормативни уредби;
 • Геодезическо заснемане;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението.

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочно, до промяна в обстоятелствата

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни
 • ТАКСА: 500лв./ до 1 дка/ + 500лв. за всеки следващ започнат дка
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Подаване на възражение/жалба в законоустановения срок

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

Административен съд

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2119 – Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за местните данъци и такси – чл. 107, т. 5

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Кмет на Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №30, 31, 35, тел.: 032/276 123, 032/276 128, 032/276 173, 032/276 161;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на имота/сградата;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица за имота/сградата от СГКК – Пловдив;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

 

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни
 • ТАКСА: 100 лв.
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2130 – Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

/По чл. 147 от ЗУТ/

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 148, ал. 2, във връзка с чл. 147 и чл. 153

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Главен архитект на Район „Южен“–община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул.„Македония“ № 73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №31, 33, 34, тел.: 032/276 173, 032/ 276 166, 032/ 276 129, 032/ 276 133;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на поземления имот;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Документи съгласно чл. 147, ал. 2 и ал. 4 и чл. 153, ал. 1 от ЗУТ
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен, или до реализиране на подробен устройствен план за строежите по чл. 55 от ЗУТ

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни
 • Такса:

  • За съгласуване – в зависимост от вида, предназначението и РЗП на обекта
  • За издаване на Разрешение за строеж – 100лв.
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

РДНСК

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Подаване на възражение/жалба в законоустановения срок

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

РДНСК или административен съд

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2667 – Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 156 б

Закон за управление на строителните отпадъци  – чл. 11

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Кмет на Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №10, 31, тел.: 032/ 276 131, 032/ 276 140, 032/276 173;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа
 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на поземления имот;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица на имота от СГКК – Пловдив;
 • Влязло в сила Разрешение за строеж – копие;
 • Проект в част ПБЗ и/или ПУСО, отговарящ на всички действащи нормативни уредби – 3 бр.;
 • Договор с лицензирано депо за приемане на строителни отпадъци;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:
 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;
 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

6 месеца

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
 • ТАКСА: Такса: ПУСО – 50 лв.; ПБЗ – 100 лв.
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

ecology@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Промяна на предназначението на сгради
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2879 – Промяна на предназначението на сгради

/Издаване на разрешение за промяна предназначение на обект или сграда/

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 140, чл. 38, чл. 185

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Главен архитект на Район „Южен“–община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ №73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №30, тел.: 032/276 128;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на имота/самостоятелния обект в сграда;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална схема на самостоятелния обект от СГКК – Пловдив;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочно, до промяна в обстоятелствата

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни
 • ТАКСА: 100лв.
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Издаване на копие-извлечение от действащ регулационен план
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Издаване на копие-извлечение от действащ регулационен план

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А,

Дирекция „УТ УС Е ЗСДОК“ /Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура/

Звено  „Устройство на територията“

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №34, тел.: 032/276 129;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица от СГКК – Пловдив;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен, до промяна в обстоятелствата

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
 • ТАКСА: Такса: 15 лв. за 1 бр. с размер до А3
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията, Контрол по строителството

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Издаване на копие-извлечение от действащ ПУП-ПЗ /план за застрояване/
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Издаване на копие-извлечение от действащ ПУП-ПЗ /план за застрояване/

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А,

Дирекция „УТ УС Е ЗСДОК“ /Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура/

Звено  „Устройство на територията“

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №33 и 34, тел.: 032/276 129, 032/276 133, 032/276 166;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица от СГКК – Пловдив;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен, до промяна в обстоятелствата

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
 • ТАКСА: 15 лв. за 1 бр. с размер до А3
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията, Контрол по строителството

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Издаване на разрешение за прокопаване
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Издаване на разрешение за прокопаване

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 72, чл. 73, чл. 74

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Кмет на Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №31, тел.: 032/276 173;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на поземления имот;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;
 • Разрешение за строеж;
 • Одобрен проект в частта на разрешението;
 • Проект за безопасност и здраве;
 • Проект за временна организация на движението със заверка и становище от КАТ;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

1 месец

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
 • ТАКСА: В зависимост от видовете СМР депозит в двоен размер по сметка на Общината
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Пловдивски общински инспекторат

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Одобряване на схема по чл. 56/чл. 57 от ЗУТ
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Одобряване на схема по чл. 56/чл. 57 от ЗУТ

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 56/чл. 57

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Главен архитект на Район „Южен“–община Пловдив, п.к.4004 Пловдив, ул.„Македония“ № 73А

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №30, 33, 34, тел.: 032/276 123, 032/ 276 128,

032/ 276 166, 032/ 276 129, 032/ 276 133;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа
 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на поземления имот;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Изготвена схема по чл. 56/чл. 57 от ЗУТ;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;
 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен, до промяна в обстоятелствата

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни
 • ТАКСА за одобряване: 100 лв.
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Попълване на служебна страница на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижим имот
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Попълване на служебна страница на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижим имот

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за местни данъци и такси – чл. 14

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А,

Дирекция „УТ УС Е ЗСДОК“ /Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура/

Звено  „Устройство на територията“

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес , електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №34, тел.: 032/276 129;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа
 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица за имота и сградата от СГКК – Пловдив;
 • Попълнена от собственика данъчна декларация;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;
 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 7 дни
 • ТАКСА: няма
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Издаване на справки за имот по разписна книга
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Издаване на справки за имот по разписна книга

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Кмет на Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №35, тел.: 032/276 127, 032/276 161,

032/276 162;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен, до промяна на обстоятелствата

 

 

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни;
 • ТАКСА: 15 лв.

