УСЛУГИ / УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Телефон за връзка: 032/276 128
Адрес на електронна поща: ut@south-plovdiv.bg
Главен архитект: Димитър Бахчеванов
Телефон за връзка: 032/276 105
Приемни дни:
Вторник: от 10:15 до 12:00 часа
Четвъртък: от 14:00 до 16:00 часа

.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЯ

(образци)

№ на обр.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  ТАКСА АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА
01. Искане за издаване на Копие-извлечение от действащия ПУП-план за застрояване за конкретен  поземлен имот  /ПУП-ПЗ/

1.Документ за собственост на поземления имот;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4.Решение на ОС ЗГ-Пловдив за промяна предназначението на ПИ;

5.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

6.Други документи свързани със заявлението;

7.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

1_kopie_PUP_PZ.docx

14 дни

 

15 лв.

 

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 106

032/ 276 161

02. Издаване на скица-виза на недвижим имот за проучване и проектиране по чл. 140 ал.2/ал. 3  от ЗУТ

1.Документ за собственост на поземления имот – ПИ;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта  от СГКК – Пловдив;

5.Решение на ОС ЗГ-Пловдив за промяна предназначението на ПИ;

6.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

7.Други документи свързани със заявлението;

8.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

 

2_skica_viza_chl_140.docx

14 дни;     срок 30дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133 ал.6 от ЗУТ

 

150 лв. / 200 лв.

Нанасяне на подземни проводи – 25 лв.

 

 

 

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 105

032/ 276 132

032/ 276 161

 

03. Разглеждане, одобряване /съгласуване/ и процедиране на инвестиционни проекти

 

1.Документ за собственост на поземления имот;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Издадена скица-виза за проучване и проектиране;

5. Комплектован, работен  проект по всички части с/без внесен комплексен доклад за съответствие. Конструктивно становище и ситуационна скица по чл.147 ал.1 от ЗУТ;

6.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

7.Други документи свързани със заявлението;

8.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

3_od_inv_proekt.docx

30 дни без доклад;

14 дни с доклад.

100 лв. + 100 лв. без доклад;

100 лв. с доклад;

За обекти по чл.147 ал.1 – 100 лв. за разглеждане.

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 133;

032/ 276 166;

032/ 276 174;

 

04. Издаване на писмо за промяна предназначение на помещение с жилищни функции: по време на строителството/по общия ред

 

1.Документ за собственост на самостоятелния обект в сграда;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Актуална схема на самостоятелния обект  от СГКК – Пловдив;

5.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

6.Други документи свързани със заявлението;

7.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

4_prom_pr_str.docx

30 дни; 100 лв.

 

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 106

032/ 276 161

05. Издаване на писмо за промяна предназначение на помещение с нежилищни функции: /по общия ред

 

1.Документ за собственост на самостоятелния обект в сграда;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Актуална схема на самостоятелния обект  от СГКК – Пловдив;

5.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

6.Други документи свързани със заявлението;

7.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

5_prom_pr_nejil.docx

30 дни; 100 лв.

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 106

032/ 276 161

 

06. Издаване на разрешения за поставяне по чл. 56 от ЗУТ /в терени частна собственост/

 

1.Документ за собственост на поземления имот;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4.Одобрена схема за поставяне на СПО по чл.56 от ЗУТ;

5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта  от СГКК – П-в;

6. Одобрен  проект за СПО по чл.56 от ЗУТ;

7.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

8.Други документи свързани със заявлението;

9.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

6_r_-post_56_ZUT.docx

30 дни; 50 лв.

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 133;

032/ 276 166;

032/ 276 174;

 

 

07. Издаване на Копие-извлечение от действащия регулационен план

1.Документ за собственост на поземления имот;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4.Решение на ОС ЗГ-Пловдив за промяна предназначението на ПИ;

5.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

6.Други документи свързани със заявлението;

7.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

7_kop_DRP.docx

14 дни; 15 лв.

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 126;

032/ 276 127

 

 

08. Издаване на копие-извлечение от действащ ПУП- план за регулация – /ПУП-ПР/

 

1.Документ за собственост на поземления имот;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4.Решение на ОС ЗГ-Пловдив за промяна предназначението на ПИ;

5. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

6. Други документи свързани със заявлението;

7. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

8_kopie_PUP_PR.docx

14 дни

 

15 лв.

 

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 106

032/ 276 127

032/ 276 161

032/ 276 129

 

 

09. Искане за одобряване на схема по чл. 56 от ЗУТ

1.Документ за собственост на поземления имот;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта  от СГКК – Пловдив;

5.Изготвена схема  по чл.56 от ЗУТ;

6.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

7.Други документи свързани със заявлението;

8.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

9_odobr_shema.docx

30 дни; 40 лв.

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 133;

032/ 276 166;

032/ 276 174;

 

 

 

10. Издаване на разрешение за строеж

 

Притежавам одобрен технически/работен инвестиционен проект № ………………/…………. г. или одобрен идеен проект (извършена е предварителна оценка за съответствие с предвижданията на ПУП, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за съгласуваност между отделните части на проекта).

Прилагам документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.

Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

Заявление

10_r_nie_stroej.docx

14 дни;

 (цена 1 лв./м2 жилищно и цена 1,5 лв./м2 нежилищно).

За обекти по чл.147, ал.1 – 100 лв. за издаване на разрешение за строеж.

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 133;

032/ 276 166;

032/ 276 174;

 

11. Презаверяване на Разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

 

1.Документ за собственост на поземления имот;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

5. Други документи свързани със заявлението;

6. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

11_zav_r_stroej.docx

14 дни;

 цена –  ½ от платената такса за издаването на Разрешението за строеж.

 

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 133;

032/ 276 166;

032/ 276 174;

 

12. Регистриране въвеждането на строежите в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория

 

1.Заявление до главния архитект от всички възложители за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация;

2.Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот;

3.Окончателен доклад на лицето упражняващо строителен надзор;

4.Одобрен проект, Заверена екзекутивна документация, Разрешение за строеж;

5.Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверки на достигнатите контролни нива;

6.Aкт Образец № 3;

7.Акт Образец № 7;

8.Акт Образец № 12 за скрити  работи;

9.Акт Образец  № 14 за приемане на конструкцията;

10.Акт Образец № 15;

11.Протоколи от ел. измервания от лицензирана лаборатория;

12.Документ от СГКК, че обектът е нанесен в кадастралния план на град Пловдив;

13.Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите за техническата инфраструктура;

14.Декларации за съответствие на вложените материали;

15.Технически паспорт;

16.Енергиен сертификат;

17.Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на обекта.

 

 

Заявление

12_vav_v_eksploat.docx

 

 

7 дни

 

 

 

В зависимост от РЗП, вида и височината на обекта.

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 124;

032/ 276 125;

 

 

13. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ

1.Документ за собственост на имота;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Актуална скица за имота от СГКК – Пловдив;

5.Решение на  ОС ЗГ-Пловдив за промяна предназначението на ПИ;

6.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

7.Други документи свързани със заявлението;

8.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

13_fakti_obst_-TSU.docx

30 дни; 30 лв.

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 173

032/ 276 132

 

14. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по параграф №  6 от Наредба № 2 от 31.07.2003  г. и параграф № 21 от ЗУТ

 

1.Документ за собственост на имота;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Актуална скица за имота от СГКК – Пловдив;

5. Одобрени проекти;

6. Разрешение за строеж;

7. Строителни книжа и документи, съставяни по време на строителството;

8. Нотариално заверена декларация за годината на завършване строителството на сградата (поне от двама свидетели);

9. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

10. Други документи свързани със заявлението;

11. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

14_u_nie_p_6_p_21_TSU.docx

30 дни;

В зависимост от квадратурата (цена 0,80 лв./м2 ЗП).