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Издаване на становище за земеделски производител
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Издаване на становище за земеделски производител

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Кмет на Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №35, тел.: 032/276 127, 032/276 161,

032/276 162;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

ЗАЯВЛЕНИЕ /универсално/    Изтегли в DOC – 60 KB   Изтегли в PDF – 694 KB

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

12 месеца

 

 

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни;
 • ТАКСА: –

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Записване в регистъра на технически и енергиен паспорт
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Записване в регистъра на технически и енергиен паспорт

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 176 а

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А,

Дирекция „УТ УС Е ЗСДОК“ /Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура/

Звено  „Устройство на територията“

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №31, тел.: 032/276 173;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Технически/енергиен паспорт на обекта;
 • Други документи свързани със заявлението;
 • Документ за платнена такса за адм. техн. услуга. – 10лв.

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 7 дни
 • ТАКСА: 50лв.
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Издаване на разрешение за ползване на тротоарно право
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Издаване на разрешение за ползване на тротоарно право

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 157, ал. 7

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Кмет на Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №31, тел.: 032/276 173;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа
 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на поземления имот –  при проекти за саниране;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/ – при  проекти за саниране;
 • Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив – при  проекти за саниране;
 • Разрешение за строеж;
 • Проект за безопасност и здраве;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;
 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни
 • ТАКСА: В зависимост от квадратурата (цена 3,00 лв./м2 за месец ползване на общински терен)
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:
 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Удостоверение за идентичност между стар и нов адрес
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Удостоверение за идентичност между стар и нов адрес

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 16, ал. 6

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Кмет на Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №35, тел.: 032/276 127, 032/276 161,

032/276 162;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;
 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:
 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни;
 • ТАКСА: 20 лв.;
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Удостоверение за идентичност между старо и ново наименование на улица
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Удостоверение за идентичност между старо и ново наименование на улица

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 16, ал. 6

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Кмет на Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №35, тел.: 032/276 127, 032/276 161,

032/276 162;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа
 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;
 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:
 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата е се предоставя по електронен път.

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни;
 • ТАКСА: 20 лв.;
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:
 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Издаване на удостоверение за заварен строеж
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Издаване на удостоверение за заварен строеж

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – § 21 от ПР на ЗУТ

Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти  – § 6

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Главен архитект на Район „Южен“–община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул.„Македония“ №73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес , електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №30, тел.: 032/276 123, 032/276 128;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Актуална скица за имота и сградата от СГКК – Пловдив;
 • Нотариално заверена декларация за годината на завършване строителството на сградата (поне от двама свидетели);
 • Одобрени проекти;
 • Разрешение за строеж;
 • Строителни книжа и документи, съставяни по време на строителството;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни
 • ТАКСА: В зависимост от квадратурата – цена 0.80лв./кв.м РЗП
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Заверяване на екзекутивна документация по чл. 175 от ЗУТ
 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Заверяване на екзекутивна документация по чл. 175 от ЗУТ

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за устройство на територията – чл. 175

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Главен архитект на Район „Южен“–община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул.„Македония“ №73А

 

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2, стая №29, 30, 31, 32, тел.: 032/276 105, 032/276 128, 032/276 124, 032/276 125, 032/276 173;

e-mail: signal@south-plovdiv.bg;

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

Регламентирани почивки:

 • от 10.00 до 10.15 часа
 • от 12.00 до 12.30 часа
 • от 15.00 до 15.15 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
 • Заявление до районната администрация;
 • Документ за собственост на поземления имот;
 • Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
 • Пълен комплект чертежи отговарящи на изискванията на чл. 175 от ЗУТ;
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
 • Други документи свързани със заявлението;

 

 1. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:
 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 

 

 • Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 дни
 • ТАКСА – 10% от цената за одобряване на проекта
 • УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
 • На гише /каса/ – в брой;
 • На гише /каса/ – с банкова карта;
 • По банков път;

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Южен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ЕИК 0004715040070

АДРЕС ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 73 А

МОЛ АТАНАС КУНЧЕВ

IBAN BG15IORT73753102001600 BIC IORTBGSF БАНКА ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

*Забележка: За основание на превода, посочвайте вида на услугата!

 

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

ut@south-plovdiv.bg

 

 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • Лично от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
 • Чрез пълномощник от Центъра за административно обслужване /ЦАО/;

 

 • Предметната област, за която се отнася услугата:

Устройство на територията

 

 • Орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт:

 

 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

signal@south-plovdiv.bg

Регистриране на председател на управителен съвет или управител на етажна собственост

Услуга на звено „Управление на собствеността“ към дирекция „ УТ, УС Е ЗСДОК“

 1. Наименование на административната услуга –

Регистриране на председател на управителен съвет или управител на етажна собственост.

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга-

Закон за управление на етажната собственост- чл. 46б и чл. 47.

 1. Орган, който предоставя административната услуга- регистриране на избраните управители и председатели на УС на етажната собственост в справка за подадените уведомления по чл. 46б от ЗУЕС.

Район „Южен“ – община Пловдив, п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, звено „Управление на собствеността“, главен експерт „ОС“.

 1. Административни звена, в които се подават документите и се получава информация:

Деловодство-гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А,

Информация може да се получи в стая 28, ет. 2,

Телефон за връзка: 032/276-117.

Адрес на електронна поща: os@south-plovdiv.bg

Всеки работен ден: от 08.30 до 17.00 часа

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

В деловодството на района се подава уведомление по чл. 46б от ЗУЕС, ведно с протокол от общото събрание на собствениците.

Избраният управител или председател на УС се вписват в справка.

 1. Образец на формуляра, който е свързан с предоставянето на административната услуга – се намира на сайта на район „Южен“ –http
 2. Начин на заявяване на услугата.

 – Лично; 

 1. Срок на действие на регистрацията – до представяне на уведомление за избор на нов управител или председател на УС на ЕС.
 2. Услугата е безплатна.