 

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 173

032/ 276 132

 

15. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по параграф № 16, ал. 1 от ЗУТ и параграф № 127 от ПЗР на ЗИДЗУТ

 

1. Документ за собственост на имота;

2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата/за ЮЛ/;

4.  Актуална скица за имота от СГКК – Пловдив;

5.  Нотариално заверена декларация за годината на завършване строителството на сградата (поне от двама свидетели);

6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

7. Други документи свързани със заявлението;

8. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

15_u_p_16_p_127_ZUT.docx

30 дни;

В зависимост от квадратурата (цена 0,40 лв./м2 ЗП).

 

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 173

032/ 276 132

15а. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

(услуга – 2084)

 

1. Документ за собственост (отстъпено право на строеж) № ………

2. Доказателства за времето на изпълнение на незаконния строеж, които са допустими по Гражданския процесуален кодекс, включително декларации.

3. Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.

4. Други документи:

Заявление

15a_UTarpimost.docx

30 дни;

В зависимост от квадратурата (цена 0,40 лв./м2 ЗП).

 

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 173

032/ 276 132

 

16.Удостоверение за степен на завършеност на незавършено строителство

 

1. Документ за собственост на имота;

2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4.  Разрешение за строеж №..…./…………. г., издадено от ………….;

5.  Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролираните нива;

6.  Констативен акт обр.3 за съответствие на строежа с издадените стр. книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването;

7.  Акт обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементите на строителната конструкция;;

8. Акт обр. 14 за приемане на конструкцията – при завършен груб строеж;

9. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

10. Такса за адм. техн. услуга – след  изчисление на база застроената площ на строежа.

Заявление

16_u_nie_stepen_zavar.docx

30 дни;

В зависимост от застроената площ на обекта.

 

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 124

032/ 276 125

 

17. Удостоверение за актуален/нов административен адрес на недвижим имот

 

1.Документ за собственост на поземления имот;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4.  Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;

5.  Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата или разрешение за строеж  и протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролираните нива;

6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

7. Други документи свързани със заявлението;

8. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

17_u_nov_adm_adres.docx

14 дни за актуален админи-стративен адрес;

За нов админи-стративен адрес след получаване на заповед от община Пловдив

 

15 лв. за актуален адрес;

20 лв. за нов адрес;

/В случай, че е необходимо нанасяне на допълнителни данни/факти/обстоятелства – 20, 25, 30 лв. в зависимост от случая и след съгласуване със заявителя/

 

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 127

032/ 276 161

032/ 276 162

 

 

18. Издаване на удостоверение за идентичност между старо и ново наименование на улица

 

1. Документ за собственост на поземления имот;

2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

5. Други документи свързани със заявлението;

6. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

18_u_ident_adm_adres.docx

14 дни

15 лв.

За допълнителни данни/факти/обстоятелства – 20, 25, 30 лв. в зависимост от случая

бул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 127

032/ 276 161

032/ 276 162

 

 

19. Издаване на удостоверение за идентичност на недвижим имот

 

1.Документи за собственост на поземления имот;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4.  Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;

5. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

6. Други документи свързани със заявлението;

7. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

19_u_ident_imot.docx

14 дни 25 лв.

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 127

032/ 276 161

032/ 276 162

 

 

19а. Издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

(услуга – 2082)

 

1. Документ за собственост, освен ако същият е вписан в Имотния регистър.

 Документът за собственост е вписан под акт № ……….., том……………………………, година ……………. в Службата по вписванията …………. (отбележете със знак , когато документът е вписан, и попълнете данните за вписването).

2. Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.

 

Заявление

19a_ident_UPI.docx

14 дни 25 лв.

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 127

032/ 276 161

032/ 276 162

 

 

20. Попълване на служебна страница на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижим имот

 

1.Документ за собственост на имота;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;

5. Попълнена от собственика данъчна декларация;

6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

7. Други документи свързани със заявлението.

Заявление

20_sl_spr_imot_MDT.docx

7 дни няма

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 127

032/ 276 129

 

21. Удостоверение за съборени сгради в недвижим имот

 

1.Документ за собственост на имота;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;

5. При наличие на протокол за определяне на строителна линия и ниво на нов строеж;

6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

7. Други документи свързани със заявлението;

8. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

21_u_nie_sab_sgradi.docx

14 дни 30 лв.

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 127

032/ 276 161

032/ 276 162

 

22. Записване в регистъра на технически и енергиен паспорт

1. Технически/енергиен  паспорт на обекта;

2. Други документи свързани със заявлението;

3. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

22_tehn_en_pasport.docx

7 дни 10 лв.

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 173

032/ 276 126

23. Откриване на строителна площадка и заверка на протокол за определяне на строителна линия и ниво на нов строеж

1. Разрешение за строеж;

2. Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролираните нива;

3. Други документи свързани със заявлението;

4. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

23_otkr_str_plocst.docx

7 дни 10 лв.

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 126

032/ 276 134

 

24. Проверка и заверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и че ПУП е приложен по отношение на застрояването

 

1.Документ за собственост на имота;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Разрешение за строеж;

5. Протокол за определяне на строителна линия и ниво със заверка ниво изкоп;

6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

7. Други документи свързани със заявлението.

Заявление

24_prov_saotvetstvie.docx

14 дни няма

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 127

032/ 276 161

032/ 276 162

 

25. Издаване на разрешение за ползване на тротоарно право

 

1.Документ за собственост на поземления имот  –  при проекти за саниране;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/ –  при  проекти за саниране;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице –  при  проекти за саниране;

4. Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив –  при  проекти за саниране;

5. Разрешение за строеж;

6. Проект за безопасност и здраве;

7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

8. Други документи свързани със заявлението;

9. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

Заявление

25_trot_pravo.docx

14 дни

В зависимост от квадратурата (цена 3,00 лв./м2 за месец ползване на общински терен)

 

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 173

032/ 276 132

032/ 276 126

 

 

26. Издаване на разрешение за прокопаване

 

 

 

 

1.Документ за собственост на поземления имот;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;

5. Разрешение за строеж;

6. Одобрен проект в частта на разрешението;

7. Проект за безопасност и здраве;

8. Проект за временна организация на движението със заверка и становище от КАТ;

9. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

10. Други документи свързани със заявлението;

11. Документ за внесена депозитна вноска.

Заявление

26_r_prokopavane.docx

14 дни

В зависимост от видовете СМР депозит в двоен размер по сметка на Общината

 

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 173

032/ 276 132

032/ 276 126

 

 

 

27. Удостоверение във връзка с доброволна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект /чл. 202 от ЗУТ/, включително издаване на разрешение за строеж

 

1.Документ за собственост на сградата и/или обекта или части от тях;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Актуална скица/схема на имота от СГКК – Пловдив;

5. Инвестиционен проект за делба с конкретно посочени обособени дялове и/или части от сградата или жилището;

6. Нотариално заверени декларации от всички съсобственици в сградата и/или обекта;

7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

8. Други документи свързани със заявлението;

9. Документ за внесена депозитна вноска.

Заявление

27_u_nie_dobr_delba.docx

14 дни 30 лв.

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 105

032/ 276 123

 

28. Процедиране и разглеждане на подробен устройствен план – Работен устройствен план – (ПУП-РУП)

 

 

 

 

 

1.Актуален документ/и/ за собственост на поземления имот – бр.;

2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

3.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

4.Актуална скица с координати в мащаба на проекта, проектни идентификатори при необходимост, регистър на недвижимите имоти от СГКК – Пловдив;

5.Извлечение от Действащия регулационен план;

6.Проект за ПУП-РУП – 1бр. оригинал и 2 бр. копия със съдържание по Наредба № 8 и ЗУТ;

7.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

8. Други документи свързани със заявлението.

Заявление

28_razgl_PUP_RUP.docx

30 дни след РЕСУТ

60% от следните такси:

до1дка  и 1 УПИ – 150 лв.;

за вс. следващо УПИ – горната такса + 20 лв.

от 1 до 10дка – 300 лв.;

над 10дка – 500 лв.

ул. Македония 73А

етаж 2

032/ 276 105

032/ 276 173

032/ 276 126

032/ 276 166